DistIT ABs årsredovisning 2019

DistIT ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Gunnarsson, Group CFO, philip.gunnarsson@distit.se,073 086 96 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 mars 27, 2020.

Kommuniké från DistIT AB (publ) extra bolagsstämma den 5 september 2016

Apportemission

Den extra bolagsstämman beslutade, med mer än nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädda vid stämman, godkänna tidigare bolagsstämmas beslut i Alcadon Group AB, org.nr. 559009-2382 den 5 september 2016. Beslutet innebär att 3 070 490 aktier emitteras till Alcadon Team Invest AB, org.nr. 559039-3046 mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org.nr. 550018-4031, allt i enlighet med framlagt förslag av styrelsen i Alcadon Group AB.

Extra vinstutdelning (sakutdelning)

Den extra bolagsstämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Vinstutdelningen sker genom en s.k. sakutdelning och verkställs genom att DistITs 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB delas ut till aktieägarna. Varje aktie i DistIT berättigar till utdelning av en aktie i Alcadon Group AB.

Viktiga datum

Som tidigare annonserats har Nasdaq godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Viktiga datum med anledning av den extra bolagsstämmans beslut är därför;

1. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                  6 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

2. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                               7 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                             8 september 2016

4. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.      14 september 2016

Alcadons aktie

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Certified adviser

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016.

För ytterligare information kontakta:

DistIT offentliggör Alcadon Holding ABs prospekt för och notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 26 maj 2016 att dotterbolaget Alcadon Holding AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 140 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år med en kupongränta om 3m Stibor +550bps och kommer den 3 augusti 2016 att noteras på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Alcadon Holding AB upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se), DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser/) och Alcadon Holdings (www.alcadonholding.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs huvudkontor i Tullinge, Stockholm samt på Alcadon Holdings kontor på Stora Essingen i Stockholm.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

http://alcadonholding.se/wp-content/uploads/2016/08/Alcadon-Holding-AB-Prospekt-Obligation-2016_19-Slutlig-version.pdf

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2016.

DistIT offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 16 maj 2014 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr med en löptid om fem år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i maj 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 200 mkr.

DistIT har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 8 maj 2015.

Med anledning av detta har DistIT upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs kontor i Tullinge.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

https://distit.se/investerare/obligationslan/

Informationen är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta: