VD har ordet

2019 lade vi grunden för DistIT-koncernens strategi för att framtidsäkra verksamheten. Den traditionella affärsmodellen avseende distribution kommer att utsättas för stora förändringar både i leverantör- och kundledet där digitalisering, marknadsplatser och e-handel skapar nya förutsättningar. Det
vinnande konceptet för att skapa värde är en kombination av stark EMV-verksamhet (egna varumärken) och framgångsrika A-brands (externa varumärkesägare) i en effektiv och snabbrörlig organisation.

Omstruktureringarna och konsolideringen av Aurora och Deltaco har skapat effektivitet och extern korsförsäljning vilket stärker marknadspositionen genom merförsäljning till befintliga kunder och distribution i nya kanaler.

Vi har genom konsolideringen etablerat en stark EMV-organisation som kan utveckla och distribuera konkurrenskraftiga koncept inom attraktiva produktområden. Under våren 2020 lanserar vi fem nya koncept som utvecklats under 2019: smarta hem, säkerhet, ladd-infrastruktur, gaming, samt yteffektiva och ergonomiska arbetsplatser.

Fastighetsförsäljningen som slutfördes under 2019 skapade flera betydande förutsättningar för organisationen. Dels stärktes balansräkning och likviditet vilket gör koncernen bättre rustat för satsningar inom EMV och geografisk
expansion, dels minskade komplexiteten i styrningen av DistIT och en förenklad bolagsstruktur.

Försäljningsmässigt hade Aurora ett utmanande år till följd av förändrande marknadsförutsättningar, där bolaget tidigare inte varit tillräckligt proaktivt och effektivt i sitt erbjudande till kunder och leverantörer. Detta resulterade i delvis förlorade affärer där två leverantörer valt att i vissa fall börja sälja direkt till DistITs kund. Vi har även valt att avveckla icke lönsamma leverantörssamarbeten.

Deltaco visade på försäljningstillväxt under 2019 men resultatet påverkades också av de planerade satsningarna inom EMV. Septon ökade försäljningsmässigt och arbetade aktivt med integration av förvärven och för att realisera kostnads- och marknadssynergier. Sominis utvecklades
gynnsamt under året både i försäljning och resultat.

DistIT står inför 2020 som en välrustad koncern med tidigare kommunicerat fokus på:
– vår EMV-strategi;
– att skapa synergi mellan EMV och A-brands samt
– extern korsförsäljning mellan dotterbolagen.

Till detta kommer även arbetet med att skapa en gemensam logistik-, process och IT-infrastruktur för Aurora och Deltaco vilket möjliggör en skalbar expansion av verksamheten. De nya koncept vi skapar är förankrade i samhällets globala megatrender och är i många fall inom ännu ej etablerade
produktkategorier. De nya EMV-satsningarna kommer i stor utsträckning att påverka Aurora positivt och de lanseringar som har inletts har emottagits väl och indikerar att vi är på rätt väg i vår strategi.

Coronaviruset, som började med att skapa utmaningar kring leveranser och logistik, har nu utvecklats till att ha stor påverkan på efterfrågan för många branscher. Det är ännu för tidigt att säga exakt hur situationen kommer att påverka DistIT, men vi ser redan nu ett fortsatt skifte från traditionell handel till e-handel, ett beteendemönster som kan komma att förstärkas när samhället är igenom Corona-krisen.

Som bolagsgrupp har vi ökat fokus på vår likviditet och sett över koncernens möjligheter att minska kostnader i olika steg beroende på hur marknaden utvecklar sig. En händelse som Corona-viruset skyndar på förändringar i marknaden och därför lägger vi extra resurser på att förbereda oss på
situationen efter Corona, vilket innebär fortsatta investeringar i våra utvecklingsprojekt inom varumärkeskoncept och e-handel.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)