DELÅRSRAPPORT JANUARI – JULI 2011

Deltaco visar organisk tillväxt och startar verksamhet i Norge.

– Koncernens nettoomsättning uppgick till 193,8 ( 184,1*) ( 283,5**) MSEK                                  

– Rörelseresultatet uppgick till 10,4 ( 14,1*) ( 14,5**) MSEK

– Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% ( 7,7%*) ( 5,1%**).

 Kassaflöde från löpandeverksamhet uppgick till 23,5MSEK jämfört med 5,1MSEK**.

– Periodens resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,84.

* I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen skulle ha sett ut om IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010.

** Siffror inkluderar utdelade verksamheten IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolagets aktie noterades den 19 april 2011 på NASDAQ OMX First North. Noteringen ägde rum genom utdelning av verksamheten från Intoi AB (nuvarande IAR Systems Group AB).

  • Vid en extra bolagsstämma den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, fördelat på högst 1 228 000 konvertibler till konverteringskursen 18,30 kronor. Incitamentsprogrammet fulltecknades och tilldelning har skett i enlighet med bolagsstämmans beslut. 45% av de anställda deltog i programmet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Vid styrelsemöte den 25 augusti 2011 har beslutats att expandera verksamheten till Norge. Den norska verksamheten bygger på samma plattform och infrastruktur som dotterbolagen i Finland och Danmark och kommer att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och attraktivt sortiment av IT-tillbehör till IT-marknaden i Norge. Verksamheten i Norge startas i september 2011 inför branschens kommande högsäsong.

  • Styrelsen har vid styrelsemöte den 5 juli 2011 utsett Arne Myhrman till arbetande styrelseordförande. Arne Myhrman är sedan 14 februari 2011 styrelseordförande i Deltaco AB (publ) och har lett styrelsens och bolagets intensiva arbete under noteringsprocessen på First North tidigare i år.

Kommentarer från VD:

Detaljhandeln utvecklades svagt under det andra kvartalet, och många branscher drabbades av minskad efterfrågan. Den största nyheten i hemelektronik- och IT-branschen var ONOFFs konkurs. Deltaco har under perioden lyckats visa en uppgång i nettoomsättning från 184,1MSEK under första halvåret 2010 till 193,8MSEK under motsvarande period 2011. Detta tack vare vår strategi att satsa både på konsument- och företagsprodukter, allt för att minska riskerna. Företagsmarknaden var relativt stabil under första halvåret, och vi bedömer att det kommer att fortsätta så under resten av 2011.

Rörelseresultatet blev 10,4MSEK vilket är lägre än första halvåret 2010, beroende på bland annat noteringskostnader och prispress på marknaden. Vår nuvarande strategi bygger på att ta marknadsandelar inom vår bransch, och att växa i en svag marknad. Detta bygger på en analys av marknaden och våra konkurrenters status.

Rörelsemarginalen på 5,4% är lägre än förra året, men med hänsyn tagen till rådande marknadsläge, vår tillväxtstrategi och genomsnittet i IT-distribution kan man konstatera att vi ligger bland de absolut bästa aktörerna inom branschen. Självklart ska vi göra vårt bästa för att inom ramen av tillväxtstrategin förbättra marginalen under resten av 2011.

Vi har alltid betraktat oss som en nordisk distributör, med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Finland och Danmark. Vår närvaro i Norge har hittills varit indirekt och via tiotals kunder. Vi känner oss nu mogna för en direkt etablering i Norge. Verksamheten kommer att byggas på samma plattform och infrastruktur som vi har i de andra nordiska länderna. Etablering i Norge är en del av vår strategi för organisk tillväxt. Efter Norge kommer vi att titta närmare på Baltikum, men en eventuell etablering där blir aktuell först 2012.

IT-marknaden är på väg att mogna och strukturaffärer i olika led bland tillverkare, distributörer och återförsäljare känns naturliga de kommande åren. Deltaco är väl förberett att aktivt delta i strukturaffärer – via förvärv eller fusion. Vi har en stark kassa, en bra position på marknaden och ett fungerande koncept. Det finns många distributörer i Norden, som kan komplettera vårt koncept eller vårt produktsortiment på ett värdeskapande sätt. Vi tittar regelbundet på förvärvsmöjligheter på marknaden.

Utvecklingen inom IT-branschen går snabbt – och trender kommer och går. En tydlig linje under de senaste åren är dock hur Internet förändrat marknadens behov. Sedan 20 år tillbaka har PC varit tyngdpunkten vid utveckling av hårdvara och tillbehör, men idag är verkligheten annorlunda. I dagens samhälle finns ett behov av i det närmaste ständig uppkoppling mot Internet och interaktiva tjänster. PC är inte längre det huvudsakliga redskapet för detta, utan vad vi kallar Mobility (bärbara datorer, smartphones och surfplattor) har istället fått en mycket viktig och framträdande roll i det dagliga uppkopplade livet.

Deltaco är framgångsrikt inom PC-tillbehör och vi kommer att fortsätta inom detta område. Samtidigt kommer vi aktivt att bredda våra redan lyckade satsningar inom Mobility. Strategin är att utveckla varumärket DELTACO ytterligare så att vi håller jämna steg med marknaden och dess efterfrågan, och löpande lanserar innovativa produkter. Vi kommer också att satsa på djupgående samarbeten med ledande varumärken inom den mobila marknaden.

Se bifogade Deltaco AB Delårsrapport janauri-juli 2011.

Siamak Alian

VD och Koncernchef

Tel: 08-555 76 241

Mobil: 0707-422913                      e-post: siamak@deltaco.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.