Publicerad 2019-03-27

DistIT har tecknat bindande aktieöverlåtelseavtal för försäljning av DistIT Fastigheter AB

DistIT AB har fullföljt tidigare avsiktsförklaring, som informerats om den 22 februari 2019 och ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal beträffande försäljning av samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB (”Bolaget”).

Bolaget äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun, som tidigare använts av dotterbolaget SweDeltaco AB som både kontor och lager. Köparen är Gregelbet 2 AB och tillträde till fastigheten är beräknad till mitten av september 2019 förutsatt att överenskomna tillträdesvillkor då är uppfyllda.

Preliminär köpeskilling för aktierna i Bolaget är cirka 61 MSEK baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 102 MSEK. Köparen ska på tillträdesdagen säkerställa att Bolagets bankskuld, cirka 41 MSEK, löses i sin helhet. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK. Slutlig reglering sker efter tillträdesdagen.

Robert Rosenzweig, VD DistIT säger – ”Försäljningen av fastigheten i Tullinge som tidigare inhyst SweDeltaco ABs lager och kontor har sedan november 2018 varit ett pågående arbete. Detta har nu resulterat i ett bindande aktieöverlåtelseavtal där fastigheten kan fortsätta att utvecklas tillsammans med en ny ägare. Samtidigt realiserar DistIT AB en tillgång vilket innebär en förstärkning av DistIT ABs fortsatta utveckling av sina dotterbolag och sin verksamhet.”

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 14:00 CET.