VD har ordet

Ett år präglat av osäkerhet hos konsumenter och höga ingående lager från Covid-logistiken
Första halvåret 2022 inleddes i linje med 2021, men efter sommaren mötte vi en svagare efterfrågan. Under senhösten eskalerade oron för extrema energipriser, ökad inflation och ökade räntenivåer vilket gjorde slutkunderna osäkra och defensiva. Många av våra kunder hade för höga lagernivåer. Detta i kombination med vikande efterfrågan gjorde att kunderna fokuserade på att sälja ut befintligt lager i stället för att köpa från oss. Under det fjärde kvartalet, vår högsäsong, såg vi en kraftig inbromsning av efterfrågan särskilt inom B2C där stora kunder fortfarande hade för höga lager och därför införde inköpsstopp för vissa produktkategorier.

Glädjande var att våra egna varumärken i viss utsträckning höll emot och att flera nyckelkunder valt att utöka sitt sortiment med vår EMV-portfölj, där slutkunder hos återförsäljare väljer mer prisvärda varor. Vår marknadsposition avseende våra egna varumärken med instegsprodukter till attraktiva priser är mer relevant än någonsin i dagens ansträngda marknad.

Hantering av ogynnsamma omvärldsfaktorer
För att hantera de ogynnsamma omvärldsfaktorer som DistIT AB och våra kunder drabbats av, har styrelsen och ledningen vidtagit en rad förbättrande åtgärder. En begränsande faktor för de finansiella åtgärderna har varit bolagets beslut på bolagsstämman i april 2022 att genomföra en utdelning om 2 kronor per aktie. Ett sådant beslut är omöjligt att reversera.

Under första kvartalet 2023 beslutade DistIT att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om 98 MSEK. Samtidigt har ett tilläggsavtal ingåtts avseende tilläggsköpeskillingen på 140 MSEK för EFUEL som innebär att betalningen, som förväntades regleras under 2023 baserat på vissa villkor, nu förfaller först i juni 2025. En tredje åtgärd är en överenskommelse med ägarna till bolagets obligationslån om tillåtelse att genomföra utdelningen som beslutades i april 2022. För ytterligare detaljer, se bolagets pressmeddelande från 22 februari 2023.

Företrädesemissionen genomfördes därefter som planerat under mars/april och utdelningen som beslutades 2022 betalades ut 24 april 2023. Bolaget uppskattar samarbetet med ägare, obligationsinnehavare och EFUELs säljare. Alla parter har bidragit konstruktivt för att säkerställa bolagets möjligheter att fullgöra sina finansiella åtaganden och fortsatt realisera sin strategi.

Aurdel
Aurdel drabbades av en kraftig inbromsning i fjärde kvartalet med en försäljningsnedgång på 16,7 procent. Bolaget har dock inte tappat kunder, varumärken eller sortiment ute hos kunderna. När efterfrågan har minskat har våra kunder sålt ut sina lager i stället för att lägga nya order hos oss, vilket även påverkat lager och rörelseresultat. Bolaget fortsätter med lagernedbyggnad för att matcha nuvarande efterfrågan, vilket påverkar marginalen negativt.

Integrationen av Aurora och Deltaco fortskrider enligt plan och bolaget räknar med att processer och IT system ska vara integrerade under första halvåret 2023, vilket kommer att ge bättre flexibilitet och förutsättningar för att snabbare anpassa kostnadsnivå i nedgång och ge skalfördelar i uppgång.

Under andra kvartalet 2022, i samband med sammanslagningen med Aurora och
Deltaco, annonserade Aurdel kostnadsrationaliseringar på 22 MSEK på årstakt. Dessa började ge effekt under senare delen av året och förväntas att ge full effekt under första halvåret 2023. Under andra kvartalet 2023 kommer ytterligare ett besparingsprogram att lanseras som beräknas ge ytterligare en besparingseffekt om 12 MSEK på årsbasis.

Septon
Septon hade en omsättningsökning under året på 13,7 procent som främst kom från Lite Nordicdelen där lyckade lanseringar drivit tillväxt. EBIT marginalen för 2022 stärktes trots ogynnsamma valutaeffekter. Septons koncept för egna varumärken inom konferensrumstillbehör, Tight, listades hos distributörer i Europa och växer enligt plan.

EFUEL
EFUEL har haft en tillväxt under 2022 på 124 procent och ser fortsatt goda förutsättningar att växa. På den svenska marknaden har nya marknadskanaler öppnats och erbjudandet breddats. EFUELS kraftiga tillväxt har varit lönsam med en EBIT på 4,2% för året. Lönsamheten var i linje med förväntningarna under de första tre kvartalen, även om EFUEL också märkte av kundernas defensiva köpbeteende under fjärde kvartalet.

I mars 2023 lanserade EFUEL sin partnerportal och app för användare. Partnerportalen förväntas både öka effektiviteten i organisationen och ge bättre förutsättningar till ökad försäljning. Den nya appen för laddinfrastruktur förväntas växa tjänsteaffären med laddbetalningslösningar till bostadsrättsföreningar.

Elsäkerhetsverket kom den 14:e mars 2023 med ett beslut om att belägga Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud och återkallelse av produkterna från återförsäljare samt korrigering av redan levererad utrustning. Easee har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, där uppdaterad dokumentation kommer att presenteras och vidare åtgärder föreslås. EFUEL säljer sedan tidigare Wallbox och har inlett samarbete med DEFA, som lagts till i sortimentet. Även andra laddare erbjuds till bolagets kunder. Under tiden som ärendet med Easee och Elsäkerhetsverket pågår, fokuserar bolaget på att bredda erbjudandet för att serva marknaden med bra lösningar för laddbara fordon.

Sominis
Sominis har fortsatt att utveckla sin tradingverksamhet och logistikmodell för att förse marknadsplatser med tradingprodukter. Marknadsplatser har präglats av nischspelare och av stora aktörer men är nu i förändring med starkt framväxande regionala spelare i Europa, vilket erbjuder möjligheter för Sominis.

Hållbarhet
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären, där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelar och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.

Fokus under 2023
Vårt primära fokus under 2023 är att anpassa kostnader och rörelsekapital efter nuvarande marknadsförhållanden såväl som att utnyttja marknadsmöjligheter för våra egna varumärken som är positionerade i instegssegmenten. EFUEL befinner sig i en kraftfull megatrend där vi kommer att spela en viktig roll.

De fundamentala hörnstenarna i DistITs strategi bedöms vara intakta trots prövningarna under 2022.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)