DistIT: Kvartalsrapport januari-mars 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 457,9 MSEK (613,0), en minskning med 25,4 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,5 procent.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 21,5 procent (17,2). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,9 procent (17,1).
 • EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-23,0). Justerad EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -10,2 MSEK (-23,7).
 • Periodens resultat uppgick till -23,7 MSEK (-28,0). Resultat per aktie ökade till -0,84 kr (-1,99).
 • Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 120,3 MSEK (159,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 26,3 procent (26,1).
 • Likvida medel uppgick till 27,2 MSEK (30,2 MSEK per den sista december 2023) samt 10,8 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (15,4 MSEK per den sista december 2023). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 320,7 MSEK (336,9 MSEK per den sista december 2023).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

 • Styrelsen har lagt fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem. Som tidigare nämnts har de tidigare långsiktiga finansiella målen strukits och styrelsen avser att återkomma med nya mål under året.
 • I februari ingicks ett avtal om försäljning av dotterbolaget Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Bolaget höll en extra bolagsstämma 22 mars 2024 där stämman godkände försäljningen. Affären slutfördes i början av april.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I april presenterades en ny strategi för Aurdel med ett smalare och mer lönsamt erbjudande, se pressmeddelande 18 april 2024.
 •  I april beslutade Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge, se pressmeddelande 26 april 2024.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q1 har vi sett en fortsatt svag utveckling i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader i förhållande till föregående år. DistIT omsatte 457,9 MSEK, en nedgång på 25,4 procent, där den största delen är hänförlig till Aurdel och EFUEL.
 
Bruttomarginalen för koncernen blev 21,5 procent (17,2) med en EBITA om -16,3 MSEK. Under kvartalet har resultatet inte belastats med några poster av engångskaraktär. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet, men även påverkat resultatet negativt till följd av att artiklar sålts med en lägre marginal än normalt.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 277,7 MSEK (395,3), en nedgång med 29,7 procent i Q1. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara 20-25 procent. Marginalen blev 24,0 procent (15,3) där förra året belastades av en avsättning för inkurans i lager.
 
B2C-försäljningen (konsument) har klarar sig hyggligt i jämförelse med 2023 men vi ser en försvagning de senaste månaderna. Marknaden för B2B (företag) har haft en svagare utveckling än B2C och under de senare månaderna ser vi att även stora affärskedjor har utmaningar med försäljning och höga lager vilket för med sig reducerade beställningar.
 
Aurdels sammanslagning är nu slutförd, med gemensamt sortiment, lager, organisation och ERP- system, där fokus är att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar.
 
I april presenterades det ”Nya” Aurdel där vi fokuserar på våra egna märkesvaror (EMV) och enbart behåller de externa varumärken som stöder försäljningen av EMV. Detta kommer att ge oss en lägre försäljning men bättre bruttomarginal, lägre lager och transportkostnader samt möjliggöra kraftiga neddragningar av organisationen, där fackliga förhandlingar inletts i slutet av april. Sammantaget gör åtgärderna Aurdel mer snabbrörligt och lägger grunden för en sundare och robustare bas för framtiden med stärkt konkurrenskraft och ett tydligare erbjudande till våra kunder.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 9,1 procent till 99,1 MSEK bland annat beroende på lagerutförsäljning till sänkt pris. Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år medan LiteNordic har haft en tillfällig nedgång i Q1 relaterat till timing av produktsläpp där andra kvartalet har börjat mycket bättre. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket Tight växer som förväntat.
 
EFUEL
Laddbox-marknaden genomgick en fortsatt kraftig nedgång under Q1 där antalet sålda laddboxar för installation mot bostadsrättföreningar & fastigheter backade med 44 procent och för hemmabruk med 51 procent, jämfört med samma period 2023. Det fortsatta försäljningsstoppet av Easees laddboxar och fokus på rotation av sålda försäljningstoppade Easee-boxar samt avsaknad av distributionsavtal för en konkurrenskraftig alternativ laddbox för bostadsrättföreningar & fastigheter, resulterade i en nedgång av EFUELs försäljning på 71,9 procent.

Kostnaderna i EFUEL har anpassats och antalet anställda har minskat från 29 till 10 personer jämfört med för ett år sedan. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment med bland annat nya distributionsavtal med Charge Amps, Amina, Future Home, GO-e och Onepole. Vidare breddas tillbehörssortimentet för boxar och installation kraftigt vilket bidrar till ökad kundattraktivitet samt förbättring av den totala bruttomarginalen.
 
Laddboxen Easee Lite, för hemmabruk, godkändes för försäljning i augusti 2023 men Easee Charge, för bostadsrättföreningar & fastigheter, är fortfarande säljstoppad. Efter omfattande tester av certifierade testinstitut förväntas Easee Charge Core bli EU godkänd inom de närmaste veckorna och kan då börja säljas på den svenska marknaden utan restriktioner.
 
I april tillkännagav Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.
 
SOMINIS
I februari ingicks ett avtal om försäljning av Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Köpeskillingen uppgick till 16,8 MSEK.
Försäljningen genomfördes formellt i början av april efter en extra bolagsstämma. Sominis är inkluderat i DistITs bokslut för första kvartalet, men exkluderas från och med andra kvartalet.
 
HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.
 
Älvsjö, 30 maj 2024
Per Kaufmann
CEO DistIT AB

 

 

DistIT lanserar ”Nya” Aurdel

Mot bakgrund av en ansträngd marknad de senaste åren har styrelsen och ledningen i DistIT arbetat fram en plan för att fokusera koncernen mot våra verkliga kärnområden, däribland Aurdel. Även inom Aurdel kommer verksamheten att fokuseras.

Lansering av ett nytt ERP system med en ny webbplattform under 2023 har möjliggjort för Aurdel att slutföra sammanslagningen av verksamheterna i våra nordiska länder och skapa ett gemensamt centralt lager vilket i sin tur möjliggjort en förbättrad analys av den dagliga verksamheten.
 
Som en följd av detta lanserar vi nu ”Nya” Aurdel:
·         Fokus på våra Egna Varumärken, kompletterat med de externa varumärken vi fortsätter vårt partnerskap med
·         Bättre lagerhållning av ”rätt” produkter
·         Strömlinjeformning av verksamheterna i de olika länderna
 
Genom att fokusera på det som är riktigt bra kommer vi att:
·         Ha bättre tillgänglighet av de produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder
·         Bli snabbare i allt vad vi gör (leveranser, svar på förfrågningar/anbud, etc.)
 
Detta kommer att få till följd att vi får nöjdare kunder och en ännu bättre långsiktig partner till alla våra intressenter. Vi kommer dessutom kunna arbeta närmare leverantörerna av de externa varumärken vi fortsätter samarbeta med. Vårt totala lager kommer att minska, både i volym och i antal produkter, med bättre lagerhållning av Egna Varumärken som följd.
 
Minskningen av antalet externa varumärken gör att vi också kan strömlinjeforma vår organisation mot våra Egna Varumärken. Som följd därav planerar vi att kraftigt reducera antalet anställda samt våra kostnader under de kommande sex månaderna.
 
Sett i ett bolagsperspektiv når vi en högre bruttomarginal, större andel Egna Varumärken och mindre lager. Detta kommer att frigöra kapital, vilket ger ett robustare företag och lönsammare verksamhet.
 
Vi har redan börjat dra ned på beställningar av utgående varumärken och börjat öka beställningar av våra Egna Varumärken. Att göra så stora förändringar är en omfattande process som kommer att pågå under hela 2024 och delvis in i 2025.

DistIT AB (publ) ingår avtal om att sälja sitt litauiska dotterbolag Sominis Technology UAB. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT.

DistIT AB (publ) ("DistIT") har idag ingått ett villkorat avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. DistIT kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.
”Vi tackar Sominis och dess VD Mindaugas Apanavičius för gott samarbete under flera år och önskar honom lycka till med den fortsatta driften av Sominis."

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen. Godkännandet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämma. En kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Bolagsstämman avses hållas i slutet av mars och försäljningen förväntas kunna slutföras kort därefter.


DistIT: Bokslutskommuniké 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 553,1 MSEK (720,8), en minskning med 23,3 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,1 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (20,1). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 19,9 procent (19,7).
·         EBITA uppgick till -50,4 MSEK (6,2). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 46,8 MSEK (justerad EBITA) uppgår till -3,6 MSEK. (8,4 MSEK). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,4 MSEK (6,0).
·         Periodens resultat uppgick till -221,8 MSEK (-1,5). Resultat per aktie minskade före utspädning till -7,90 kr (-0,10) och efter utspädning till
·         -7,58 kr (-0,10). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (123,5 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -3,50 kr och efter utspädning till -3,36 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 139,8 MSEK (207,2) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 25,3 procent (28,7).
·         Likvida medel uppgick till 30,2 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 15,4 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 336,9 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 2 155,0 MSEK (2 565,5), en minskning med 16,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,8 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 19,4 procent (20,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,0).  
·         EBITA uppgick till -62,7 MSEK (14,5). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 63,3 MSEK (justerad EBITA) uppgår till 0,6 MSEK (24,1). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,7 MSEK (34,8).
·         Periodens resultat uppgick till -418,4 MSEK (-16,5). Resultat per aktie före utspädning minskade till -17,63 kr (-1,21) och efter utspädning till -16,80 kr (-1,21). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (285,2 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -10,30 kr och efter utspädning till -9,81 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 581,1 MSEK (706,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkter om 27,0 procent (27,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023
·         Ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis slutfördes under kvartalet.
·         En uppgörelse om ändrade obligationsvillkor nåddes med DistITs obligationsägare, se not 3, sidan 22.
·         På grund av den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har en nedskrivning gjorts avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
–          Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 123,5 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 14.
–          Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 140,0 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16. Ingen av nedskrivningarna har påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·         Per Kaufmann har utsetts till ny VD för DistIT AB. Per avgår samtidigt som styrelsens ordförande för DistIT AB men kvarstår som ledamot. Anders Bladh, sedan tidigare medlem av styrelsen, har utsetts till ny styrelseordförande.
·         Inför årsstämman 2024 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.
·         Styrelsen har inlett arbetet med att lägga fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q4 har vi sett en fortsatt generell nedgång i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. DistIT omsatte 553,1 MSEK, en nedgång på 23,3 procent, där Aurdel och EFUEL utgjorde nästan hela minskningen. EMV-andelen av försäljningen minskade något då den påverkades negativt av nedgången i B2B som har en hög andel EMV. Under kvartalet slutfördes kostnadsbesparingsprogram i Aurdel och EFUEL.
I Aurdel genomfördes sortimentrationaliseringar, där erbjudandet smalnas av och bolaget fokuserar på kategorier med bättre lönsamhet. Bruttomarginalen blev 14,8 procent (20,1) och rensat för poster av engångskaraktär såsom utförsäljningar, sortimentsrationalisieringar och valutapåverkan, 27,9 MSEK, uppgick den normaliserade marginalen till 19,9 procent. EBITA för koncernen blev -50,4 MSEK och rensat för åtgärder av engångskaraktär, -46,8 MSEK, blev EBITA -3,6 MSEK. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet.
 
En framgångsrik uppgörelse nåddes med obligationsinnehavarna i november om ändring av obligationsvillkoren som innebär att amorteringen av 60 MSEK i slutet av februari 2024 stryks liksom kovenantvillkoren under obligationstidens löptid. I samband med det ges obligationsinnehavarna en 5 procent redemption fee som förfaller i samband med obligationens slutdatum. Därutöver förbinder sig DistIT att lösa in obligationer i händelse av att verksamheter avyttras.
 
Under tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning av värdet på EFUEL på grund av Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsstopp av Easee-laddare. På grund av fortsatt osäkerhet kring Easees återkomst till marknaden beslutades om ännu en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i EFUEL i fjärde kvartalet. Nedskrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 123,5 MSEK.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 394,6 MSEK (508,9 MSEK), en nedgång med 22,5 procent. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. Marginalen blev 12,7 procent (19,4 procent) och var starkt påverkad av engångseffekter i samband med sortimentsrationalisieringar och utförsäljningar i en pressad marknad. Engångskostnader som påverkar bruttomarginalen uppgår till 30,5 MSEK, varav 15 MSEK avser avsättning lagerreserv för kommande sortimentsbyten under 2024. Den normaliserade marginalen för Aurdel blev 20,5 procent. Den pågående omorganisationen är genomförd och en reservering har gjorts för kostnader om 5,3 MSEK.
Aurdels sammanslagning är nu slutförd med fokus på att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Marknaden för B2B/företag har haft en svagare utveckling än B2C/konsument. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar. Därigenom kan vi växa på nya och befintliga kunder och förbättra marginalen. Vi ser att vi har haft tillväxt i lågprissegment men marknaden har minskat särskilt i mellansegment, vilket vi räknar med fortsätter.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 7,3 procent till 91,9 SEK. LiteNordic hade ett fantastiskt kvartal 2022 i samband med lanseringar och kom inte upp till samma nivå 2023 medan Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år. Generellt har marknadsvillkoren varit stabila under kvartalet för Septon. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket tight växer som förväntat.

EFUEL
Marknaden för laddboxar är fortsatt svag och med hård priskonkurrens. Under kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att genomföra utbyte av ej installerade Easee laddare.
EFUEL har breddat sortimentet med två nya leverantörer och skrivit direkt distributionsavtal med Charge Amps. Easee väntar på besked från Elsäkerhetsverket på Easees förslag om åtgärd för installerade laddboxar. Under tiden förbereder Easee lanseringen av en EU-certifierad laddare för bostadsrätt/parkering med integrerad elektronisk jordfelsbrytare. Lanseringsdatum är ej bestämt men väntas under våren. Den nya EU certifierade laddaren för hemmabruk som lanserades i augusti har börjat med en försiktig försäljning och ser en gradvis tillväxt. Tillbehörssortimentet byggs ut med installationsartiklar för laddbox installationer. I anpassningen av EFUEL till de rådande villkoren har bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär på 10,3 MSEK, vilket innefattar omstruktureringskostnader, avskrivning av mjukvara samt uppgörelse med Easee om kostnader för returprogrammet. 
 
SOMINIS
Omsättningen ökade med 20,8 procent. Försäljning i förra årets fjärde kvartal påverkades negativt av en bokföringsmässig korrigering av materialkostnader och försäljning utan bruttovinst-effekt. Rensat för korrigeringen låg Sominis försäljning på samma nivå som för fjärde kvartalet 2022. Sominis har lyckats anpassa sig till Amazons ändrade strategi genom att fokusera på färre distributörer/traders och produkter och genom att öka sin direktförsäljning på europeiska marknadsplatser.
 
Älvsjö, 22 februari 2024

Per Kaufmann

CEO DistIT AB
 
 

Ny verkställande direktör och styrelseordförande i DistIT AB

Per Kaufmann har utsetts till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel.

Per Kaufmann tillträder med omedelbar verkan. Nuvarande VD i DistIT AB, Robert Rosenzweig, fortsätter som tillförordnad VD för dotterbolaget EFUEL samt med att avsluta påbörjade projekt inom DistIT. Nuvarande VD i dotterbolaget Aurdel, Martin Gutberg, befordras till vice VD inom DistIT AB och fortsätter inom Aurdel som vice VD.

Per Kaufmann lämnar styrelseordförandeposten i DistIT AB men kvarstår som ledamot av styrelsen och ersätts som ordförande av Anders Bladh som idag är ledamot av styrelsen.

Anders Bladh, styrelsens tillträdande ordförande, säger "Det är med tillfredsställelse som styrelsen har utsett Per till verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel. Per har en lång och gedigen internationell erfarenhet av företagsledning inom handelsrelaterade verksamheter. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och övriga styrelsen genomföra nödvändiga förändringar i företaget och inom ramen för en ny strategi, konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Samtidigt vill jag även tacka Robert för hans insatser och för att han arbetar vidare med oss med i första hand EFUEL.”

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt yrkesliv arbetat som VD inom detaljhandel i Europa, för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland och för franska detaljhandlare i köksföretaget Hygena, varuhuskedjan Le Printemps och Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling International AB.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken tidigare erfarenhet av finansbranschen och även under tio år som VD för fastighetsbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

DistIT AB obtains consent from bondholders to amend the terms and conditions of its bonds

On November 24, 2023, DistIT AB (the "Company") announced that the Company has instigated a written procedure in order to obtain consent from holders of its senior unsecured callable floating rate bonds with ISIN SE0015949359 (the "Bonds") to certain amendments to the terms and conditions of the Bonds.

The Company hereby announces that the required quorum was obtained in the written procedure and that the required majority of the votes cast in the written procedure were in favour of the proposal (approximately 77 per cent of the Bond holders voted, of which approximately 90 per cent voted in favour of the proposal).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “We are pleased that the holders of the Bonds have accepted the amendments to the terms and conditions of the Bonds that allow us to focus on realizing our business plan for 2024, which includes seizing market opportunities, implementing cost savings and focusing on cash flow."

In short, the amendments to the terms and conditions of the Bonds entail:

 • that the Company, during the remaining maturity of the Bonds, does not have to comply with the continuous requirements to maintain certain financial key ratios (so called "Maintenance Tests") as set out in the terms and conditions of the Bonds and that the Company will no longer have the opportunity to raise financial indebtedness and make value transfers to its owners in the event of fulfilment of certain financial key ratios (so called "Incurrence Tests"), i.e. the provisions on Maintenance Tests and Incurrence Tests have been removed in their entirety from the terms and conditions of the Bonds,
 • that the right the holders of the Bond have to request a mandatory partial redemption of up to twenty per cent of the Nominal Amount on the interest payment date occurring on 19 February 2024 is eliminated,
 • that a partial, and for the Company voluntary, redemption on all interest payment dates falling prior to the final redemption date (subject to a minimum redemption amount in each case of 10 per cent of the nominal amount of the Bonds) will be possible,
 • that certain net cash amounts accrued to the Company in the event of a sale of subsidiaries or businesses are to be used to repayment and/or repurchase of the Bonds,
 • that the Company no longer may issue additional Bonds within the framework applicable to the same, and
 • that certain other amendments shall be made to the terms and conditions of the Bonds, such as that the Company may not pay dividends or make any other value transfers to the shareholders before the final redemption date and that the amount per Bond to be redeemed at the final redemption date shall be 105 per cent of the nominal amount per Bond.

The amended terms and conditions of the Bonds are in force from today's date, December 13, 2023.

The amended terms and conditions of the Bonds will be available on the Company's website www.DistIT.se.

DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

DistIT AB ("Bolaget") meddelade den 24 november 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) har sökt godkännande från innehavare av dess seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det skriftliga förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det skriftliga förfarandet var för förslaget (cirka 77 procent av obligationsinnehavarna röstade, varav cirka 90 procent av dessa röstade ja till förslaget).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “Vi är glada att obligationsinnehavarna har accepterat villkorsförändringarna som ger oss förutsättningar att fokusera på att realisera vår affärsplan för 2024, som innebär att tillvarata marknadsmöjligheter, realisera kostnadsbesparingar och fokusera på kassaflöde.

I korthet innebär ändringen av obligationsvillkoren bland annat:

 • att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests"), dvs. bestämmelserna om Maintenance Tests och Incurrence Tests har utgått i dess helhet från obligationsvillkoren;
 • att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
 • att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
 • att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
 • att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom det ramverk som gäller för desamma; samt
 • att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Villkoren för Obligationerna i ändrad lydelse gäller från och med dagens datum, den 13 december 2023.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.DistIT.se.

DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån

DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån samt offentliggör en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare meddelade finansiella mål för 2025 upphör att gälla

DistIT AB, org. nr 556116-4384 ("DistIT" eller "Bolaget") inleder, genom Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), ett skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 800 MSEK med förfallodag under 2025, noterat på Nasdaq Stockholm med ISIN SE0015949359 ("Obligationen"). Bolaget har nyttjat 300 MSEK inom den totala ramen om 800 MSEK för Obligationen. Vidare offentliggör Bolaget en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare kommunicerade finansiella mål för 2025 upphör att gälla.

Finansiell prognos för 2024 och tillbakadragande av finansiella mål för 2025

Förhandlingar har skett med innehavare av Obligationerna för att säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital framgent samt för att säkra likviditet i Bolaget på kort sikt samt finna en lösning för Bolagets finansiering.

Under pågående förhandlingar har Bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden och Bolaget har delgivit parterna en oreviderad finansiell prognos för 2024 som visar Bolagets uppskattade försäljningsvolym, kassaflöde och EBITDA.

Prognosen har baserats på följande antaganden.

Med fortsatt utmanande makroekonomiska marknadsförhållanden förväntar sig Bolaget att marknaden som helhet för helåret 2024 kommer att vara i nivå med 2023.

– Aurdel: Efterfrågan antas ligga på 2023 års nivå. Lanserade kostnadsbesparingsprogram antas slutföras och ge en förbättrad lönsamhet.
Septon: I en avvaktande marknad förväntar sig Bolaget en fortsatt lönsam verksamhet med en mindre förbättring under i andra halvåret.
– EFUEL: Bolaget räknar med att flera laddare tillkommer i sortimentet och utgår från att nylansering av två Easee-laddare, tillsammans med organisationsanpassningen genomförd under 2023, återför verksamheten till lönsamhet på en lägre omsättningsnivå.
– Sominis: Bolaget utgår från att verksamheten fortsätter på nuvarande nivå.

Mot bakgrund av de ovanstående faktorerna och med beaktande av marknadsförhållandena och Bolagets pågående initiativ, i huvudsak det Skriftliga Förfarandet som beskrivs nedan, uppskattar DistIT att försäljningen för 2024 kommer att uppgå till mellan 2 300 MSEK och 2 500 MSEK. Vidare uppskattar Bolaget att justerad EBITDA för 2024 kommer att uppgå till mellan 40 MSEK och 80 MSEK.

Bolaget förväntar sig en förstärkt operativ kassaflödes-generering under 2024 som i kombination med minskning av befintligt lager uppskattas väsentligt minska Bolagets nettoskuld fram till det att Obligationen ska refinansieras.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder på marknaden generellt, säljförbudet av Easees nuvarande laddboxar och osäkerheten kring datum för relansering av Easees nya aviserade laddboxar, har Bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka de finansiella målen för 2025 som tidigare kommunicerats. Ambitionen kommer att vara att återta den marknadsandel som Bolaget hade innan Easees laddboxar försäljningsstoppades av Elsäkerhetsverket. Styrelsen avser återkomma med nya mål efter det att Easees nya generation laddboxar lanserats och marknadspotentialen bättre kan värderas.

Skriftligt förfarande

Som ett led i att nå ovan prognosticerade siffor och ytterligare stärka Bolagets finansiella position inför kommande perioder har Bolaget beslutat att inleda det Skriftliga Förfarandet. Det Skriftliga Förfarandet avser beslut om, bland annat:

– att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests");
– att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
– att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
– att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
– att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom den kreditram som gäller för desamma; samt
– att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationerna i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 30 november 2023 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen i det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på DistIT AB:s webbplats.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationshavarna röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 13 december 2023, vilket är sista dagen för röstning i det skriftliga förfarandet. En majoritet av innehavare till Obligationerna har åtagit sig att rösta för förslagen till villkorsändring för Obligationen via bindande åtaganden.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på DistIT AB:s webbplats (www.distit.se) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som per den 23 november 2023 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
 

DistIT: Delårsrapport januari – september 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 146,1 MSEK eller 23,5 procent, till 475,9 MSEK (622,0). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 24,2 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 24,9 procent (19,9) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 24,7 procent (21,0).
· EBITA ökade med 5,3 MSEK till 8,7 MSEK (3,4). Exklusive valutaeffekter uppgick EBITA till 8,1 MSEK (12,9).
· Periodens resultat uppgick till -164,1 MSEK (-4,6) varav -161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie minskade till -5,84 kr (-0,36). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill var resultat per aktie -0,08 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 144,2 MSEK (187,2), en minskning om 23,0 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 30,3 procent (30,1).
· Likvida medel uppgick till 36,6 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 74,6 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 370,6 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 242,8 MSEK, eller 13,2 procent, till 1 601,9 MSEK (1 844,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelse-intäkterna med 13,6 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent (20,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 20,9 procent (21,5).
· EBITA minskade med 20,6 MSEK till -12,4 MSEK (8,3) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till -8,0 MSEK (15,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -12,5 MSEK (28,8).
· Periodens resultat uppgick till -196,6 MSEK (-15,0) varav- 161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie före utspädning minskade till -8,83 kr (-1,11). Exklusive effekten av nedskrivning goodwill är resultat per aktie -1,57 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 441,4 MSEK (523,0), en minskning med 15,7 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,4).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023
· EFUELs VD lämnade bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD. Per Kaufmann utsågs till arbetande styrelseordförande på 50 procent med särskilt fokus på Aurdel.
· Under kvartalet lanserade EFUELs leverantör Easee en ny laddbox med EU-godkännande.
· Under kvartalet lanserades ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis och kommer att vara genomfört under fjärde kvartalet 2023.
· Under kvartalet sålde DistIT den del av sitt obligationslån om nominellt 20 MSEK som återköptes under andra kvartalet.
· Pga. den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har ett nedskrivningsbehov identifierats avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
– Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 194,1 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16.
– Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 161,7 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 13.
Genomförda nedskrivningar har inte påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Den generella marknadsnedgången på hemelektronik och laddboxar var mellan 15-30 procent i kvartalet vilket har haft stor påverkan på DistIT. Bolagets omsättning för tredje kvartalet, 475,9 MSEK, minskade jämfört med förra året med 23 procent. Aurdel genomför nu flera åtgärder för att öka försäljningen genom fler lågpriskanaler och närmare samarbete med nyckelleverantörer för att kunna genomföra sortimentsrationaliseringar och hitta optimalt erbjudande för marknaden. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment av laddboxar.
 
Bruttomarginalen stärks till 24,9 procent (19,9), främst på grund av valutaeffekter. EBITA för perioden, 8,7 MSEK (3,4 MSEK), stärktes av en hög bruttomarginal och fokus på kostnadsneddragningar.
 
EFUEL har varit fortsatt drabbad av en svag marknad och Elsäkerhets-verkets beslut om försäljningsstopp på Easee-laddare. På grund av EFUELs svaga resultatutvecklingen genomfördes en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i dotterbolag under kvartalet. Ned-skrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 161,7 MSEK. Kostnadsbesparingar har också genomförts. Bedömningen är att Easee skall lansera nya, godkända laddboxar så att försäljningen kan återgå till tidigare mönster.
 
Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 
 
AURDEL
Aurdel omsatte 329,0 MSEK, en nedgång med 17,3 procent mot förra året att jämföras med en bedömd marknadsnedgång på 15-30 procent inom jämförbara elektronikproduktområden.
 
Beslutade och genomförda omstruktureringar, tillsammans med att effektiviteten ökar genom bättre funktionalitet i ERP-systemet, kommer att ge utrymme för att ta hem effektiviseringsvinster och förbättrar förutsättningarna för en skalbar tillväxt. Kostnads-besparingsprogram med en årlig effekt på 30 MSEK har lanserats under kvartalet och kommer att ge effekt redan under det kommande fjärde kvartalet.
 
Per Kaufmann utsågs under kvartalet till arbetande styrelseordförande för att fokusera på Aurdels kommersiella utveckling och därigenom stötta och frigöra tid för Aurdels VD Martin Gutberg och VD DistIT AB Robert Rosenzweig, som även har tagit över rollen som VD för EFUEL.
 
SEPTON
Omsättningen för Septon minskade med 12,4 procent till 92,3 MSEK. Förra årets tredje kvartal var starkt och påverkades positivt av en uppdämd effekt från covid. En viss uppgång inom Pro-delen av verksamheten bidrog till att stärka bruttomarginalen.
 
EFUEL
Easee lanserade i mitten av augusti en första ny laddare med EU- godkännande som kan säljas utan restriktioner. Det medgav en lansering och inledning av ett utbytesprogram av säljstoppade laddare som ej monterats av våra kunder. Elsäkerhetsverket i Sverige har ställt krav på åtgärder på installerade boxar, men ännu inte preciserat sina krav. Genom utbytesprogrammet öppnar EFUEL upp kundrelationer från säljstoppet och dialog och aktiviteter pågår med installatörer samtidigt som kostnaderna anpassas till den lägre omsättningen för en lönsam verksamhet.
 
Under kvartalet lämnade bolagets tidigare VD Rasmus Bender bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD.

SOMINIS
Kvartalets försäljning minskade med 29,7 procent till 35,7 MSEK. Sominis försäljning påverkades negativt av att Amazon, en betydande kund, fokuserar sin affär mot färre produkter och färre distributörer. Samtidigt fortsätter dock Sominis framgångsrikt sitt arbete med ökad direktförsäljning till fler europeiska marknadsplatser. Satsningen på en mer lönsam produktmix slår igenom på bruttomarginalen, som ökar med 2 procentenheter till 12,5 procent.
 
FOKUSOMRÅDEN
Omvärldens situation med fortsatt relativt hög inflation och minskad konsumtion gör att vi inom alla delar av verksamheten anpassar våra kostnader parallellt med att vi fokuserar på produkter och områden med bättre marginaler.
 
Aurdel
· E-com satsning genom B2B-web
· Fortsatt fokus på tillväxt inom egna märkesvaror och sortimentsrationaliseringar för att stärka lönsamheten
· Effektivitets- och kostnadsfokus
EFUEL
· Utvidgning av laddbox- och tillbehörssortimentet
· Fokus på att bygga tillbaka marknadsandelar genom kompletterande laddbox-leverantörer och återlansering av Easee så snart deras nya, godkända laddboxar lanseras
 
Som ett led i den finansiella planeringen för 2024 räknar DistIT med att uppnå en försäljning i intervallet 2 300 – 2 500 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 40 – 80 MSEK.
 
 
Älvsjö, 24 november 2023
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB
 

DistIT initiates a written procedure regarding amendment of the terms and conditions for the Company’s bonds

DistIT initiates a written procedure regarding amendment of the terms and conditions for the Company's bonds, publishes a financial forecast for 2024 and announces that previously announced financial targets for 2025 cease to apply

DistIT AB reg. no 556116-4384 ("DistIT" or "Company"), through Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agent"), initiates a written procedure ("Written Procedure") to resolve on certain amendments of the Company's senior Unsecured Callable Floating Rate Bonds of up to MSEK 800 due 2025, listed on Nasdaq Stockholm with ISIN SE0015949359 ("Bonds"). The Company has utilized MSEK 300 within the total framework of MSEK 800 of the Bonds. Furthermore, the Company publishes a financial forecast for 2024 and announces that the previously announced financial targets for 2025 cease to apply. 
 
Financial forecast for 2024 and withdrawn financial targets for 2025

Negotiations have taken place with holders of the Bonds in order to ensure access to working capital for the Company going forward, as well as to secure short term liquidity for the Company and to find a solution for the Company's financing.

During ongoing negotiations, the Company has deemed it necessary to communicate company-specific information to the parties that has not previously been communicated to the market and the Company has provided the parties with an unaudited financial forecast for 2024 which indicates the Company's estimated sales volumes, cash flow and EBITDA.

The forecast has been based on the following assumptions.

With continued challenging macroeconomic market conditions, the Company expects that the market as a whole for the full year 2024 will be on the same level as in 2023.

– Aurdel: The demand is anticipated to be at 2023 level. Cost saving programs launched are expected to be completed, resulting in improved profitability.
– Septon: At a cautious market, the Company expects a continued profitable business with a slight improvement in the second half of the year.  
– EFUEL: The Company expects that several chargers will be added to the range of products and expect that the relaunch of two Easee-chargers, together with the organizational adjustments carried out during 2023, will bring the business back to profitability at a lower turnover level.
Sominis: The Company expects that the business will continue at the current level.

In light of the above factors taking into account the market conditions and the Company's ongoing initiatives, mainly the Written Procedure as described below, DistIT expects that the sales for 2024 will amount to between MSEK 2,300 and MSEK 2,500. Further, the Company expects that adjusted EBITDA of 2024 will amount to between MSEK 40 and MSEK 80.

During 2024 the Company expects a strengthened operational cash flow generation, which in combination with a reduction of existing inventory is estimated to significantly reduce the Company's net debt until the Bonds are to be refinanced.

In view of the high level of uncertainty in the market in general, the sales ban of Easee's current charging boxes as well as the uncertainty regarding the date of the relaunch of Easee's new announced charging boxes, the board of directors of the Company has decided to withdraw the financial targets for 2025 which have previously been communicated. The ambition will be to regain the market share which the Company had before the sales ban by the National Electrical Safety Board of Easee's charging boxes. The board of directors intends to return with new financial targets when Easee's new generation of charging boxes have been launched and when the market potential can be better assessed.

Written Procedure

As part of reaching the figures indicated in the forecast above, and to further strengthen the Company's financial position ahead of future periods, the Company has decided to initiate the Written Procedure. The Written Procedure concerns resolutions on, inter alia:

– that the Company, during the remaining maturity of the Bonds, does not have to comply with the continuous requirements to maintain certain financial key ratios (so called "Maintenance Tests") as set out in the terms and conditions of the Bonds and that the Company will no longer have the opportunity to raise financial indebtedness and make value transfers to its owners in the event of fulfilment of certain financial key ratios (so called "Incurrence Tests"),
– that the right the holders of the Bond have to request a mandatory partial redemption of up to twenty per cent of the Nominal Amount on the interest payment date occurring on 19 February 2024 is eliminated,
– that a partial, and for the Company voluntary, redemption on all interest payment dates falling prior to the final redemption date (subject to a minimum redemption amount in each case of 10 per cent of the nominal amount of the Bonds) will be possible,
– that certain net cash amounts accrued to the Company in the event of a sale of subsidiaries or businesses are to be used to repayment and/or repurchase of the Bonds,
– that the Company no longer may issue additional Bonds within the credit frame applicable to the same, and
– that certain other amendments shall be made to the terms and conditions of the Bonds, such as that the Company may not pay dividends or make any other value transfers to the shareholders before the final redemption date and that the amount per Bond to be redeemed at the final redemption date shall be 105 per cent of the nominal amount per Bond.
 
Only bondholders who are registered as holders of a one or several Bonds in the debt register kept by Euroclear Sweden AB at the record date 30 November 2023 are eligible to vote in the Written Procedure.

For a complete description of the proposed resolutions, please refer to the notice to the Written Procedure which is available at the website of DistIT AB.

In order for the changes to the terms and conditions to be approved by the Written Procedure a quorum of at least twenty per cent of the adjusted nominal amount must be achieved and a majority of at least 66 2/3 per cent of the adjusted nominal amount for which the bondholders reply in the Written Procedure must consent to the amendments of the terms and conditions. The result of the Written Procedure will be published on or about 13 December 2023, which is the last day of voting in the Written Procedure. A majority of holders of the Bonds have undertaken to vote in favor of the proposed resolutions by binding undertakings.

The notice to the Written Procedure, containing complete proposals and voting instructions, will be available at DistIT AB's website (www.distit.se) and will be sent out today to direct registered owners (Sw. direktregistrerad ägare) and registered authorized nominees (Sw. förvaltare) of the Bonds which as per 23 November 2023 were registered in the debt register kept by Euroclear Sweden AB. Any individual or company whose Bonds are held by a nominee must contact the nominee in order to participate in the Written Procedure.

For questions regarding the administration of the Written Procedure, please contact the Agent at voting.sweden@nordictrustee.com or +46 8 783 79 00.

ABG Sundal Collier AB acts as Financial Advisor in connection with the Written Procedure.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.