DistIT AB (publ): Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023 för DistIT AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT AB webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK eller 15,9 procent, till 513,0 MSEK (609,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (20,3) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,6 procent (21,2).
 • EBITA ökade med 7,9 MSEK till 1,9 MSEK (-6,0). Justerad för omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK uppgick EBITA till 6,0 MSEK (-1,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 3,1 MSEK (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-10,8) och resultatet per aktie minskade till -0,19 kr (-0,76).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 137,4 MSEK (165,0), motsvarande en minskning om 16,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,8 procent (27,1).
 • Likvida medel uppgick till 25,3 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 53,9 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 350,5 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).

 
1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK, eller 7,9 procent, till 1 126,0 MSEK (1 222,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 8,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,3 procent (21,1). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,1 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 26,0 MSEK till -21,1 MSEK (4,9) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -16,7 MSEK (9,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -20,6 MSEK (15,9).
 • Periodens resultat minskade till -32,6 MSEK (-10,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,69 kr (-0,75).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 297,2 MSEK (335,8), motsvarande en minskning med 11,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,4 procent (27,5).

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023

 • Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.
 • På årsstämman den 15 maj avgick Stefan Charette som styrelseordförande och ersattes av Per Kaufmann. Stefan kvarstår som ordinarie ledamot.
 • Aurdel gick live med nytt ERP-system.
 • Den legala omstruktureringen av Aurdel är i huvudsak genomförd och består bland annat av sammanslagning av legala enheter och sammanslagning av flera lager till ett gemensamt lager.
 • Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet i Aurdel, med en estimerad effekt på 12 MSEK, har slutförts. Utfallet i kvartalet blev 0,6 MSEK, och programmet gav en total besparing om 12,3 MSEK.
 • Under kvartalet återköpte DistIT en del av sitt obligationslån till ett nominellt värde uppgående till 20 MSEK.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EFUEL:s VD har lämnat bolaget och Robert Rosenzweig är tillsatt som tillförordnad VD. Per Kaufmann har utsetts till arbetande styrelseordförande på 50 % med särskilt fokus på Aurdel.
 • Beslut har tagits att under tredje kvartalet genomföra ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Bolagets omsättning minskade med 15,9 procent främst inom Aurdel som har sett en minskad efterfrågan inom både B2B och B2C samt inom EFUEL som markant påverkats av försäljningsstoppet av Easee. Bruttomarginalen har stärkts jämfört med förra året, främst drivet av valutapåverkan. EBITA för perioden blev 1,9 MSEK (-6,0 MSEK) och har påverkats av både positiva och negativa engångsposter som beskrivs under Aurdel nedan.
 
AURDEL
Aurdel minskade omsättningen med 16 procent jämfört med förra året, främst på grund av svagare marknadsklimat. Även försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. Under kvartalet har Aurdel gått live med ett nytt ERP-system vilket även till viss del kortsiktigt påverkat försäljningen negativt. Huvuddelen av omstruktureringen är genomförd, och genom dessa åtgärder kommer belastningen från engångskostnader att minska och Aurdel att kunna öka fokuset på den operativa effektiviteten och kunderbjudandet. Sammanslagningen och systembytet förväntas även förbättra Aurdels möjligheter att erbjuda än mer anpassade sortiment till sina kunder. EBITA för kvartalet har belastats med extra frakt- och lagerkostnader för sammanslagning av lagerenheter samt engångskostnader för ERP-implementationen på 4,1 MSEK. Under det tredje kvartalet kommer ett nytt kostnadsbesparingsprogram att genomföras som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom LiteNordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen ligger i linje med förra året, medan EBIT stärktes drivet av den högre försäljningen. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV, Tight, utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
EFUEL minskade försäljningen med 48 MSEK eller 65,7 procent under kvartalet beroende på Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Genom att utöka EFUEL:s sortiment med laddboxar från andra varumärken, som Wallbox, DEFA och ChargeAmps, har EFUEL delvis lyckats försvara sin marknadsandel. Marknaden beräknas ha minskat med 30–40 procent, och då Easee hade en dominerande marknadsposition, uppskattningsvis halva marknaden, har en brist på laddboxar uppstått. EFUEL fortsätter att anpassa sitt laddbox-erbjudande, organisation och sina kostnader parallellt med att Easee arbetar på lösningar för eventuella åtgärder för redan installerade boxar och med att lansera boxar i enlighet med ESV’s regelverk.

 SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa. Bolaget har samtidigt satsat på en mer lönsam produktmix, vilket har ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis, och den fina resultatutvecklingen i kvartalet visar att vi är på rätt väg.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Aurdel kommer att lansera ännu ett kostnadsbesparingsprogram under tredje kvartalet. Programmet innebär kostnadsbesparingar om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras under 2023.
 
Septon har en god marknad inom LiteNordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
EFUEL:s leverantör Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken.
 
Trots en svagare konjunktur, lägre efterfrågan hos konsumenterna och EFUEL:s utmaningar efter säljstoppet av Easeeboxarna fortgår arbetet med att förstärka bruttomarginal, resultat och kassaflöde. Genom vårt fokuserade arbete med kostnads- och sortimentsanpassningar förväntar vi oss att se en gradvis återgång till långsiktig lönsamhet.
 
Älvsjö, 18 augusti 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT AB (publ): Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 för DistIT AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT AB webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 64,4 MSEK, eller 11,8 procent, till 609,8 MSEK (545,3). EFUEL bidrog med 73,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,3 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (21,0). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,2 procent (21,1).
 • EBITA minskade med 11,0 MSEK till -6,0 MSEK (5,0) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -1,9 MSEK (5,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 2,8 MSEK (5,9).
 • Periodens resultat minskade till -10,8 MSEK (-2,9) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,76 kr (-0,25).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 165,0 MSEK (154,0), motsvarande en ökning om 7,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,1 procent (28,2).
 • Likvida medel den sista juni 2022 uppgick till 32,8 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 89,0 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista juni 2022 till 386,6 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

1 JANUARI – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 127,8 MSEK, eller 11,7 procent, till 1 222,7 MSEK (1 094,9). EFUEL bidrog med 127,8 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,1 procent (21,5). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,7 procent (22,0).
 • EBITA minskade med 13,5 MSEK till 4,9 MSEK (18,4) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till 9,0 MSEK (18,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 15,9 MSEK (23,8).
 • Periodens resultat minskade till -10,4 MSEK (8,5) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,75 kr (0,73).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 335,8 MSEK (306,6), motsvarande en ökning om 9,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,5 procent (28,0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

 • Tomas Fällman utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen för DistIT AB (publ) med tillträde den 1 augusti 2022. Tidigare CFO Philip Gunnarsson valde att säga upp sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget men kvarstår under kvartal tre.
 • Kostnadssynergier inom Aurora Deltaco i samband med sammanslagningen av bolagen annonserades, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022. Se pressmeddelande från 29 april 2022 på DistIT AB (publs) hemsida. Engångskostnader relaterade till programmet under kvartal två uppgick till 4,1 MSEK och kvartalet hade en mindre positiv effekt av kostnadsbesparingarna, då en del av programmet föll ut under juni månad.
 • Septon Holding AB förvärvade minoritetsandelarna om 15 procent i LiteNordic AB.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra tidpunkt för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommunicerade i samband med årsstämman att utdelningen prelimärt skulle genomföras under det tredje kvartalet 2022. På grund av det fortsatt osäkra ekonomiska världsläget, vilket bland annat medfört fortsatt osäkerhet i utvecklingen av efterfrågan hos slutkonsumenter, har styrelsen valt att vidare utreda tidpunkt för utdelningen och återkommer med besked under det fjärde kvartalet 2022, som är bolagsgruppens omsättningsmässigt största kvartal och därmed mest indikativt för marknadens utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det av årsstämman 2022 godkända teckningsoptionsprogrammet om 450 000 teckningsoptioner tecknades med 300 000 teckningsoptioner fördelat på VD och övriga ledande befattningshavare. Programmet tecknades fullt ut förutom de teckningsoptioner som allokerats till DistITs CFO, Philip Gunnarsson, som valde att inte teckna sin andel givet avslutningen av hans anställning i bolaget.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det andra kvartalet var turbulent för stora delar av dotterbolagens marknader. Koncernens rörelseintäkter för det andra kvartalet ökade med 11,8 procent till 609,8 MSEK. EFUEL ökade rörelseintäkterna med 158,3 procent mot samma period föregående år med ökade marknadsandelar. Aurora Deltaco ökade omsättningen av egna varumärken men minskade total omsättning, på grund av utmanande marknadsklimat inom handel från inflation, räntehöjningar och geopolitik. Därutöver har bolaget avslutat extern distribution inom batterier som inte hunnit återbyggas av de satsningar som genomförs med egna och externa varumärken med högre marginalstruktur. Septon växte sin affär under kvartatalet med 27,1 procent medan Sominis minskade rörelseintäkterna med 3,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent i det andra kvartalet jämfört med 21,0 procent motsvarande period föregående år, eller 21,2 procent (21,1) exklusive valutaeffekt. EFUEL hade en negativ inverkan på bruttomarginalen genom sin nuvarande affärsmix. Aurora Deltaco stärkte bruttomarginalen främst genom en ökad andel egna varumärken. Septons och Sominis bruttomarginaler påverkades negativt av valutaeffekter respektive förändrad affärsmix.

Bruttoresultatet för koncernen ökade under kvartalet med 9,3 MSEK, eller 13,1 MSEK exklusive valuta, men ökade rörelsekostnader i relation till sammanslagningen av Aurora Deltaco, ökade lagernivåer och fraktkostnader samt investeringar i tillväxt och mjukvarurelaterade tjänsteaffärer resulterade i en justerad EBITA om -1,6 MSEK jämfört med 5,0 MSEK i motsvarande period föregående år, eller 3,1 MSEK mot 5,9 MSEK exklusive valutaeffekt.

Omstruktureringsprogrammet i Aurora Deltaco belastade kvartalet med 4,4 MSEK i engångskostnader. Det totala annonserade programmet i denna fas är estimerat att ge 22 MSEK i årliga kostnadsbesparingar till engångskostnader om 9 MSEK under kvartal två och tre 2022. De positiva effekterna av programmet uppkommer gradvis från och med juni i det gånga kvartalet. Programmet förväntas även leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd. Åtgärderna ligger även till grund för skapandet av DistIT Services som, utöver att agera operationell plattform för Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring. Detta skapar mervärde genom att realisera operativa synergimöjligheter mellan dotterbolagen vilket leder till ökad operativ effektivitet.

UTMANINGAR I OMVÄRLDEN OCH ÅTGÄRDER
Omvärldsfaktorer såsom inflation, logistikutmaningar och komponentsbrister har gett direkta och sekundära effekter på DistITs affär av IT-tillbehör, samt skapat ökade kostnader för lager. Därutöver har turbulensen i omvärlden medfört volatilitet för den svenska kronan vilket gett utmanande förutsättningar för DistITs marginalstruktur, där priser mot kund inte kan höjas i svenska kronor i samma takt som ökade inköpspriser då det finns en varierande fördröjningseffekt på implementering om typiskt två till tre månader. Konsekvensen av detta har lett till en rad aktiviteter på kort sikt som bland annat innefattar att anpassa erbjudanden till lågpriskanaler i de nordiska länderna där DistITs egna varumärken har en stark position. Frakt- och logistikavtal har omförhandlats för att utnyttja vår koncerngemensamma storlek och lagernivåer anpassas gradvis för att minska kostnader för lager och frigöra kapital, men med balanserat fokus på bibehållen hög leveranssäkerhet till kunderna. Prisförhandlingar med leverantörer är i fokus med en tät uppföljning av växelkurskonsekvenser och implementering av prishöjningar till kunder. Därutöver fortsätter aktiviteterna med att öka exportaffären av egna varumärken med försäljning i Euro och USD, vilket medför en mer balanserad valutamix. Vi ser även vidare kostnadssynergier i arbetet med sammanslagningen av Aurora Deltaco.

DIST ITS STRATEGI
Gruppen står fast vid grundpelarna i DistITs strategi som är (i) tillväxt inom megatrender och nischkategorier, (ii) bruttomarginalexpansion genom egna märkesvaror (EMV), (iii) uppbyggnad av tjänsteaffärer och (iv) skalbarhet genom effektiva operationella plattformar i dotterbolagen. Därutöver genomförs strategiska och taktiska satsningar inom hållbarhet (v).

(i), (ii): Vi konstaterar att satsningen på EMV inom megatrender utvecklas väl med en EMV-tillväxt totalt för gruppen om ca 7%, till 738,8 MSEK av rullande 12 månader rörelseintäkter, i ett i övrigt utmanade kvartal. Detta ger en högre bas och starkare position för vidare varumärkesbyggen. I Aurora och Deltaco utgör EMV nära 40 procent av försäljningen och sortimentet av EMV i EFUEL expanderar i ett nära samarbete med EMV-organisationen i Aurora Deltaco. Septon lanserar ett nyutvecklat sortiment inom det egna varumärket Tight och bygger nu upp ett distributionsnätverk i Europa. Utvecklingen av Tight har skett genom samarbete mellan Septons marknads- och teknikavdelningar och Aurora Deltacos sourcing- och logistikorganisation.

(iii) Uppbyggnaden av tjänsteaffärer utvecklas enligt plan med EFUELs nybildade ’tech-team’, men det finns även andra områden där vi ser möjligheter för mjukvarubaserade tjänsteintäkter. Exempelvis med Deltaco-varumärkets smarta hem-applikation för styrningen av hårdvaruprodukter som har över 200 000 nedladdningar i Sverige. Konceptet är under lansering på bred front på övriga nordiska marknader. Med detta rör sig varumärket närmare slutkund vilket på sikt skapar förutsättningar för återkommande intäkter och högre marginaler.

(iv) Aurora Deltacos sammanslagningsprojekt följer plan och de aviserade kostnadssynergierna framskrider enligt vad som kommunicerats tidigare. 2023 kommer vara året där skalbarheten i Aurora Deltaco kommer att bli synlig och ytterligare kostnadseffektivitet kommer att kunna realiseras och skapa bättre förutsättningar för ökade affärer med ett gemensamt erbjudande till bolagets kunder. Arbetet med Septon-gruppens interna sammanslagning är i slutfasen och intensiv vidareutveckling av EFUELs operationella plattform fortgår.

(v) Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagens kunder. Vi ser att ökat fokus på exempelvis kvalitetssäkring, minskade fraktomkostnader och fokus på materialval och produktkategorier gör DistIT-bolagen än mer konkurrenskraftiga.

Vi ser att strategin stärker förutsättningarna för DistiIT att kunna genomföra framgångsrika synergianpassade förvärv.

Älvsjö, 18 augusti 2022

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt:
https://distit.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

DistIT ABs årsredovisning 2019

DistIT ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Gunnarsson, Group CFO, philip.gunnarsson@distit.se,073 086 96 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 mars 27, 2020.

Kommuniké från DistIT AB (publ) extra bolagsstämma den 5 september 2016

Apportemission

Den extra bolagsstämman beslutade, med mer än nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädda vid stämman, godkänna tidigare bolagsstämmas beslut i Alcadon Group AB, org.nr. 559009-2382 den 5 september 2016. Beslutet innebär att 3 070 490 aktier emitteras till Alcadon Team Invest AB, org.nr. 559039-3046 mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org.nr. 550018-4031, allt i enlighet med framlagt förslag av styrelsen i Alcadon Group AB.

Extra vinstutdelning (sakutdelning)

Den extra bolagsstämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Vinstutdelningen sker genom en s.k. sakutdelning och verkställs genom att DistITs 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB delas ut till aktieägarna. Varje aktie i DistIT berättigar till utdelning av en aktie i Alcadon Group AB.

Viktiga datum

Som tidigare annonserats har Nasdaq godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Viktiga datum med anledning av den extra bolagsstämmans beslut är därför;

1. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                  6 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

2. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                               7 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                             8 september 2016

4. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.      14 september 2016

Alcadons aktie

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Certified adviser

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016.

För ytterligare information kontakta:

DistIT offentliggör Alcadon Holding ABs prospekt för och notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 26 maj 2016 att dotterbolaget Alcadon Holding AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 140 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år med en kupongränta om 3m Stibor +550bps och kommer den 3 augusti 2016 att noteras på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Alcadon Holding AB upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se), DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser/) och Alcadon Holdings (www.alcadonholding.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs huvudkontor i Tullinge, Stockholm samt på Alcadon Holdings kontor på Stora Essingen i Stockholm.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

http://alcadonholding.se/wp-content/uploads/2016/08/Alcadon-Holding-AB-Prospekt-Obligation-2016_19-Slutlig-version.pdf

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2016.

DistIT offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 16 maj 2014 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr med en löptid om fem år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i maj 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 200 mkr.

DistIT har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 8 maj 2015.

Med anledning av detta har DistIT upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs kontor i Tullinge.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

https://distit.se/investerare/obligationslan/

Informationen är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta: