Ny verkställande direktör och styrelseordförande i DistIT AB

Per Kaufmann har utsetts till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel.

Per Kaufmann tillträder med omedelbar verkan. Nuvarande VD i DistIT AB, Robert Rosenzweig, fortsätter som tillförordnad VD för dotterbolaget EFUEL samt med att avsluta påbörjade projekt inom DistIT. Nuvarande VD i dotterbolaget Aurdel, Martin Gutberg, befordras till vice VD inom DistIT AB och fortsätter inom Aurdel som vice VD.

Per Kaufmann lämnar styrelseordförandeposten i DistIT AB men kvarstår som ledamot av styrelsen och ersätts som ordförande av Anders Bladh som idag är ledamot av styrelsen.

Anders Bladh, styrelsens tillträdande ordförande, säger "Det är med tillfredsställelse som styrelsen har utsett Per till verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel. Per har en lång och gedigen internationell erfarenhet av företagsledning inom handelsrelaterade verksamheter. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och övriga styrelsen genomföra nödvändiga förändringar i företaget och inom ramen för en ny strategi, konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Samtidigt vill jag även tacka Robert för hans insatser och för att han arbetar vidare med oss med i första hand EFUEL.”

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt yrkesliv arbetat som VD inom detaljhandel i Europa, för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland och för franska detaljhandlare i köksföretaget Hygena, varuhuskedjan Le Printemps och Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling International AB.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken tidigare erfarenhet av finansbranschen och även under tio år som VD för fastighetsbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

DistIT AB obtains consent from bondholders to amend the terms and conditions of its bonds

On November 24, 2023, DistIT AB (the "Company") announced that the Company has instigated a written procedure in order to obtain consent from holders of its senior unsecured callable floating rate bonds with ISIN SE0015949359 (the "Bonds") to certain amendments to the terms and conditions of the Bonds.

The Company hereby announces that the required quorum was obtained in the written procedure and that the required majority of the votes cast in the written procedure were in favour of the proposal (approximately 77 per cent of the Bond holders voted, of which approximately 90 per cent voted in favour of the proposal).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “We are pleased that the holders of the Bonds have accepted the amendments to the terms and conditions of the Bonds that allow us to focus on realizing our business plan for 2024, which includes seizing market opportunities, implementing cost savings and focusing on cash flow."

In short, the amendments to the terms and conditions of the Bonds entail:

 • that the Company, during the remaining maturity of the Bonds, does not have to comply with the continuous requirements to maintain certain financial key ratios (so called "Maintenance Tests") as set out in the terms and conditions of the Bonds and that the Company will no longer have the opportunity to raise financial indebtedness and make value transfers to its owners in the event of fulfilment of certain financial key ratios (so called "Incurrence Tests"), i.e. the provisions on Maintenance Tests and Incurrence Tests have been removed in their entirety from the terms and conditions of the Bonds,
 • that the right the holders of the Bond have to request a mandatory partial redemption of up to twenty per cent of the Nominal Amount on the interest payment date occurring on 19 February 2024 is eliminated,
 • that a partial, and for the Company voluntary, redemption on all interest payment dates falling prior to the final redemption date (subject to a minimum redemption amount in each case of 10 per cent of the nominal amount of the Bonds) will be possible,
 • that certain net cash amounts accrued to the Company in the event of a sale of subsidiaries or businesses are to be used to repayment and/or repurchase of the Bonds,
 • that the Company no longer may issue additional Bonds within the framework applicable to the same, and
 • that certain other amendments shall be made to the terms and conditions of the Bonds, such as that the Company may not pay dividends or make any other value transfers to the shareholders before the final redemption date and that the amount per Bond to be redeemed at the final redemption date shall be 105 per cent of the nominal amount per Bond.

The amended terms and conditions of the Bonds are in force from today's date, December 13, 2023.

The amended terms and conditions of the Bonds will be available on the Company's website www.DistIT.se.

DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

DistIT AB ("Bolaget") meddelade den 24 november 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) har sökt godkännande från innehavare av dess seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det skriftliga förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det skriftliga förfarandet var för förslaget (cirka 77 procent av obligationsinnehavarna röstade, varav cirka 90 procent av dessa röstade ja till förslaget).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “Vi är glada att obligationsinnehavarna har accepterat villkorsförändringarna som ger oss förutsättningar att fokusera på att realisera vår affärsplan för 2024, som innebär att tillvarata marknadsmöjligheter, realisera kostnadsbesparingar och fokusera på kassaflöde.

I korthet innebär ändringen av obligationsvillkoren bland annat:

 • att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests"), dvs. bestämmelserna om Maintenance Tests och Incurrence Tests har utgått i dess helhet från obligationsvillkoren;
 • att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
 • att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
 • att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
 • att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom det ramverk som gäller för desamma; samt
 • att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Villkoren för Obligationerna i ändrad lydelse gäller från och med dagens datum, den 13 december 2023.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.DistIT.se.

DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån

DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån samt offentliggör en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare meddelade finansiella mål för 2025 upphör att gälla

DistIT AB, org. nr 556116-4384 ("DistIT" eller "Bolaget") inleder, genom Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), ett skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 800 MSEK med förfallodag under 2025, noterat på Nasdaq Stockholm med ISIN SE0015949359 ("Obligationen"). Bolaget har nyttjat 300 MSEK inom den totala ramen om 800 MSEK för Obligationen. Vidare offentliggör Bolaget en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare kommunicerade finansiella mål för 2025 upphör att gälla.

Finansiell prognos för 2024 och tillbakadragande av finansiella mål för 2025

Förhandlingar har skett med innehavare av Obligationerna för att säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital framgent samt för att säkra likviditet i Bolaget på kort sikt samt finna en lösning för Bolagets finansiering.

Under pågående förhandlingar har Bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden och Bolaget har delgivit parterna en oreviderad finansiell prognos för 2024 som visar Bolagets uppskattade försäljningsvolym, kassaflöde och EBITDA.

Prognosen har baserats på följande antaganden.

Med fortsatt utmanande makroekonomiska marknadsförhållanden förväntar sig Bolaget att marknaden som helhet för helåret 2024 kommer att vara i nivå med 2023.

– Aurdel: Efterfrågan antas ligga på 2023 års nivå. Lanserade kostnadsbesparingsprogram antas slutföras och ge en förbättrad lönsamhet.
Septon: I en avvaktande marknad förväntar sig Bolaget en fortsatt lönsam verksamhet med en mindre förbättring under i andra halvåret.
– EFUEL: Bolaget räknar med att flera laddare tillkommer i sortimentet och utgår från att nylansering av två Easee-laddare, tillsammans med organisationsanpassningen genomförd under 2023, återför verksamheten till lönsamhet på en lägre omsättningsnivå.
– Sominis: Bolaget utgår från att verksamheten fortsätter på nuvarande nivå.

Mot bakgrund av de ovanstående faktorerna och med beaktande av marknadsförhållandena och Bolagets pågående initiativ, i huvudsak det Skriftliga Förfarandet som beskrivs nedan, uppskattar DistIT att försäljningen för 2024 kommer att uppgå till mellan 2 300 MSEK och 2 500 MSEK. Vidare uppskattar Bolaget att justerad EBITDA för 2024 kommer att uppgå till mellan 40 MSEK och 80 MSEK.

Bolaget förväntar sig en förstärkt operativ kassaflödes-generering under 2024 som i kombination med minskning av befintligt lager uppskattas väsentligt minska Bolagets nettoskuld fram till det att Obligationen ska refinansieras.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder på marknaden generellt, säljförbudet av Easees nuvarande laddboxar och osäkerheten kring datum för relansering av Easees nya aviserade laddboxar, har Bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka de finansiella målen för 2025 som tidigare kommunicerats. Ambitionen kommer att vara att återta den marknadsandel som Bolaget hade innan Easees laddboxar försäljningsstoppades av Elsäkerhetsverket. Styrelsen avser återkomma med nya mål efter det att Easees nya generation laddboxar lanserats och marknadspotentialen bättre kan värderas.

Skriftligt förfarande

Som ett led i att nå ovan prognosticerade siffor och ytterligare stärka Bolagets finansiella position inför kommande perioder har Bolaget beslutat att inleda det Skriftliga Förfarandet. Det Skriftliga Förfarandet avser beslut om, bland annat:

– att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests");
– att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
– att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
– att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
– att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom den kreditram som gäller för desamma; samt
– att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationerna i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 30 november 2023 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen i det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på DistIT AB:s webbplats.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationshavarna röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 13 december 2023, vilket är sista dagen för röstning i det skriftliga förfarandet. En majoritet av innehavare till Obligationerna har åtagit sig att rösta för förslagen till villkorsändring för Obligationen via bindande åtaganden.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på DistIT AB:s webbplats (www.distit.se) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som per den 23 november 2023 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
 

DistIT: Delårsrapport januari – september 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 146,1 MSEK eller 23,5 procent, till 475,9 MSEK (622,0). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 24,2 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 24,9 procent (19,9) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 24,7 procent (21,0).
· EBITA ökade med 5,3 MSEK till 8,7 MSEK (3,4). Exklusive valutaeffekter uppgick EBITA till 8,1 MSEK (12,9).
· Periodens resultat uppgick till -164,1 MSEK (-4,6) varav -161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie minskade till -5,84 kr (-0,36). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill var resultat per aktie -0,08 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 144,2 MSEK (187,2), en minskning om 23,0 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 30,3 procent (30,1).
· Likvida medel uppgick till 36,6 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 74,6 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 370,6 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 242,8 MSEK, eller 13,2 procent, till 1 601,9 MSEK (1 844,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelse-intäkterna med 13,6 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent (20,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 20,9 procent (21,5).
· EBITA minskade med 20,6 MSEK till -12,4 MSEK (8,3) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till -8,0 MSEK (15,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -12,5 MSEK (28,8).
· Periodens resultat uppgick till -196,6 MSEK (-15,0) varav- 161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie före utspädning minskade till -8,83 kr (-1,11). Exklusive effekten av nedskrivning goodwill är resultat per aktie -1,57 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 441,4 MSEK (523,0), en minskning med 15,7 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,4).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023
· EFUELs VD lämnade bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD. Per Kaufmann utsågs till arbetande styrelseordförande på 50 procent med särskilt fokus på Aurdel.
· Under kvartalet lanserade EFUELs leverantör Easee en ny laddbox med EU-godkännande.
· Under kvartalet lanserades ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis och kommer att vara genomfört under fjärde kvartalet 2023.
· Under kvartalet sålde DistIT den del av sitt obligationslån om nominellt 20 MSEK som återköptes under andra kvartalet.
· Pga. den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har ett nedskrivningsbehov identifierats avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
– Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 194,1 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16.
– Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 161,7 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 13.
Genomförda nedskrivningar har inte påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Den generella marknadsnedgången på hemelektronik och laddboxar var mellan 15-30 procent i kvartalet vilket har haft stor påverkan på DistIT. Bolagets omsättning för tredje kvartalet, 475,9 MSEK, minskade jämfört med förra året med 23 procent. Aurdel genomför nu flera åtgärder för att öka försäljningen genom fler lågpriskanaler och närmare samarbete med nyckelleverantörer för att kunna genomföra sortimentsrationaliseringar och hitta optimalt erbjudande för marknaden. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment av laddboxar.
 
Bruttomarginalen stärks till 24,9 procent (19,9), främst på grund av valutaeffekter. EBITA för perioden, 8,7 MSEK (3,4 MSEK), stärktes av en hög bruttomarginal och fokus på kostnadsneddragningar.
 
EFUEL har varit fortsatt drabbad av en svag marknad och Elsäkerhets-verkets beslut om försäljningsstopp på Easee-laddare. På grund av EFUELs svaga resultatutvecklingen genomfördes en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i dotterbolag under kvartalet. Ned-skrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 161,7 MSEK. Kostnadsbesparingar har också genomförts. Bedömningen är att Easee skall lansera nya, godkända laddboxar så att försäljningen kan återgå till tidigare mönster.
 
Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 
 
AURDEL
Aurdel omsatte 329,0 MSEK, en nedgång med 17,3 procent mot förra året att jämföras med en bedömd marknadsnedgång på 15-30 procent inom jämförbara elektronikproduktområden.
 
Beslutade och genomförda omstruktureringar, tillsammans med att effektiviteten ökar genom bättre funktionalitet i ERP-systemet, kommer att ge utrymme för att ta hem effektiviseringsvinster och förbättrar förutsättningarna för en skalbar tillväxt. Kostnads-besparingsprogram med en årlig effekt på 30 MSEK har lanserats under kvartalet och kommer att ge effekt redan under det kommande fjärde kvartalet.
 
Per Kaufmann utsågs under kvartalet till arbetande styrelseordförande för att fokusera på Aurdels kommersiella utveckling och därigenom stötta och frigöra tid för Aurdels VD Martin Gutberg och VD DistIT AB Robert Rosenzweig, som även har tagit över rollen som VD för EFUEL.
 
SEPTON
Omsättningen för Septon minskade med 12,4 procent till 92,3 MSEK. Förra årets tredje kvartal var starkt och påverkades positivt av en uppdämd effekt från covid. En viss uppgång inom Pro-delen av verksamheten bidrog till att stärka bruttomarginalen.
 
EFUEL
Easee lanserade i mitten av augusti en första ny laddare med EU- godkännande som kan säljas utan restriktioner. Det medgav en lansering och inledning av ett utbytesprogram av säljstoppade laddare som ej monterats av våra kunder. Elsäkerhetsverket i Sverige har ställt krav på åtgärder på installerade boxar, men ännu inte preciserat sina krav. Genom utbytesprogrammet öppnar EFUEL upp kundrelationer från säljstoppet och dialog och aktiviteter pågår med installatörer samtidigt som kostnaderna anpassas till den lägre omsättningen för en lönsam verksamhet.
 
Under kvartalet lämnade bolagets tidigare VD Rasmus Bender bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD.

SOMINIS
Kvartalets försäljning minskade med 29,7 procent till 35,7 MSEK. Sominis försäljning påverkades negativt av att Amazon, en betydande kund, fokuserar sin affär mot färre produkter och färre distributörer. Samtidigt fortsätter dock Sominis framgångsrikt sitt arbete med ökad direktförsäljning till fler europeiska marknadsplatser. Satsningen på en mer lönsam produktmix slår igenom på bruttomarginalen, som ökar med 2 procentenheter till 12,5 procent.
 
FOKUSOMRÅDEN
Omvärldens situation med fortsatt relativt hög inflation och minskad konsumtion gör att vi inom alla delar av verksamheten anpassar våra kostnader parallellt med att vi fokuserar på produkter och områden med bättre marginaler.
 
Aurdel
· E-com satsning genom B2B-web
· Fortsatt fokus på tillväxt inom egna märkesvaror och sortimentsrationaliseringar för att stärka lönsamheten
· Effektivitets- och kostnadsfokus
EFUEL
· Utvidgning av laddbox- och tillbehörssortimentet
· Fokus på att bygga tillbaka marknadsandelar genom kompletterande laddbox-leverantörer och återlansering av Easee så snart deras nya, godkända laddboxar lanseras
 
Som ett led i den finansiella planeringen för 2024 räknar DistIT med att uppnå en försäljning i intervallet 2 300 – 2 500 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 40 – 80 MSEK.
 
 
Älvsjö, 24 november 2023
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB
 

DistIT initiates a written procedure regarding amendment of the terms and conditions for the Company’s bonds

DistIT initiates a written procedure regarding amendment of the terms and conditions for the Company's bonds, publishes a financial forecast for 2024 and announces that previously announced financial targets for 2025 cease to apply

DistIT AB reg. no 556116-4384 ("DistIT" or "Company"), through Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agent"), initiates a written procedure ("Written Procedure") to resolve on certain amendments of the Company's senior Unsecured Callable Floating Rate Bonds of up to MSEK 800 due 2025, listed on Nasdaq Stockholm with ISIN SE0015949359 ("Bonds"). The Company has utilized MSEK 300 within the total framework of MSEK 800 of the Bonds. Furthermore, the Company publishes a financial forecast for 2024 and announces that the previously announced financial targets for 2025 cease to apply. 
 
Financial forecast for 2024 and withdrawn financial targets for 2025

Negotiations have taken place with holders of the Bonds in order to ensure access to working capital for the Company going forward, as well as to secure short term liquidity for the Company and to find a solution for the Company's financing.

During ongoing negotiations, the Company has deemed it necessary to communicate company-specific information to the parties that has not previously been communicated to the market and the Company has provided the parties with an unaudited financial forecast for 2024 which indicates the Company's estimated sales volumes, cash flow and EBITDA.

The forecast has been based on the following assumptions.

With continued challenging macroeconomic market conditions, the Company expects that the market as a whole for the full year 2024 will be on the same level as in 2023.

– Aurdel: The demand is anticipated to be at 2023 level. Cost saving programs launched are expected to be completed, resulting in improved profitability.
– Septon: At a cautious market, the Company expects a continued profitable business with a slight improvement in the second half of the year.  
– EFUEL: The Company expects that several chargers will be added to the range of products and expect that the relaunch of two Easee-chargers, together with the organizational adjustments carried out during 2023, will bring the business back to profitability at a lower turnover level.
Sominis: The Company expects that the business will continue at the current level.

In light of the above factors taking into account the market conditions and the Company's ongoing initiatives, mainly the Written Procedure as described below, DistIT expects that the sales for 2024 will amount to between MSEK 2,300 and MSEK 2,500. Further, the Company expects that adjusted EBITDA of 2024 will amount to between MSEK 40 and MSEK 80.

During 2024 the Company expects a strengthened operational cash flow generation, which in combination with a reduction of existing inventory is estimated to significantly reduce the Company's net debt until the Bonds are to be refinanced.

In view of the high level of uncertainty in the market in general, the sales ban of Easee's current charging boxes as well as the uncertainty regarding the date of the relaunch of Easee's new announced charging boxes, the board of directors of the Company has decided to withdraw the financial targets for 2025 which have previously been communicated. The ambition will be to regain the market share which the Company had before the sales ban by the National Electrical Safety Board of Easee's charging boxes. The board of directors intends to return with new financial targets when Easee's new generation of charging boxes have been launched and when the market potential can be better assessed.

Written Procedure

As part of reaching the figures indicated in the forecast above, and to further strengthen the Company's financial position ahead of future periods, the Company has decided to initiate the Written Procedure. The Written Procedure concerns resolutions on, inter alia:

– that the Company, during the remaining maturity of the Bonds, does not have to comply with the continuous requirements to maintain certain financial key ratios (so called "Maintenance Tests") as set out in the terms and conditions of the Bonds and that the Company will no longer have the opportunity to raise financial indebtedness and make value transfers to its owners in the event of fulfilment of certain financial key ratios (so called "Incurrence Tests"),
– that the right the holders of the Bond have to request a mandatory partial redemption of up to twenty per cent of the Nominal Amount on the interest payment date occurring on 19 February 2024 is eliminated,
– that a partial, and for the Company voluntary, redemption on all interest payment dates falling prior to the final redemption date (subject to a minimum redemption amount in each case of 10 per cent of the nominal amount of the Bonds) will be possible,
– that certain net cash amounts accrued to the Company in the event of a sale of subsidiaries or businesses are to be used to repayment and/or repurchase of the Bonds,
– that the Company no longer may issue additional Bonds within the credit frame applicable to the same, and
– that certain other amendments shall be made to the terms and conditions of the Bonds, such as that the Company may not pay dividends or make any other value transfers to the shareholders before the final redemption date and that the amount per Bond to be redeemed at the final redemption date shall be 105 per cent of the nominal amount per Bond.
 
Only bondholders who are registered as holders of a one or several Bonds in the debt register kept by Euroclear Sweden AB at the record date 30 November 2023 are eligible to vote in the Written Procedure.

For a complete description of the proposed resolutions, please refer to the notice to the Written Procedure which is available at the website of DistIT AB.

In order for the changes to the terms and conditions to be approved by the Written Procedure a quorum of at least twenty per cent of the adjusted nominal amount must be achieved and a majority of at least 66 2/3 per cent of the adjusted nominal amount for which the bondholders reply in the Written Procedure must consent to the amendments of the terms and conditions. The result of the Written Procedure will be published on or about 13 December 2023, which is the last day of voting in the Written Procedure. A majority of holders of the Bonds have undertaken to vote in favor of the proposed resolutions by binding undertakings.

The notice to the Written Procedure, containing complete proposals and voting instructions, will be available at DistIT AB's website (www.distit.se) and will be sent out today to direct registered owners (Sw. direktregistrerad ägare) and registered authorized nominees (Sw. förvaltare) of the Bonds which as per 23 November 2023 were registered in the debt register kept by Euroclear Sweden AB. Any individual or company whose Bonds are held by a nominee must contact the nominee in order to participate in the Written Procedure.

For questions regarding the administration of the Written Procedure, please contact the Agent at voting.sweden@nordictrustee.com or +46 8 783 79 00.

ABG Sundal Collier AB acts as Financial Advisor in connection with the Written Procedure.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.
 

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK eller 15,9 procent, till 513,0 MSEK (609,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (20,3) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,6 procent (21,2).
 • EBITA ökade med 7,9 MSEK till 1,9 MSEK (-6,0). Justerad för omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK uppgick EBITA till 6,0 MSEK (-1,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 3,1 MSEK (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-10,8) och resultatet per aktie minskade till -0,19 kr (-0,76).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 137,4 MSEK (165,0), motsvarande en minskning om 16,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,8 procent (27,1).
 • Likvida medel uppgick till 25,3 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 53,9 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 350,5 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).

 
1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK, eller 7,9 procent, till 1 126,0 MSEK (1 222,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 8,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,3 procent (21,1). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,1 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 26,0 MSEK till -21,1 MSEK (4,9) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -16,7 MSEK (9,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -20,6 MSEK (15,9).
 • Periodens resultat minskade till -32,6 MSEK (-10,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,69 kr (-0,75).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 297,2 MSEK (335,8), motsvarande en minskning med 11,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,4 procent (27,5).

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023

 • Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.
 • På årsstämman den 15 maj avgick Stefan Charette som styrelseordförande och ersattes av Per Kaufmann. Stefan kvarstår som ordinarie ledamot.
 • Aurdel gick live med nytt ERP-system.
 • Den legala omstruktureringen av Aurdel är i huvudsak genomförd och består bland annat av sammanslagning av legala enheter och sammanslagning av flera lager till ett gemensamt lager.
 • Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet i Aurdel, med en estimerad effekt på 12 MSEK, har slutförts. Utfallet i kvartalet blev 0,6 MSEK, och programmet gav en total besparing om 12,3 MSEK.
 • Under kvartalet återköpte DistIT en del av sitt obligationslån till ett nominellt värde uppgående till 20 MSEK.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EFUEL:s VD har lämnat bolaget och Robert Rosenzweig är tillsatt som tillförordnad VD. Per Kaufmann har utsetts till arbetande styrelseordförande på 50 % med särskilt fokus på Aurdel.
 • Beslut har tagits att under tredje kvartalet genomföra ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Bolagets omsättning minskade med 15,9 procent främst inom Aurdel som har sett en minskad efterfrågan inom både B2B och B2C samt inom EFUEL som markant påverkats av försäljningsstoppet av Easee. Bruttomarginalen har stärkts jämfört med förra året, främst drivet av valutapåverkan. EBITA för perioden blev 1,9 MSEK (-6,0 MSEK) och har påverkats av både positiva och negativa engångsposter som beskrivs under Aurdel nedan.
 
AURDEL
Aurdel minskade omsättningen med 16 procent jämfört med förra året, främst på grund av svagare marknadsklimat. Även försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. Under kvartalet har Aurdel gått live med ett nytt ERP-system vilket även till viss del kortsiktigt påverkat försäljningen negativt. Huvuddelen av omstruktureringen är genomförd, och genom dessa åtgärder kommer belastningen från engångskostnader att minska och Aurdel att kunna öka fokuset på den operativa effektiviteten och kunderbjudandet. Sammanslagningen och systembytet förväntas även förbättra Aurdels möjligheter att erbjuda än mer anpassade sortiment till sina kunder. EBITA för kvartalet har belastats med extra frakt- och lagerkostnader för sammanslagning av lagerenheter samt engångskostnader för ERP-implementationen på 4,1 MSEK. Under det tredje kvartalet kommer ett nytt kostnadsbesparingsprogram att genomföras som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom LiteNordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen ligger i linje med förra året, medan EBIT stärktes drivet av den högre försäljningen. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV, Tight, utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
EFUEL minskade försäljningen med 48 MSEK eller 65,7 procent under kvartalet beroende på Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Genom att utöka EFUEL:s sortiment med laddboxar från andra varumärken, som Wallbox, DEFA och ChargeAmps, har EFUEL delvis lyckats försvara sin marknadsandel. Marknaden beräknas ha minskat med 30–40 procent, och då Easee hade en dominerande marknadsposition, uppskattningsvis halva marknaden, har en brist på laddboxar uppstått. EFUEL fortsätter att anpassa sitt laddbox-erbjudande, organisation och sina kostnader parallellt med att Easee arbetar på lösningar för eventuella åtgärder för redan installerade boxar och med att lansera boxar i enlighet med ESV’s regelverk.

 SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa. Bolaget har samtidigt satsat på en mer lönsam produktmix, vilket har ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis, och den fina resultatutvecklingen i kvartalet visar att vi är på rätt väg.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Aurdel kommer att lansera ännu ett kostnadsbesparingsprogram under tredje kvartalet. Programmet innebär kostnadsbesparingar om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras under 2023.
 
Septon har en god marknad inom LiteNordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
EFUEL:s leverantör Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken.
 
Trots en svagare konjunktur, lägre efterfrågan hos konsumenterna och EFUEL:s utmaningar efter säljstoppet av Easeeboxarna fortgår arbetet med att förstärka bruttomarginal, resultat och kassaflöde. Genom vårt fokuserade arbete med kostnads- och sortimentsanpassningar förväntar vi oss att se en gradvis återgång till långsiktig lönsamhet.
 
Älvsjö, 18 augusti 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT AB (publ): Aurdel lanserar ett effektiviseringsprogram på 30 MSEK

Arbetet med att bygga en gemensam plattform i Aurdel, ett dotterbolag till DistIT AB, fortgår. Omstruktureringen av Auroras och Deltacos olika bolag i Norden mot ett gemensamt ERP-system, gemensam Logistik och lagerhållning samt ett gemensamt Servicebolag (DistIT Services) har nu kommit så långt att DistIT lanserar fortsättningen på den påbörjade effektiviseringen.

Det första effektiviseringsprogrammet avslutades under andra kvartalet 2023 med en besparing på netto 12,3 MSEK (se pressmeddelande 29 april 2022). Nästa program förväntas möjliggöra effektiviseringar inom logistik, lagerhållning, IT-processer och organisation samt leda till ett förbättrat kommersiellt arbetssätt och därmed ge ökad flexibilitet i erbjudandet till våra kunder.

 Ledningen har därför beslutat att under tredje kvartalet lansera ett effektiviseringsprogram som beräknas ge en resultateffekt om netto 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK förväntas realiseras under 2023.

DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt utestående belopp om 300 MSEK.

Återköpet genomfördes till en snittkostnad om 81 % och kommer att minska bolagets nettoskuld och räntekostnader.

DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

·        Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år.
·        Bruttomarginalen uppgick till 17,2 procent (21,9) efter nedskrivningar av lagerartiklar med låg omsättningshastighet om 20 MSEK. Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 17,1 procent (22,3).
·        EBITA minskade med 33,9 MSEK till -23,0 MSEK (10,9). Justerad EBITA uppgick till -22,7 MSEK (10,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -23,7 MSEK (13,1).
·        Periodens resultat uppgick till -28,0 MSEK (0,4) och resultatet per aktie minskade till -1,99 kr (0,01).
·        Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 159,8 MSEK (170,8), motsvarande en minskning om 6,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,1 procent (27,9).
·        Likvida medel uppgick till 38,5 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 68,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 363,3 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023

·        En fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande 98,3 MSEK beslutades vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023.
·        Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL skjuts fram till 2025 samt att ett förskott lämnas med 12,2 MSEK i samband med företrädesemissionen i april 2023, vilket investerades fullt ut i emissionen.
·        En överenskommelse rörande vissa justerade villkor träffades med obligationsinnehavarna som ett led i genomförandet av nyemissionen.
·        Beslut har tagits att under 2023 genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en resultateffekt om minst 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
·        Elsäkerhetsverket har i mars 2023 fattat beslut om att belägga laddboxarna Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud, vilket har överklagats av Easee.
·        EFUEL har inlett samarbete med ett antal nya laddboxleverantörer, bland annat med DEFA som nyligen lanserat en tekniskt ledande laddbox för elbilar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
·        Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
·        Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
I första kvartalet ligger koncernens omsättning på samma nivå som 2022, trots utmaningar med minskad köpkraft och försvagad konjunktur. Våra kunder fokuserade under fjärde kvartalet 2022 på att sänka sina lagernivåer, en trend som avtagit men i viss utsträckning fortsatt påverkat första kvartalet 2023 negativt. Marginalen har påverkats negativt av lagerutförsäljningar i samband med pågående sortimentsrationaliseringar i Aurdel samt av marginalpress i marknaden. 
Under kvartalet genomförde DistIT en företrädesemission som stärker bolagets likviditet samt möjliggör utbetalning av den tidigare beslutade utdelningen.

AURDEL
Aurdel (Deltaco och Aurora) minskade omsättningen marginellt med 2 procent och bruttomarginalen har belastats av lagerutförsäljningar i ett svagare marknadsklimat. I samband med den pågående lagersamman-slagningen i Deltaco och Aurora genomförs sortimentsrationaliseringar som belastat marginalen med 27 MSEK, varav 20 MSEK reserverats som lagernedskrivningar. De aviserade kostnadsrationaliseringarna fortgår enligt plan. Samtidigt har kvartalet belastats med extra kostnader för frakter, lager och även vissa engångskostnader för ERP-implementationen i Deltaco, som gick live i början av april. Aurora planeras gå live under slutet av andra kvartalet och därefter förväntas frakt och lagerkostnader att varaktigt minska. Genom ERP- implementeringen kommer Aurdel att kunna öka fokuset på den operationella effektiviteten och vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer. Försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. I nuvarande marknadsklimat läggs ett stort fokus på försäljning av instegsmodeller/lågprisalternativ i EMV- sortimentet.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom Lite Nordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen påverkades negativt av mixen då Lighting affären har lägre bruttomarginal och EBIT blev i linje med föregående år. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV; Tight har lanserats och utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
Den överskuggande händelsen för EFUEL i kvartalet var Elsäkerhetsverkets förbud den 14 mars 2023 mot att sälja laddboxarna Easee Home och Easee Charge. EFUEL följer utvecklingen med Easee, Elsäkerhetsverket och Förvaltningsrätten mycket noga och har nu en period av återbyggnad framför sig. EFUEL sålde sedan tidigare, förutom Easee, även Wallbox. Mycket fokus har lagts under våren på att minska beroendet av Easee genom att expandera erbjudandet, och EFUEL har framgångsrikt lagt till ytterligare varumärken; DEFA och ChargeAmps. Med det bredare erbjudandet bygger EFUEL tillbaka marknad, utbildar installatörer och konverterar kunder till de nya varumärkena. Easee arbetar på lösningar för att komplettera sina existerande boxar i enlighet med ESV:s regelverk och förväntas även lansera nya, godkända laddboxar som förväntas bidra till EFUEL:s försäljning. Samtidigt integreras EFUEL:s mjukvara till de nya varumärkena, vilken är byggd som en plattform att passa alla tillverkare. Den uppgraderade mjukvaran har redan över 10 000 användare och förväntas nu gå in i en starkare tillväxtfas då installatörerna efterfrågar en användarvänlig laddningsmjukvara att erbjuda sina slutkunder. EFUEL:s omsättning för kvartalet låg på samma nivå som föregående år, då säljstoppet av Easee drabbade marknaden först i senare delen av kvartalet.

SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa, vilket medfört att man minskat omsättningen men ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Tillbehörsförsäljning av EMV påverkas av minskad efterfrågan på datorer och telefoner, därav ökar betydelsen av lågprisalternativ och av att bredda marknadskanalerna för EMV. Under kvartalet har Aurdel klassificerats på guld-nivå i Ecovadis hållbarhetsgradering, något som vi är stolta över och som värderas högt av våra kunder. Aurdel kommer även att lansera ännu ett kostnadsbesparings-program under andra kvartalet.
 
Septon har en bra marknad inom Lite Nordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken. För att anpassa sig till den nya situationen har EFUEL även genomfört kostnadsrationaliseringar.
 
Trots turbulensen på marknaden och EFUELS utmaningar efter säljstoppet av Easee-boxarna fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi. Jag är övertygad om att den förbättrade operativa effektiviteten genom ERP-bytet, vårt ökade fokus på EMV och anpassningar av våra kostnader kommer att leda oss tillbaka till långsiktigt lönsam tillväxt.
 
 
Älvsjö, 15 maj 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB