VD har ordet

Ett rekordår trots ännu ett år av pandemin
2021 var ett händelserikt och utmanande år för DistIT. Pandemin fortsatte att påverka även det här årets resultat i form av bland annat långa ledtider för inleverans av varor, kraftigt ökade fraktpriser och restriktioner i den fysiska detaljhandeln. Att vi trots utmanande förhållanden ändå lyckas rapportera ett rekordår med koncernens högsta omsättning och justerat rörelseresultat någonsin visar på styrkan i våra kärnverksamheter. Dessutom fortsatte vi arbetet med att bygga en grund för fortsatt lönsam tillväxt genom goda framsteg i ett flertal framåtriktade satsningar.

Förvärv av EFUEL – ökad exponering mot elbilsladdning
I augusti 2021 förvärvade vi EFUEL, ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Genom förvärvet stärker vi vår exponering mot elbilsladdning, en av de starkaste strukturella trenderna och samhällsförändringarna. Vi förväntar oss att marknaden för laddinfrastruktur för elbilar i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren.

EFUELs omsättning för helåret 2021 (inklusive den del av perioden DistIT inte ägde bolaget) uppgick till 125,4 MSEK. Justerad EBIT uppgick till 10,5 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 8,4 procent. EFUEL har likt övriga bolag inom DistIT-gruppen påverkats av pandemin, främst i form av försenade leveranser av produkter med relativt hög marginal. Lönsamheten förväntas att gradvis förstärkas av ökande och återkommande tjänsteintäkter från bolagets mjukvarubaserade produkter samt vidareutveckling av egna märkesvaror inom tillbehör. Jag är entusiastisk inför EFUELs framtid.

Ett rekordår för Aurora Deltaco
Att Aurora Deltaco under ett år av utmaningar relaterat till pandemin samt mitt under pågående integrationsarbete mellan de båda bolagen, lyckas rapportera sitt bästa år någonsin sett till rörelseintäkter och rörelseresultat är imponerande och är ett resultat av mina kollegors hårda arbete och engagemang.

Under året fortsatte Aurora Deltaco arbetet med andra strategiska prioriteringar så som att vidareutveckla egna märkesvaror och intensifiera exporten till marknader utanför Norden och Baltikum. Exporten av egna märkesvaror har haft ett starkt momentum med en tillväxt om ~62% under 2021 till ~50 MSEK.

Två andra milstolpar uppnåddes då DELTACO GAMING har blivit ett ledande varumärke inom e-sportutrustning i Sverige och appen Deltaco Smart Home nu har ca. 200 000 nedladdningar.

Jag är övertygad om att Aurora Deltaco är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Septon
Under det fjärde kvartalet 2021 var det uppmuntrande att se hur efterfrågan inom evenemangsnäringen gradvis ökade, vilken har varit kraftigt begränsad under ännu ett år av pandemin. En utökad diversifiering har till viss del kompenserat för detta och Septon lyckades under 2021 rapportera den högsta omsättningen någonsin. Lönsamheten var dock under året påverkad av en förändrad affärsmix i spåren av de statliga restriktionerna som varit.

Strategiska satsningar på digitalisering, omstrukturering och effektivisering av verksamheten har givit resultat och arbetet med att utveckla det egna varumärket TIGHT i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation har intensifierats, ett första sortiment kommer lanseras under 2022.

Sominis
Trots utmanande förhållanden rapporterade Sominis den högsta omsättningen någonsin. Lönsamheten påverkades till viss del av varubrist i vissa kategorier samt en förändrad kompensationsstruktur för ledningen i Sominis, som tidigare varit minoritetsägare. Sominis fortsätter att utveckla sin strategi mot europeiska marknadsplatser.

Hållbarhetsarbetet i fokus
Som organisation vill vi minimera vårt negativa miljöavtryck samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder i sitt förbättringsarbete och bidra till en hållbar utveckling. För att hjälpa DistIT att vidareutveckla strategin och stödja kundernas behov till förbättring anställdes under 2021 en senior hållbarhetschef. I den vidareutvecklade hållbarhetsstrategin utgår DistIT från UN Global Compacts tio principer, de 17 globala hållbarhetsmålen samt kundernas förväntningar, krav och behov. Höstens grundarbete innebär att vi kommer att kunna ta stora kliv framåt under 2022.

Väl positionerade för framtiden
Jag är stolt över våra resultat 2021. Trots utmanande förhållanden lyckades vi inte bara leverera ett rekordår på flera håll, utan arbetet med att bygga en grund för fortsatt lönsam tillväxt fortsatte med oförminskad kraft. Dessa resultat hade inte varit möjliga utan hårt arbete och engagemang från våra otroliga medarbetare.

Vi fortsätter att se att förvärv kommer att spela en viktig roll för att stärka DistIT på lång sikt och vårt fokus framöver kommer att vara på möjligheter för vår befintliga portfölj av egna märkesvaror i Europa.

DistIT och dess dotterbolag fortsätter att förvärva minoritetsandelar i koncernen i enlighet med tidigare kommunicerad strategi om att förenkla bolagsstrukturen. Under året förvärvades minoritetsinnehavet i Septon Holding, Winther Wireless och Sominis

För att kunna hantera den planerade utökade lagerbindningen fattades tidigt under 2021 ett beslut om att omfinansiera DistITs obligationslån och utöka ramen av koncernens checkräkningskredit. En ny obligation emitterades om 300 MSEK till en ram om upp till 800 MSEK, till bättre villkor än den tidigare inlösta obligationen. Pandemin kom i olika vågor och efterfrågan svängde i olika kanaler och kategorier, med nedstängningar och öppningar av samhällen. Detta gjorde det svårare än vanligt att prognostisera varuflöden, men vi förutsåg tidigt att det skulle vara betydelsefullt att kunna hålla en god servicenivå till våra kunder och kanaler genom utökade lagernivåer.

Jag vill än en gång passa på att tacka alla kollegor för deras arbete, engagemang och
ständiga kundfokus. Jag är mer stolt än någonsin över att representera DistIT.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)