DistIT: Delårsrapport Q2 april – juni 2019

 Andra kvartalet, apr – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 532,0 MSEK (513,5), primärt drivet av B2B-segmentet. 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till -3,6 MSEK (8,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK. 
 • Resultatet efter omstruktureringskostnader minskade till -6,3 MSEK (3,1). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt via en ökad andel egna märkesvaror (EMV) och en högre andel B2B-försäljning. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -16,1 MSEK (-37,4). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,59 SEK (0,18). 

Perioden, jan – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 1,088,3 MSEK (978,3). 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till 1,1 MSEK (14,6). Rörelseresultatet har belastats 17, 9 MSEK varav 16,5 MSEK utgjordes av omstruktureringskostnader. 
 • Periodens resultat, efter omstruktureringskostnader, minskade till -5,6 MSEK (6,8). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt drivet primärt av EMV. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 56,0 MSEK (-19,7). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,60 SEK (0,43). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 

 • DistIT koncernen har under andra kvartalet initierat en genomgripande omstrukturering för att identifiera och skapa marknads- och kostnadssynergier främst genom en sammanslagning av Aurora och Deltaco. Detta har inneburit att koncernens anställda har minskat med sammanlagt 19 personer, varav en majoritet i Deltaco- och Aurora-bolagen. Denne integrationen har slutförts under augusti månad, se Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 • Verksamheten i Sominis och Septon fortsätter att utvecklas positivt, dels drivet av gynnsamma förutsättningar för tradingverksamheten i Sominis, dels en fortsatt integrering av de förvärvade verksamheterna Lydrummet och TiGHT LED. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Efter periodens utgång har den genomgripande omstruktureringen slutförts vilket medfört omstruktureringskostnader om totalt 24,0 MSEK varav 7,5 MSEK belastar tredje kvartalet. Totalt har 33 personer berörts av omstruktureringen, varav 14 personer under Q3. 
 • Robert Rosenzweig, VD för DistIT AB, har utöver denna roll, även tills vidare tillträtt som VD för det sammanslagna Aurora/Deltaco. 

VD HAR ORDET 

FOKUS PÅ INTEGRATION OCH KONSOLIDERING AV AURORA OCH DELTACO 

Från en historiskt decentraliserad och autonom koncernstruktur med begränsad realisering av synergier och skalfördelar har DistIT nu gått över till en mer centraliserad struktur. Det för att få högre kostnadseffektivitet och för att skapa marknadssynergier för koncernens distribuerade produkter och egna märkesvaror. 

Värt att notera är att åtgärderna i första hand varit riktade mot den omfattande administrativa organisationen som har funnits och att bolaget därigenom fått en större rörlighet och ett större affärsmässigt fokus – något som kommer att gynna våra kunder och leverantörer i framtiden. 

Omstruktureringens sista steg avseende Aurora och Deltaco slutfördes under augusti. Vissa ytterligare förändringar kommer att ske inom administrationen under andra halvåret. Detta för ytterligare förenkla och effektivisera den interna administrationen. 

EFFEKT AV OMSTRUKTURERINGEN UNDER OCH EFTER Q2 

Omstruktureringen har berört totalt 33 anställda varav 4 konsulttjänster. Den samlade kostnaden för omstruktureringen har uppgått till 24,0 MSEK, varav 6,8 MSEK har utbetalats under Q2. Under Q3 och Q4 kommer ytterligare 11,0 MSEK att utbetalas och resterande 6,2 MSEK utbetalas under 2020.Redan under slutet av 2019 väntas omstruktureringen visa en positiv effekt. Kostnadsbesparingarna, när fullt realiserade, förväntas uppgå till 46,5 MSEK på helårsbasis senast 2021. 2 DISTIT AB – Q2 2019 ……………………..……….. 

UTVECKLINGEN FÖR SEPTON OCH SOMINIS 

Septon och Sominis har under kvartalet utvecklats gynnsamt och visat en tillfredställande tillväxt. Sominis' förutsättningar i marknaden för trading har varit goda. Septon utvecklas enligt plan, med fortsatt integration av förvärvade bolag som en hög prioritet. Vidare intensifierar Septon sitt arbete med att utveckla EMV-sortiment inom flera produktområden. 

MARKNADSUTVECKLING 

Marknadsutvecklingen för försäljning till konsument (B2C) fortsätter att visa svaghetstecken, dels påverkat av svagare svensk valuta, dels en generell avmattning. Detta uppvägs dock av utvecklingen inom B2B-segmentet, där speciellt Deltaco har sett en god utveckling. 

UTSIKTER 

Det är Bolagets förväntning, att den genomförda omstruktureringen kommer att skapa en konkurrenskraftig koncern som är väl rustad för ytterligare tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Fokus för DistIT framgent kommer att ligga mot att bättre möta våra kunders behov genom en signifikant satsning på försäljningsaktiviteter. 

FINANSIELL KALENDER 2019 

Delårsrapport januari – september 2019 offentliggörs 24 oktober 2019, kl. 08:00 

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: 

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se 

DistIT äger, förvärvar och utvecklar nischföretag inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk, Professionellt Ljud och Ljus samt Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företagen har starka marknadspositioner och distribuerar produkter och tjänster som riktar sig till både konsumenter och företag. DistIT är noterat på Nasdaq First North sedan 19 april 2011 och omsatte 2 272 MSEK år 2018. 

För mer information om oss: www.distit.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET. 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.