EFUEL ingår rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen

DistIT-ägda techbolaget EFUEL ingår rikstäckande samarbete i Sverige med Mekonomen Company, som bland annat driver koncepten MECA och Mekonomen kring försäljning av produkter för laddbara fordon. Däribland den marknadsledande Easee laddboxen i paketlösning, som nu tillgängliggörs för kunderna genom drygt 170 butiker över hela landet.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för elbilsladdning. Genom MECA och Mekonomens butiker och partner installatörer kan vi nu nå ut till en större del av marknaden och göra det möjligt för ännu fler att ladda enkelt menar Rasmus Bender, Verkställande Direktör på EFUEL.
 
År 2022 har vi sett en fortsatt stark ökning av laddbara fordon på svenska vägar; en trend som spås fortsätta under nästkommande år. Redan 2023 kommer varannan nybilsförsäljning vara ett laddbart fordon och till 2035 måste all nybilsförsäljning innefatta laddbara fordon enligt EU:s senaste direktiv.
 
– Vi är glada över att vi kan möta det växande behovet av laddprodukter ihop med en rikstäckande aktör. Genom samarbetet med EFUEL skapar vi ökad tillgänglighet för tusentals människor att ställa om till eldrivet, säger Henry Elfgren Alséus, Sourcing & Product Development Manager på Mekonomen Company.
 
Om EFUEL
EFUEL grundades 2019 med målet att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Med en kraftig tillväxttakt samt en marknadsandel i Sverige på omkring 30% har EFUEL cementerat sig som en av de ledande specialisterna på elbilsladdning. EFUEL är leverantör av laddboxar från det norska varumärket Easee och Wallbox. Genom EFUELs rikstäckande nätverk av installatörer kan bolaget tillgodose installationer av elbilsladdare för privatkunder i hela Sverige och Finland.
 
Om Mekonomen Company
Mekonomen Company är en del av MEKO-koncernen som består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, fler än 600 butiker och 4 300 verkstäder, vilka arbetar under koncernens varumärken. De erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för verkstäder och bilägare.

EFUEL signs nationwide collaboration agreement with MECA and Mekonomen

EFUEL is a DistIT-owned company specialising in EV charging solutions who have recently signed a nationwide collaboration in Sweden with Mekonomen Company. Amongst else, Mekonomen Company operates MECA and Mekonomen, who will now be able to serve customers at approximately 170 stores across the country with the market-leading Easee charging box in a package solution.

– We are proud to offer a complete EV-charging solution through MECA and Mekonomen’s stores in combination with our partner installers. We can now improve our market reach and enable even more people to charge their vehicles in a hassle-free way, says Rasmus Bender, CEO of EFUEL.
 
The number of electric vehicles on Swedish roads has continued to increase in 2022; a trend that is predicted to continue in the coming years. As early as 2023, every other new car will be an electric vehicle, and by 2035 all new cars sold must be electric, according to the EU’s latest directive.
 
– We are happy to meet the growing need for charging products together with a nationwide supplier. Through the collaboration with EFUEL, we can now create increased accessibility for thousands of people and help facilitate the switch to electric vehicles, says Henry Elfgren Alséus, Sourcing and Product Development Manager at Mekonomen Company.
 
About EFUEL
EFUEL was founded in 2019 to facilitate the transition to fossil-free car ownership. With a continuous growth and market share in Sweden of around 30%, EFUEL has established itself as one of the leading specialists in electric car charging. EFUEL is an official supplier of charging boxes from the Norwegian brand Easee and Wallbox. Through the nationwide network of installers, the company can accommodate installations of electric car chargers for private customers throughout Sweden and Finland.
 
About Mekonomen Company
Mekonomen Company is part of the MEKO Group which consists of Northern Europe’s leading car servicing chains with their own wholesale operations, more than 600 stores, and 4,300 workshops, which operate under the group’s brands. They offer a wide and easily accessible range of affordable and innovative solutions and products for workshops and car owners.

EFUEL knyter avtal med Wallbox

Avtalet innebär att Wallbox produkter nu blir del av DistIT-ägda distributören EFUELs erbjudande inom lösningar för elbilsladdning i Sverige och Finland.

STOCKHOLM, 27 oktober, 2022 – Wallbox, en ledande leverantör av laddningslösningar för elfordon, tecknar ett samarbetsavtal EFUEL, en av Sveriges ledande distributörer av elbilsladdare.
 
EFUEL har ett omfattande nätverk av installatörer vilka säljer elbilsladdare och installation i Sverige och Finland. EFUEL anses även vara en av de ledande specialisterna på elbilsladdning i Sverige med ett stort fokus på att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Det nya samarbetet säkerställer att Wallbox produkter finns tillgängliga för både svenska och finska konsumenter samt företag som behöver ladda sina elbilar på ett smart och bekvämt sätt.
 
Introduktionen av Wallbox är ett betydelsefullt steg i EFUEL:s framgångsrika strategi att ständigt utveckla och bredda sortimentet med rätt produkter. Genom att lyssna på marknaden och sitt extensiva nätverk av installatörer har EFUEL funnit att Wallbox är rätt partner att samarbeta med för att täcka det ökade behovet av laddstationer och på så sätt skapa ett unikt erbjudande till våra kunder.

Ett särskilt välkommet nytillskott i sortimentet är den dubbelriktade DC-laddaren Wallbox Quasar, som konstruerades för att omvandla elfordon till kraftfulla energikällor. Dess innovativa dubbelriktade laddningsteknik låter dig både ladda och ladda ur din elbil, för att du med ditt bilbatteri vid behov ska kunna strömförsörja ditt hem eller elnät.
 
Dessa funktioner möjliggör att man kan använda bilens batteri både för att köpa energi när den är som billigast samt att kunna ladda med solel. På så sätt får våra kunder en unik möjlighet att säkerställa det framtida behovet av energi i hemmet.
 
Genom att bredda sortimentet med Wallbox populära produkter kommer EFUEL att ytterligare stärka sin konkurrenskraft inom elbilsladdning. Samarbetet innebär också att EFUEL framöver kommer erbjuda konkurrenskraftiga laddare för publik laddning i form av Wallbox DC laddare Supernova på 130 KW/H samt Hypernova på 350 KW/H.
 

"Det känns oerhört att kul att få addera Wallbox till vårt produktsortiment. Vi har länge sneglat på Wallbox och sett vilket perfekt komplement Wallbox produkter är till vårt existerande erbjudande inom elbilsladdning. Att möjliggöra laddning på solel och V2G innebär att fler kan transportera sig på förnyelsebar energi och använda bilen som batteri till huset. Jag är kort sagt mycket imponerad av Wallbox både som företag och produkt, då de driver på den energiomställning som både vi och marknaden sett fram emot länge", säger Rasmus Bender, grundare och VD på EFUEL

 
Wallbox satsar globalt på flera områden inom elbilsladdning såsom mjukvara för smart energihantering och innovationer inom dubbelriktad laddning för hemmet. Företagets produkter syftar till att förenkla elbilförares vardag bl.a. genom att kunna ladda elbilen med de egna solcellerna eller när elen är som billigast. Wallbox utvecklar produkter både till privatpersoner och halvoffentliga miljöer, som bostadsrättsföreningar och samfälligheter, företag och allmänna parkeringsplatser.
 
För mer information om DistIT, vänligen kontakta:
Robert Rosenzweig, VD DistIT
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se
 
För mer information om EFUEL, vänligen kontakta:
Rasmus Bender, VD & Grundare EFUEL
Mobil: +46 72 323 48 68
Email: rasmus.bender@efuel.se

Om EFUEL
EFUEL verkar i Sverige och Finland och är ett av de ledande bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om ca 30%. Via ett brett nätverk av elektriker kan EFUEL tillgodose privatpersoner såväl företag med marknadens bästa lösningar för elbilsladdning. Under det egna varumärket "EFUEL" säljer de sedan 2021 tillbehörsprodukter inom elbilsladdning såsom laddkablar. EFUEL erbjuder dessutom en operatörstjänst för kunder som vill ladda hemma, på jobbet och längs vägen.
 
EFUEL grundades 2019 med huvudkontor i Stockholm. Företaget har 30 anställda.
 
För mer information, besök www.efuel.se 

EFUEL signs an agreement with Wallbox

EFUEL is a DistIT-owned company specializing in EV charging solutions. EFUEL’s partnership with Wallbox ultimately means that the Wallbox product range will be added to EFUEL’s assortment in both Sweden and Finland.

STOCKHOLM, October 27, 2022Wallbox, a leading supplier of charging solutions for electric vehicles, signs a cooperation agreement with EFUEL, one of Sweden's leading distributors of electric car chargers.

EFUEL has an extensive network of installers who sell electric car chargers and installations all over Sweden and Finland. EFUEL is also considered to be one of the leading specialists in electric car charging in Sweden with a strong focus on facilitating the transition to fossil-free car ownership. The new collaboration with EFUEL ensures that Wallbox products are available to both Swedish and Finnish consumers and companies that need to charge their electric cars in a smart and convenient way.

The introduction of Wallbox is a significant step in EFUEL successful strategy to continually develop the range with the right products. By listening to the market and its extensive network of installers, EFUEL has found that Wallbox is the right partner to cover the increasing need for charging stations.
 
An electrifying new addition to the range is the bidirectional charger Wallbox Quasar, which was engineered to transform electric vehicles into powerful energy sources. The bidirectional charging technology lets you charge and discharge your EV, allowing you to power your home or the grid with your car battery.

These functions make it possible to use the car's battery both to buy electricity when it is cheapest and to charge with solar energy. In this way, our customers get a unique opportunity to ensure the future need for energy in the home.
 
By broadening the range with Wallbox's popular products, EFUEL will further strengthen its market competitiveness within the EV charging market. This collaboration also means that EFUEL will offer competitive chargers for public charging; the Wallbox DC charger Supernova of 130 KW/H and Hypernova of 350 KW/H.

“It is with great pleasure that we (EFUEL) are finally able to add Wallbox to our product assortment! We’ve had Wallbox in our scope for quite some time and have increasingly recognized what a perfect complement the Wallbox product range would be to our existing assortment. Via Wallbox we are now enabling both solar- and V2G charging; an essentiality in the transition to renewable energy dependency at home. What is more, I am also deeply impressed with Wallbox as a company and the ambition that we both share in making it easy for the consumer to be sustainable. With Wallbox in our product assortment we will continue to pursue our vision of being at the forefront of creating a future in which the usage, and storage, of renewable energy remain the catalyst for change”, says Rasmus Bender, founder and CEO of EFUEL

 
Wallbox invests globally in several areas within electric car charging such as software for smart energy management and innovations in bidirectional charging for the home. The company's products aim to simplify the daily life of electric car drivers, i.a. by being able to charge the electric car with its own solar cells or when electricity is cheapest. Wallbox develops products both for private individuals and semi-public environments, such as housing associations and communities, companies, and public parking lots.

For more information about DistIT, please contact:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT
Phone: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se
 
For more information about EFUEL, please contact:
Rasmus Bender, CEO & Founder EFUEL
Mobil: +46 72 323 48 68
Email: rasmus.bender@efuel.se
 
About EFUEL
EFUEL is a scale-up company specializing in EV charging solutions. With a market share of approximately 30%, EFUEL has become one of the leading companies in Sweden within the field. In 2022 EFUEL entered the Finish market; in which they have quickly gained a significant market share. Through a widespread network of electricians, EFUEL can accommodate the entirety of the current active markets with the best EV charging solutions. In line with EFUELs expansive strategy, an own brand of accessory products was launched in 2021. EFUEL also offers extensive software services for customers who want to charge at home, at work and along the road.

EFUEL was founded in 2019 by a team of like-minded individuals who all shared a passion for sustainability and green energy. Today, the company has around 30 employees and the headquarters remain firmly in Stockholm, Sweden.

For more information, visit www.efuel.se

DistIT stops all sales to Russia and Belarus and provides support to Ukraine

DistIT and its subsidiaries have decided to stop all sales to Russia and Belarus due to the ongoing invasion of Ukraine.
 
The situation is exceptionally worrying. Our thoughts are with the people of Ukraine who are suffering badly from the Russian aggression and invasion. We fully support the EU and the Nordic countries' sanctions and we also try to contribute in the way we can in our activities to help the Ukrainian people and the state of Ukraine, says Robert Rosenzweig, CEO of DistIT.
 
The DistIT Group has taken the following measures:
 
– The parent company DistIT provides financial support of SEK 100,000 to the Red Cross in Ukraine.
 
– The subsidiary Aurora Deltaco has stopped selling products to Russia and Belarus. DeltacoBaltic has donated powerbanks and other products requested by the Red Cross.

Goods can not stop the humanitarian crisis, but we have donated powerbanks to ease the situation for the Ukrainian people. We have also complied with the Red Cross' request for assistance at the Lithuanian-Belarusian border and have already sent supplies, for example microwave ovens and refrigerators, via our Lithuanian company. AuroraDeltaco has a wide range of products and we are reviewing how we can continue to support the population in Ukraine and the refugees in the immediate area. Next we for example are preparing a shipment of 27,000 batteries to Ukraine, says Martin Gutberg, CEO of AuroraDeltaco.
 
– The subsidiary Sominis Technology, which is based in Lithuania, provides support of 10,000 Euros to Ukraine.
 
 We are sending support to Ukraine and its people in their defensive fight against Russian aggression and invasion. We Lithuanians encountered the price of freedom and therefore encourage all our friends to support the fight for freedom in Ukraine and send their donations to Ukraine charity organizations, says Mindaugas Apanavicius, CEO Sominis Technology.

The total sales to Russia and Belarus represents a very small part of the Group's total revenue, hence the impact on revenue and earnings is estimated to be small.

DistIT stoppar all försäljning till Ryssland och Vitryssland samt ger stöd till Ukraina

DistIT och dess dotterbolag har beslutat att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

Situationen är exceptionellt bekymrande. Våra tankar är med Ukrainas befolkning som lider svårt av den ryska aggressionen och invasionen. Vi ställer oss till fullo bakom EU och de nordiska ländernas sanktioner och försöker också själva bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, säger Robert Rosenzweig, vd på DistIT.
 
DistIT-koncernen har vidtagit följande åtgärder:

– Moderbolaget DistIT ger ekonomiskt stöd på 100 000 kr till Röda Korset i Ukraina.

– Dotterbolaget Aurora Deltaco har stoppat all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland. DeltacoBaltic har donerat en större mängd powerbanks och andra produkter som efterfrågas av Röda korset.

Varor kan inte stoppa det humanitära lidandet, men vi har donerat powerbanks för att underlätta situationen för den Ukrainska befolkningen. Vi har även hörsammat Röda korsets förfrågan om hjälp vid den Litauisk-Belarusiska gränsen och skickat förnödenheter, bland annat mikrovågsugnar och kylskåp, via vårt litauiska bolag. AuroraDeltaco har ett brett sortiment av produkter och vi ser över hur vi fortsatt kan stötta befolkningen i Ukraina samt flyktingarna i närområdet. Närmast förbereder vi en leverans av 27 000 batterier till Ukraina, säger Martin Gutberg, vd på AuroraDeltaco.

– Dotterbolaget Sominis Technology som är baserat i Litauen ger stöd på 10 000 Euro till Ukraina.
Vi stödjer det ukrainska folket i sin kamp mot den ryska aggressionen och invasionen. Vi litauer har själva fått betala ett pris för vår frihet och uppmuntrar därför alla våra vänner att stödja Ukrainas kamp för frihet genom att skicka donationer till ukrainska välgörenhetsorganisationer, säger Mindaugas Apanavicius, vd på Sominis Technology.

Den totala försäljningen till Ryssland och Vitryssland är en mycket liten del av koncernens totala intäkter och inverkan på resultat och försäljning till följd av försäljningsstopppet har begränsad finansiell påverkan.

Gentle reminder of DistIT AB Capital Markets Day 2021 on March 25

Please find below invitation link for DistIT AB Capital Markets Day on Thursday March 25, from 09:00 to 12:00 CET.

https://distit.se/en/live/

Påminnelse om DistIT AB kapitalmarknadsdag den 25 mars 2021

Vänligen följ inbjudningslänken nedan för att medverka i DistITs kapitalmarknadsdag torsdagen den 25 mars, kl. 09:00-12:00. 

https://distit.se/live/

DistIT presenterar nya finansiella mål för 2025

DistIT har genomfört ett antal åtgärder för att framtidssäkra bolaget, lagt till nödvändig kompetens och tagit fram en uppdaterad strategi samt affärsplan. Med anledning av detta presenterar DistIT finansiella mål för 2025 bestående av:

  • Omsättning SEK 3,5 miljarder
  • Bruttomarginal 25 %
  • EBIT-marginal minst 8 %
  • Ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 – 2,0 miljarder efter utdelningar

DistIT kommer att förklara dessa finansiella mål närmre på sin digitala kapitalmarknadsdag den 25 mars klockan 09.00-12.00.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen till Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. Länken till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.

DistIT presents new financial targets for 2025

DistIT has implemented a number of programs to secure a future-proof development of the company, added necessary competences, and developed an updated strategy and business plan. Following this, DistIT presents financial targets for 2025 consisting of:

  • Revenue of SEK 3.5 billion
  • Gross margin of 25 %
  • EBIT margin of minimum 8 %
  • Accumulated M&A capacity of SEK 1.5 – 2.0 billion after dividends

DistIT will further explain these financial targets during its digital capital markets day on March 25, 2021 at 09.00-12.00 CET.

Register by email to Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. The link to the event and a detailed agenda will be shared after the registration is closed.