VD har ordet

ÅRETS UTVECKLING
Många människor kommer att minnas 2020 under en mycket lång tid, och då kanske inte främst USAs presidentval utan covid-pandemin. En händelse som trots all isolering har förenat oss och byggt en djupare gemenskap. För oss som organisation och arbetsplats innebar året en stor prövning inom en rad områden men vi visste att omstruktureringarna 2019, fastighetsförsäljningen och en ny strategi medförde förbättrad effektivitet och likviditet.
I början av året hörde vi talas om en SARS-liknande pandemi i Kina. Väl medveten om SARS, jag arbetade i Sydostasien under denna tid, inledde vi omedelbart en säkring av varutillförseln med uppdaterade inköpsestimat och rejäla säkerhetslagar. Vi hann precis färdigt med den processen när Covid-19 slog till med full kraft i Norden i mitten på mars, med massiva nedstängningar i våra länder som följd. DistIT klarade kvartalet med relativt liten påverkan innan nedstängningarna slog till. För Septon med sitt stora beroende av event-marknaden, innebar det en chock. För resten av våra verksamheter, som levererar till alla konsumentelektronikkanaler i Norden, blev det en stor, men hanterbar prövning. En sådan händelse skyndar på samhällsförändringar och vi beslöt därför att skynda på strategiarbetet med digitalisering och egna varumärken. Bolaget hade tack vare en god kostnadsstruktur och likviditetsplanering möjlighet att rekrytera spetskompetenser i linje med den utstakade strategin.

Det hårda arbetet ledde fram till ett rekordår för koncernen där framförallt det fjärde kvartalet demonstrerade effekten av allt hårt arbete med förbättringar och en förfinad strategi.

INTEGRATIONEN AV AURORA OCH DELTACO
2020 kännetecknades av en stark framdrift med integrationsarbetet och IT-plattformen. DistIT har kostnadsfört en stor del av IT-infrastruktursatsningarna löpande, vilket kommer att innebära att avskrivningarna på immateriella tillgångar kommer att bli väsentligt lägre i framtiden. Vi arbetar mot en tidsplan där integrationen till vårt nya ERP- system slutförs för Aurora och Deltaco under första halvan av 2022.

SEPTON
Förbättringsarbetet i Septon är av liknande natur som det som redan genomförts i Aurora och Deltaco, med satsningar på en gemensam plattform och utveckling av egna varumärken. Septon har varit särskilt drabbat av Covid-pandemin, men vi räknar med att bolaget kommer stärkt genom detta och med högre lönsamhet.

SUMMERING AV DISTITS VÄRDESKAPANDE STRATEGI
Strategin vi arbetar mot inom hela DistIT-gruppen skapar redan betydande värden. Den förfinade strategin, som möjliggörs till stor del tack vare DistIT-gruppens tillgång till en bred kundbas i Norden och Baltikum, vilar på fyra pelare som accelererar värdeskapandet.
Dessa är:

Strukturell tillväxt:
DistITs verksamheter är inriktade mot strukturella trender inom digitalisering och teknologiska genombrott och vi ser en tydlig möjlighet till vidare accelerering genom utökad export och bolagsförvärv.

Högre bruttomarginalprofil:
förbättrad bruttomarginal från egna varumärken.

Kostnadseffektivitet:
skalbar tillväxt från integrations- och förbättringsarbeten.

Utökad kontroll:
genom ett gradvis skifte till att bli mer av ett produktbolag skapar vi en större kontroll över vår framtid och val av strategi samt över hållbarhetsaspekter.

NYA FINANSIELLA MÅL
Mot bakgrund av DistITs uppdaterade strategi och affärsplan publicerades nya finansiella mål för 2025 den 18 mars 2021. Dessa mål består av att 2025 uppnå en omsättning om SEK 3,5 miljarder, en bruttomarginal om 25% samt en EBIT-marginal om minst 8%. Uppfyllandet av dessa mål skulle skapa en ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 – 2,0 miljarder efter utdelningar.

Omsättningsmålet är tänkt att uppnås med en kombination av tillväxt i DistIT-bolagens hemmamarknader samt utökad export mot övriga Europa. Marginalmålen nås genom ett fortsatt skifte mot produktägande och därigenom ökad bruttomarginal, i kombination med kostnadseffektivitet och skalbar tillväxt.

Vi ser med stor tillförsikt på den kommande femårsperioden och vi kommer att fortsatta det hårda arbetet med att accelerera vår strategi – med en stor övertygelse om att framgång föder framgång!

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)