DistIT: Delårsrapport januari – juni 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK eller 15,9 procent, till 513,0 MSEK (609,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (20,3) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,6 procent (21,2).
 • EBITA ökade med 7,9 MSEK till 1,9 MSEK (-6,0). Justerad för omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK uppgick EBITA till 6,0 MSEK (-1,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 3,1 MSEK (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-10,8) och resultatet per aktie minskade till -0,19 kr (-0,76).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 137,4 MSEK (165,0), motsvarande en minskning om 16,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,8 procent (27,1).
 • Likvida medel uppgick till 25,3 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 53,9 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 350,5 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).

 
1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK, eller 7,9 procent, till 1 126,0 MSEK (1 222,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 8,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,3 procent (21,1). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,1 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 26,0 MSEK till -21,1 MSEK (4,9) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -16,7 MSEK (9,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -20,6 MSEK (15,9).
 • Periodens resultat minskade till -32,6 MSEK (-10,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,69 kr (-0,75).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 297,2 MSEK (335,8), motsvarande en minskning med 11,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,4 procent (27,5).

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023

 • Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.
 • På årsstämman den 15 maj avgick Stefan Charette som styrelseordförande och ersattes av Per Kaufmann. Stefan kvarstår som ordinarie ledamot.
 • Aurdel gick live med nytt ERP-system.
 • Den legala omstruktureringen av Aurdel är i huvudsak genomförd och består bland annat av sammanslagning av legala enheter och sammanslagning av flera lager till ett gemensamt lager.
 • Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet i Aurdel, med en estimerad effekt på 12 MSEK, har slutförts. Utfallet i kvartalet blev 0,6 MSEK, och programmet gav en total besparing om 12,3 MSEK.
 • Under kvartalet återköpte DistIT en del av sitt obligationslån till ett nominellt värde uppgående till 20 MSEK.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EFUEL:s VD har lämnat bolaget och Robert Rosenzweig är tillsatt som tillförordnad VD. Per Kaufmann har utsetts till arbetande styrelseordförande på 50 % med särskilt fokus på Aurdel.
 • Beslut har tagits att under tredje kvartalet genomföra ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Bolagets omsättning minskade med 15,9 procent främst inom Aurdel som har sett en minskad efterfrågan inom både B2B och B2C samt inom EFUEL som markant påverkats av försäljningsstoppet av Easee. Bruttomarginalen har stärkts jämfört med förra året, främst drivet av valutapåverkan. EBITA för perioden blev 1,9 MSEK (-6,0 MSEK) och har påverkats av både positiva och negativa engångsposter som beskrivs under Aurdel nedan.
 
AURDEL
Aurdel minskade omsättningen med 16 procent jämfört med förra året, främst på grund av svagare marknadsklimat. Även försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. Under kvartalet har Aurdel gått live med ett nytt ERP-system vilket även till viss del kortsiktigt påverkat försäljningen negativt. Huvuddelen av omstruktureringen är genomförd, och genom dessa åtgärder kommer belastningen från engångskostnader att minska och Aurdel att kunna öka fokuset på den operativa effektiviteten och kunderbjudandet. Sammanslagningen och systembytet förväntas även förbättra Aurdels möjligheter att erbjuda än mer anpassade sortiment till sina kunder. EBITA för kvartalet har belastats med extra frakt- och lagerkostnader för sammanslagning av lagerenheter samt engångskostnader för ERP-implementationen på 4,1 MSEK. Under det tredje kvartalet kommer ett nytt kostnadsbesparingsprogram att genomföras som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom LiteNordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen ligger i linje med förra året, medan EBIT stärktes drivet av den högre försäljningen. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV, Tight, utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
EFUEL minskade försäljningen med 48 MSEK eller 65,7 procent under kvartalet beroende på Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Genom att utöka EFUEL:s sortiment med laddboxar från andra varumärken, som Wallbox, DEFA och ChargeAmps, har EFUEL delvis lyckats försvara sin marknadsandel. Marknaden beräknas ha minskat med 30–40 procent, och då Easee hade en dominerande marknadsposition, uppskattningsvis halva marknaden, har en brist på laddboxar uppstått. EFUEL fortsätter att anpassa sitt laddbox-erbjudande, organisation och sina kostnader parallellt med att Easee arbetar på lösningar för eventuella åtgärder för redan installerade boxar och med att lansera boxar i enlighet med ESV’s regelverk.

 SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa. Bolaget har samtidigt satsat på en mer lönsam produktmix, vilket har ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis, och den fina resultatutvecklingen i kvartalet visar att vi är på rätt väg.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Aurdel kommer att lansera ännu ett kostnadsbesparingsprogram under tredje kvartalet. Programmet innebär kostnadsbesparingar om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras under 2023.
 
Septon har en god marknad inom LiteNordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
EFUEL:s leverantör Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken.
 
Trots en svagare konjunktur, lägre efterfrågan hos konsumenterna och EFUEL:s utmaningar efter säljstoppet av Easeeboxarna fortgår arbetet med att förstärka bruttomarginal, resultat och kassaflöde. Genom vårt fokuserade arbete med kostnads- och sortimentsanpassningar förväntar vi oss att se en gradvis återgång till långsiktig lönsamhet.
 
Älvsjö, 18 augusti 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.