DistIT: Delårsrapport april – juni 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021
· Total omsättning ökade med 39,9 MSEK, eller 7,9 procent, till 545,3 MSEK (505,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 9,1 procent mot jämförelseperioden. Omsättningen ökade i samtliga dotterbolag.
· Bruttomarginalen minskade till 21,0 procent (22,1, eller 21,3 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 5,0 MSEK (11,7). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 uppgick till 4,3 MSEK under andra kvartalet 2020, vilket innebär en ökning om 0,7 MSEK, eller 16,1 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat minskade till -2,9 MSEK (3,8).
· Resultatet per aktie minskade till -0,25 kr (0,26).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 142,5 MSEK (131,4), motsvarande en ökning om 8,4 procent mot jämförelseperioden och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (26,0).
· Likvida medel den sista juni uppgick till 101,3 MSEK (33,3) i kassa och bank samt 120,0 MSEK (80,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 
Perioden, jan – jun 2021
· Total omsättning ökade med 24,6 MSEK, eller 2,3 procent, till 1 094,9 MSEK (1 070,3) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 2,8 procent mot jämförelseperioden.
· Bruttomarginalen ökade till 21,5 procent (21,4, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 18,4 MSEK (21,1). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 var 13,7 MSEK under perioden 2020, vilket innebär en ökning om 4,7 MSEK, eller 34,3 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat ökade till 8,5 MSEK (8,1).
· Resultatet per aktie ökade till 0,73 kr (0,55).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 285,7 MSEK (266,1), motsvarande en ökning om 7,4 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (24,9).
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
· Årsstämman beslutade om utdelning om 2,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020.
· DistIT genomförde en refinansiering via nya obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 MSEK, inom ett ramverk om 800 MSEK, med en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. I samband med refinansieringen har bolaget återköpt och makulerat tidigare utestående obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· DistIT AB har, efter periodens utgång, ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”, EFUEL. SE). Tillträde förväntas ske den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 3 och 4 för mer information, samt separat presentation.

APR-JUN JAN-Jun Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 545,3 505,4 1 094,9 1 070,3 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 10,1 18,3 28,1 34,2 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 5,0 11,7 18,4 21,1 87,4
EBIT exklusive stöd för covid-19[1] 5,0 4,3 18,4 13,7 78,5
Periodens resultat -2,9 3,8 8,5 8,1 58,0
Bruttomarginal, % 21,0 22,1 21,5 21,4 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 0,9 2,3 1,7 2,0 3,7
Antal anställda vid periodens utgång 246 254 246 254 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -1,34 0,85 -1,59 5,48 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,25 0,26 0,73 0,55 4,57

VD HAR ORDET

STRATEGISK FÖRVÄRV INOM ELBILSLADDNING
Vi inleder med att kommentera en händelse utanför kvartalet. DistIT förvärvar EFUEL (EFUEL. SE), ett av Sveriges största leverantör/operatör av laddstolpar. EFUEL är en strategisk partner till den norska leverantören Easee, som är ett av de världsledande tillverkarna inom elbilsladdning. EFUEL har en marknadsandel på cirka 30 procent på laddstolpar i Sverige och har en enastående tillväxt. Vi är glada att välkomna dem till DistIT, där EFUEL kommer ingå som ett separat, fjärde bolag, och vi ser fram emot att tillsammans kunna realisera tillväxtstrategin och de synergier vi ser. Det är ett tydligt och viktigt steg in i en av de största megatrender vi ser och som vi har som uttalad målsättning att investera i. Vi förväntar oss att EFUEL under 2021 kommer att omsätta cirka 120 MSEK till en EBIT-marginal om minst 10 procent, och att bolaget kommer att växa med 70-100 procent under kommande år i takt med marknaden för elbilsinfrastruktur.

UTVECKLINGEN UNDER KVARTALETUnder det andra kvartalet växte bolagsgruppen organiskt men har sett något lägre efterfrågan inom vissa delar av verksamheten med negativ produktmix som följd, och i andra delar ökad priskänslighet. Vi styr verksamheten rullande och kan konstatera att verksamheterna har utvecklat sig i stort som vi förväntat förutom att B2C-affären (främst i Aurora) fortsatt har påverkats negativt av covid-19.

Rörelsekostnaderna relaterat till lager och utfrakt ökade under kvartalet med drygt 4 MSEK i jämförelse mot samma period 2020, drivet av högre lagernivåer och omsättningsökning. Resterande ökning av rörelsekostnader under kvartalet mot föregående år är främst drivet av satsningar inom organisationen för egna varumärken och öppnandet av lokalt inköpskontor i Asien. Lönekostnaderna i jämförelseperioden var cirka 2 MSEK lägre på grund av statliga stöd för covid-19.

Vi har lärt oss begrepp som andra vågen och tredje vågen och vi har sett hur det påverkar i princip allt omkring oss och har förberett verksamheten för samhällets åternormalisering. Efterfrågan kommer starkt tillbaka i Septon och vi räknar med att den även kommer att öka i flera av våra verksamheter. Exakt när och hur är svårt att förutse, men vi står väl förberedda. Under perioden har vi också säkrat vår finansiering genom ett förbättrat obligationslån och ökad checkräkningskredit.

FRAMÖVER
Vi ser utmaningar i leveranskedjan med både prishöjningar och väsentligt längre leveranstider. Basbehoven i varuförsörjningen för Q1 och delar av Q2 är därför redan säkrad, så långa planeringshorisonter behövs i nuvarande läge. Normaliseringen av samhällena, efter genomförda vaccinationer, sammanfaller med högsäsongen i Q3 och Q4 och vi har därför byggt lager med 200 MSEK mer än förra året för att kunna säkra leveranser. Under juli har vi implementerat prishöjningar i storleksordningen 10 procent på egna varumärken och bevakar pris- och kostnadsdynamiken noga. Vårt nya inköpskontor i Asien har hjälpt oss att hantera och mildra producentprisökningar och säkra leveranser, i en tid när långresor har varit näst intill omöjliga. Om uppgången i efterfrågan dröjer kommer vi att ligga med högre lager under en period tills vi balanserat nivåerna.

Vi har gjort genomgripande studier inom marknaden för laddinfrastruktur med bland annat ett strategiskt förvärv som följd. DistIT-gruppens bolag satsar samtidigt vidare på utveckling av tillbehör och laddstationer inriktat mot konsumentkanalen som komplement till den förvärvade affären. Utvecklingen inom Gaming, Smart Home och nya koncept fortsätter.

Vi står väl rustade inför kommande perioder med säkrad varutillgång, implementerade prishöjningar och starka finanser.

Robert Rosenzweig

[1] Det andra 2020 kvartalet påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 5,5 MSEK var i form av övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av reducerade rörelsekostnader.
[2] 2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.