CEO: To our shareholders

 

KONCERNEN

Koncernens tredje kvartal visar en försäljningsökning med 38 % till 570,2 MSEK (414,0 MSEK). Organisk tillväxt är 18 % och förvärven utgör en tillväxt om 20 %. Rörelseresultat efter avskrivningar förbättras till 25,7 MSEK (15,6 MSEK).

Aurora, Septon och SweDeltaco visar samtliga en försäljningsökning. Efterfrågan av bolagens produkter är fortsatt god. Nya produkter och marknader, resultat av förvärv och av tidigare initierade interna åtgärder bidrar till en god resultatutveckling.

Auroras försäljningsökning under tredje kvartalet har varit 23 % jämfört med föregående år till 237.6 (193,6). Resultat efter avskrivningar är i stort oförändrat 12,1 MSEK (12,7)
med anledning av pågående projektsatsningar 2018/2019 som medfört ökade kostnader jämfört med 2017. Operativa projektsatsningar under det tredje kvartalet belastar resultatet med 1,9 MSEK.

Septons senaste förvärv av Lydrommet, med professionella AV-produkter i Norge och Danmark, bidrar till en mer än tredubblad omsättning om 91,8 MSEK (27,8) och ett förbättrat resultat efter avskrivningar om 6,3 MSEK (3,4 MSEK).

Sominis försäljning är vikande 12,2 MSEK jämfört med föregående år (27,8). Marknaden präglas av prispress och hög rörlighet hos kunder och leverantörer. Kvartalets resultat efter avskrivningar är – 0,2 MSEK (1,1).

SweDeltacos omsättning under tredje kvartalet ökar med 36 % jämfört med föregående år till 229,7 MSEK (168,9). Organisk tillväxt utgör 24 % och förvärvstillväxt (Winther Wireless) 12 %. Tidigare beslutade och implementerade åtgärder har resulterat i ett förbättrat resultat före avskrivningar på 10,4 MSEK (1,4 MSEK).

Tolv månaders rullande försäljning och resultat efter avskrivningar, vilket tar hänsyn till koncernens säsongsvariationer under kalenderåret, visar för perioden 1 oktober 2017 – 30 september 2018 en ökad försäljning med 29 % till 2 157,7 MSEK (1 670,6 MSEK motsvarande period 2016-2017) och ett resultat efter avskrivningar som är 29 % högre, 70,3 MSEK (54,3 MSEK motsvarande period 2016-2017).

FÖRETAGSOBLIGATION

De icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor som emitterats under en total ram om 500 miljoner under kvartal 2 har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

AURORA

Försäljningen under tredje kvartalet visar en tillväxt med 23 % till 237,6 MSEK (193,6). Resultat efter avskrivningar 12,1 MSEK är i paritet med föregående år (12,7). Arbetet med förbättringsprojekten med syfte att utveckla nya kunder, nya produkter och förstärka organisationen har fortsatt under kvartalet. Bruttomarginalen har på grund av prispress försämrats till 22,5 % (24,4) vilket tillsammans med ökade fraktkostnader och kostnader för pågående projekt resulterar i att den ökade omsättningen inte har slagit igenom i en resultatförbättring. Försäljningen av egna märkesvaror utgör under kvartalet 18 % (43,0 MSEK).

SEPTON

Septons omsättning under kvartalet ökar kraftigt (+ 239 %) jämfört med föregående år 91,8 MSEK (27,1). Tillväxten är 7 % organisk och 232 % beroende av förvärv. Förvärvstillväxten utgörs av Lydrommet i Danmark och Norge samt det utökade produktprogrammet med Martin By Harman Professional Lighting i Sverige, Danmark och Norge. Resultat efter avskrivningar ökar med 90 % till 6,4 MSEK (3,4 MSEK). I takt med ökad omsättning och utökat produktsortiment i fler geografiska marknader görs investering i tid och resurser för att säkerställa en stabil utveckling av organisation, struktur och rutiner.

En högre andel försäljning av ljusprodukter med lägre marginalstruktur medför en minskad bruttomarginal under kvartalet till 23,1 % (29,9).

SOMINIS

En förändrad marknad präglad av prispress och hög rörlighet hos kunder och leverantörer har medfört minskad omsättning och en smärre förlust under tredje kvartalet. Försäljningen under tredje kvartalet uppgår till 12,2 MSEK (27,8) och resultat efter avskrivningar till -0,2 MSEK (1,1). Bolagets kostnader är till större delen rörliga varför resultat efter avskrivningar inte har drabbats med samma procentuella förändring.

SWEDELTACO

SweDeltaco visar en fortsatt god försäljnings- och resultatförbättring i linje med bolagsledningens förväntningar. Försäljningen under tredje kvartalet ökar med 36 % till 229,7 MSEK (168,9). Trots en försämrad bruttomarginal till 20,9 % (22,1 %) förbättras resultat efter avskrivningar till 10,4 MSEK (1,4). Tidigare beslutade och genomförda åtgärder stärker därmed resultaträkningen. Försäljningen av egna märkesvaror utgör under kvartalet drygt 28 % (65,9 MSEK) av total försäljning.

EMV

Både Aurora och SweDeltaco äger välkända varumärken inom IT och hemelektronik. Försäljning av egna märkesvaror (EMV) ökar och har under tredje kvartalet för Aurora och SweDeltaco tillsammans uppgått till 108,9 MSEK vilket är en ökning med 14 % jämfört med föregående kvartal (95,8). Andelen egna märkesvaror av Auroras och SweDeltacos ackumulerade försäljning 2018 utgör 23 % (i kvartal 2, 2018 23 %). Egna märkesvaror fortsätter att positivt bidra till bolagens utveckling.

NYA MARKNADSKANALER

Distributionsmarknaden av nischprodukter för IT-tillbehör och hemelektronik är under fortsatt förändring. Förväntade förändringar följs noggrant upp av ledningsgrupperna i respektive bolag och utgör en återkommande punkt vid möten i koncernen. DistIT arbetar kontinuerligt med att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av såväl omsättning som resultat. Arbetet med interna projekt för att utreda möjligheter till samordningsfördelar och förbättringsarbeten mellan bolagen i gruppen som styrelsen initierat fortsätter som planerat.

AVSLUTANDE ORD

Som tillträdande verkställande direktör den 1 september 2018 är detta min första kvartalsrapport. Mina inledande intryck av organisationen är att varje bolag har en väletablerad position i sina marknader och har förutsättningar för att hantera dynamiken i marknaden. Bolagsledningen i respektive verksamhet besitter både lång erfarenhet och en bred kompetens inom de branscher man är verksam inom. Alla medarbetare är engagerade i att framgångsrikt fortsätta utveckla verksamheterna i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Jag ser fram emot vårt fortsatta gemensamma arbete.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)