DistIT stoppar all försäljning till Ryssland och Vitryssland samt ger stöd till Ukraina

DistIT och dess dotterbolag har beslutat att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

Situationen är exceptionellt bekymrande. Våra tankar är med Ukrainas befolkning som lider svårt av den ryska aggressionen och invasionen. Vi ställer oss till fullo bakom EU och de nordiska ländernas sanktioner och försöker också själva bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, säger Robert Rosenzweig, vd på DistIT.
 
DistIT-koncernen har vidtagit följande åtgärder:

– Moderbolaget DistIT ger ekonomiskt stöd på 100 000 kr till Röda Korset i Ukraina.

– Dotterbolaget Aurora Deltaco har stoppat all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland. DeltacoBaltic har donerat en större mängd powerbanks och andra produkter som efterfrågas av Röda korset.

Varor kan inte stoppa det humanitära lidandet, men vi har donerat powerbanks för att underlätta situationen för den Ukrainska befolkningen. Vi har även hörsammat Röda korsets förfrågan om hjälp vid den Litauisk-Belarusiska gränsen och skickat förnödenheter, bland annat mikrovågsugnar och kylskåp, via vårt litauiska bolag. AuroraDeltaco har ett brett sortiment av produkter och vi ser över hur vi fortsatt kan stötta befolkningen i Ukraina samt flyktingarna i närområdet. Närmast förbereder vi en leverans av 27 000 batterier till Ukraina, säger Martin Gutberg, vd på AuroraDeltaco.

– Dotterbolaget Sominis Technology som är baserat i Litauen ger stöd på 10 000 Euro till Ukraina.
Vi stödjer det ukrainska folket i sin kamp mot den ryska aggressionen och invasionen. Vi litauer har själva fått betala ett pris för vår frihet och uppmuntrar därför alla våra vänner att stödja Ukrainas kamp för frihet genom att skicka donationer till ukrainska välgörenhetsorganisationer, säger Mindaugas Apanavicius, vd på Sominis Technology.

Den totala försäljningen till Ryssland och Vitryssland är en mycket liten del av koncernens totala intäkter och inverkan på resultat och försäljning till följd av försäljningsstopppet har begränsad finansiell påverkan.

DistIT stops all sales to Russia and Belarus and provides support to Ukraine

DistIT and its subsidiaries have decided to stop all sales to Russia and Belarus due to the ongoing invasion of Ukraine.
 
The situation is exceptionally worrying. Our thoughts are with the people of Ukraine who are suffering badly from the Russian aggression and invasion. We fully support the EU and the Nordic countries' sanctions and we also try to contribute in the way we can in our activities to help the Ukrainian people and the state of Ukraine, says Robert Rosenzweig, CEO of DistIT.
 
The DistIT Group has taken the following measures:
 
– The parent company DistIT provides financial support of SEK 100,000 to the Red Cross in Ukraine.
 
– The subsidiary Aurora Deltaco has stopped selling products to Russia and Belarus. DeltacoBaltic has donated powerbanks and other products requested by the Red Cross.

Goods can not stop the humanitarian crisis, but we have donated powerbanks to ease the situation for the Ukrainian people. We have also complied with the Red Cross' request for assistance at the Lithuanian-Belarusian border and have already sent supplies, for example microwave ovens and refrigerators, via our Lithuanian company. AuroraDeltaco has a wide range of products and we are reviewing how we can continue to support the population in Ukraine and the refugees in the immediate area. Next we for example are preparing a shipment of 27,000 batteries to Ukraine, says Martin Gutberg, CEO of AuroraDeltaco.
 
– The subsidiary Sominis Technology, which is based in Lithuania, provides support of 10,000 Euros to Ukraine.
 
 We are sending support to Ukraine and its people in their defensive fight against Russian aggression and invasion. We Lithuanians encountered the price of freedom and therefore encourage all our friends to support the fight for freedom in Ukraine and send their donations to Ukraine charity organizations, says Mindaugas Apanavicius, CEO Sominis Technology.

The total sales to Russia and Belarus represents a very small part of the Group's total revenue, hence the impact on revenue and earnings is estimated to be small.

Gentle reminder of DistIT AB Capital Markets Day 2021 on March 25

Please find below invitation link for DistIT AB Capital Markets Day on Thursday March 25, from 09:00 to 12:00 CET.

https://distit.se/en/live/

Påminnelse om DistIT AB kapitalmarknadsdag den 25 mars 2021

Vänligen följ inbjudningslänken nedan för att medverka i DistITs kapitalmarknadsdag torsdagen den 25 mars, kl. 09:00-12:00. 

https://distit.se/live/

DistIT presenterar nya finansiella mål för 2025

DistIT har genomfört ett antal åtgärder för att framtidssäkra bolaget, lagt till nödvändig kompetens och tagit fram en uppdaterad strategi samt affärsplan. Med anledning av detta presenterar DistIT finansiella mål för 2025 bestående av:

 • Omsättning SEK 3,5 miljarder
 • Bruttomarginal 25 %
 • EBIT-marginal minst 8 %
 • Ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 – 2,0 miljarder efter utdelningar

DistIT kommer att förklara dessa finansiella mål närmre på sin digitala kapitalmarknadsdag den 25 mars klockan 09.00-12.00.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen till Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. Länken till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.

DistIT presents new financial targets for 2025

DistIT has implemented a number of programs to secure a future-proof development of the company, added necessary competences, and developed an updated strategy and business plan. Following this, DistIT presents financial targets for 2025 consisting of:

 • Revenue of SEK 3.5 billion
 • Gross margin of 25 %
 • EBIT margin of minimum 8 %
 • Accumulated M&A capacity of SEK 1.5 – 2.0 billion after dividends

DistIT will further explain these financial targets during its digital capital markets day on March 25, 2021 at 09.00-12.00 CET.

Register by email to Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. The link to the event and a detailed agenda will be shared after the registration is closed.

DistIT AB (publ): Omvänd vinstvarning

Koncernens strategi har gett effekt vilket förväntas resultera i ett rörelseresultat efter avskrivningar om 45-50 MSEK i det fjärde kvartalet 2020, vilket bolaget bedömer som signifikant högre än marknadens förväntningar.

DistITs strategi med bland annat utökat fokus på egna varumärken och kostnadseffektivitet har gett effekt, vilket resulterat i ett preliminärt rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 45-50 MSEK (38,0) i det fjärde kvartalet 2020. Detta representerar en ökning om 25%* jämfört med motsvarande period 2019.

Nedan följer DistITs preliminära siffror för det fjärde kvartalet samt helår 2020.

Oktober – december 2020
– Total omsättning 730-750 MSEK (706,8), en ökning om 5%*
– EBIT 45-50 MSEK (38,0), en ökning om 25%*
 
Helår 2020
– Total omsättning 2 350-2 370 (2 330,9), en ökning om 1%*
– EBIT 82-87 MSEK (justerat 71,6), en ökning om 17%*

*Förändringsprocenten representerar mitten i intervallen.

Bokslutet för 2020 är ännu ej reviderat och siffrorna kan därför komma att ändras. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att offentliggöras den 23 februari som tidigare kommunicerats.

VD Robert Rosenzweig: ”det är glädjande att kunna meddela att vi ser tydliga effekter av att vår strategi fungerar. Det har varit ett utmanande år för organisationen med förbättringsarbete och utökat kommersiellt fokus. Vi ser med stor tillförsikt på hur vi tar koncernen vidare, styrkta av faktumet att vi redan ser frukter av våra ansträngningar”.

DistIT: Delårsrapport april – juni 2020

Andra kvartalet, apr – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco och Sominis.
 • De försäljningsminskningar som uppstått förklaras till stor del av butiksnedstängningar och evenemangsbegränsningar relaterade till statliga restriktioner på grund av Covid-19.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,1 procent (23,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 11,7 MSEK (-3,1). Rörelseresultatet under kvartal två 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 12,5 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 7,4 MSEK, till större delen i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter. Övriga statliga stöd är redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat ökade till 3,8 MSEK (-6,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,26 kr (-0,66).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 136,4 MSEK (108,5).
 • Likvida medel den sista juni uppgick till 52,5 MSEK i kassa samt 102,3 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 17,9 MSEK, eller 1,6 procent, till 1 070,3 MSEK (1 088,2).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,4 procent (22,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 21,1 MSEK (1,7). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 16,5 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 18,2 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 8,1 MSEK (-5,8).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,55 kr (-0,62).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 271,2 MSEK (234,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Årsstämman beslutade, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av Covid-19, att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden beslutade DistIT om att genomföra korttidspermitteringar i de flesta dotterbolagen i koncernen. Permitteringarna drogs, med några få undantag, alla tillbaka i olika steg under kvartalet på grund av ökad aktivitet då en lägre bemanning bedömdes påverka affärsutvecklingen negativt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD HAR ORDET
 
Kvartalet i korthet
DistIT uppnådde som helhet ett relativt starkt kvartal trots utmaningarna med Covid-19. EBIT ökade till 11,7 MSEK mot -3,1 MSEK i samma period föregående år trots att totalomsättningen för gruppen i kvartalet minskade med 5,1 procent. Andra kvartalet 2019 innehöll omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK som nu bidragit till en lägre kostnadsstruktur.

Ett relevant varulager är nyckeln i vår roll som lönsam distributör och vi arbetar ständigt med att lagerhålla en balanserad uppsättning av produkter. Den pågående pandemin har dock gett oss anledning att ytterligare anpassa lagersammansättningen för att tillföra likviditet men även för att säkerställa att våra produkter passar nya marknadsförutsättningar. Som ett led i detta har vi tagit rörelseresultatpåverkande kostnader, om cirka 2,5 MSEK, i kvartalet för att sälja ut trögrörligt lager, vilket dock gett oss förbättrad likviditet och på sikt lägre lagerhanteringskostnader. Detta har haft en något negativ effekt på bruttomarginalerna i framförallt Deltaco men även i Aurora.
Covid-19 – åtgärder och effekter
Koncernens fokus på kassaflöde, omstruktureringar och förbättrade processer under 2019 gjorde att vi effektivt kunde hantera Covid-19. Med en stabil ledningsstruktur i dotterbolagen kunde vi implementera en rad åtgärder för att mildra negativa effekter av pandemin såsom:

 •      Erhållande av utökade leverantörskrediter.

 •      Säkring av adekvat permitteringsstöd samt andra åtgärder från myndigheter för de olika delarna i verksamheten.

 •      Utökad kostnadskontroll.

 •      Prioritering av utvecklingsprojekt, trots lägre personalnärvaro på grund av permitteringar.

Under pandemin har vi sett en ökad försäljning i digitala kanaler, även hos kunder med omnikanalsstrategier. Ren fysisk butiksförsäljning har drabbats negativt. En konsekvens av detta är att vi under krisen har accelererat vårt arbete mot digitalisering och uppbyggnad av egna varumärken. Som ett led i detta har vi även gjort en rad rekryteringar av nyckelkompetenser.
Strategi
Koncernens strategi bygger vidare på:

 •      Koncept med egna profilerade varumärken.

 •      Nya försäljningskanaler med fokus på digitalt.

 •      Utökad marknadsföringskompetens i digitala kanaler.

 •      Stärkta interna kommersiella processer.

 •      Fortsatt integration av Aurora och Deltaco med gemensamma processer för att uppnå stordriftsfördelar och en skalbar IT- och

  kostnadsstruktur.

Strategin handlar om att öka vår relevans hos slutkonsument, våra kunder och leverantörer. En skalbar plattform med en gemensam bottenplatta möjliggör att tillväxt kan konverteras till vinst.

Vägen framåt
Framöver ser vi fortsatta utmaningar inom A-brands med, för branschen, naturliga tapp av leverantörer. Detta vägs bland annat upp av livscykel-förvaltning av produkter och leverantörer och fokus på att bygga varumärken, såväl i butik som digitalt.

Vi ser en god tillväxt inom koncepten gaming och smarta hem, där vi fortsätter att lansera nya produkter inom sortimenten. Vi utökar vår marknadsföring för att etablera koncepten som egna varumärken. Exempelvis kommer gaming-konceptet L33T att profileras starkare under hösten och även inriktas mot nya kanaler. Deltacos sortiment inom elbilsladdning har börjat säljas i handeln och bearbetas i nya kanaler. Lanseringen av det nya konceptet Deltaco Office går enligt plan och hade initial lansering i maj.

I de kommande kvartalen kommer vi fortsätta att förstärka organisationen med nyckelkompetenser och avsätta resurser för digitalt varumärkesbyggande. Förmågan att hjälpa e-handlare och omnikanalskunder med att bygga digital trafik kommer i ökande grad bli en framgångsfaktor.

Avslutningsvis står vi stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 52,5 MSEK och en nettoskuld som minskat till 137,3 MSEK. Detta möjliggör en acceleration av vår strategiplan samt ger utrymme för potentiella förvärv.
Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)
 

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

 

DistIT: Korttidspermitteringarna för Aurora upphörde den 9:e juni och kommer inte att förlängas, anställda i Aurora återgår till normal arbetstid

Med hänsyn till affärsdynamiken och Covid-19 utvecklingen fattades beslutet att inte förlänga permitteringarna för anställda i Aurora i främst Danmark. De anställda återgår till normal arbetstid och vi kan nu fokusera på att bearbeta marknaden och fortsätta utveckla bolaget.

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB: "Organisationen i Danmark är mycket glad att kunna arbeta för fullt med våra kunder och utvecklingsprojekt. Permitteringarna har varit en utmaning för framdriften i utvecklingsarbetet." 

DistIT är med Aurora, Deltaco, Septon och Sominis en av Nordens ledande distributörer av IT-tillbehör och audio/videolösningar. Gruppen erbjuder cirka 25 000 artiklar till cirka 5 000 kunder över hela Norden.