DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt utestående belopp om 300 MSEK.

Återköpet genomfördes till en snittkostnad om 81 % och kommer att minska bolagets nettoskuld och räntekostnader.

DistIT terminates the incentive programme 2019/2022, whereby the CEO subscribes for shares totalling SEK 5 288 760 with the support of subscription warrants, and unexercised subscription warrants are repurchased by DistIT.

The incentive programme, based on subscription warrants of series 2019/2022:1-6 which DistIT AB ("DistIT" or "the Company") introduced in 2019 with a term until March 2022, has now been terminated. The programme covered CEO Robert Rosenzweig, who subscribed for 132 219 new shares at a subscription price of SEK 40 per share, corresponding to a total of SEK 5 288 760.

In conjunction with the share subscription, and in order to enable Robert Rosenzweig's subscription of new shares, DistIT has repurchased a total of 137 780 of the unexercised subscription warrants in the programme from Robert Rosenzweig, for a total purchase price of SEK 5 288 784. Robert Rosenzweig has used the purchase price for the repurchased subscription warrants to pay for the newly subscribed shares via a settlement.

Stefan Charette, Chair of the Board: "We are pleased that Robert Rosenzweig continues to increase his share holding in DistIT."

Once the subscribed shares have been registered, there will be a total of 14 040 466 outstanding shares in the Company, and the share capital will amount to a total of SEK 28 080 932.

DistIT avslutar incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknar aktier för 5 288 760 kronor med stöd av teckningsoptioner och icke utnyttjade teckningsoptioner återköps av DistIT

Det incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner av serie 2019/2022:1-6 som DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") införde 2019 med en löptid till mars 2022 har nu avslutats. Programmet har omfattat VD Robert Rosenzweig, som tecknat 132 219 nya aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie, motsvarande totalt 5 288 760 kronor.

I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra Robert Rosenzweigs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från Robert Rosenzweig för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har Robert Rosenzweig använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning.

Stefan Charette, styrelseordförande: ”Vi är glada över att Robert Rosenzweig fortsätter att öka sitt innehav av aktier i DistIT.”

Efter att de tecknade aktierna har registrerats kommer det att finnas totalt 14 040 466 utestående aktier i Bolaget och aktiekapitalet kommer att uppgå till totalt 28 080 932 kronor.

DistIT påkallar förtida inlösen av sina utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har idag meddelat samtliga innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011166842 med ett maximalt rambeloppet om 500 miljoner kronor (”Obligationerna”) att Bolaget utövar sin rätt till förtida inlösen av samtliga Obligationer.

Dagen för inlösen kommer infalla den 4 juni 2021 (”Inlösendagen”) och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 28 maj 2021 (”Avstämningsdagen”).

Obligationerna kommer att oåterkalleligt lösas in på Inlösendagen till ett pris motsvarande 100,50 procent av det utestående nominella beloppet för Obligationerna (dvs. 1 005 000 kronor per Obligation), tillsammans med upplupen men ej utbetald ränta, i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösenbeloppet kommer betalas ut till de som är direktregistrerade ägare av Obligationer samt till registrerade förvaltare av Obligationer per Avstämningsdagen enligt den skuldbok som tillhandahålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om förtida inlösen, vänligen se Bolagets meddelande om förtidsinlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.distit.se).

Bolagets meddelande om förtida inlösen regleras av svensk rätt. Denna kommunikation utgör, för undvikande av tvivel, inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.

DistIT calls for early redemption of its outstanding notes

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW.

DistIT AB (publ) ("DistIT" or the "Company") has today given notice to all holders of the Company’s maximum SEK 500,000,000 senior unsecured callable floating rate notes 2018/2022 with ISIN SE0011166842 (the “Notes”) that the Company exercises its option for early redemption of the Notes in full.

The date for the redemption will be 4 June 2021 (the “Redemption Date”) and the record date for the redemption will be 28 May 2021 (“Record Date”).

The Notes will be irrevocably redeemed on the redemption date at a redemption price corresponding to 100.50 per cent. of the total outstanding nominal amount of the Notes (i.e. SEK 1,005,000 per Note), plus accrued but unpaid interest, in accordance with the terms and conditions for the Notes. The redemption amount will be disbursed to those being directly registered owners of Notes and to registered authorised nominees (Sw. förvaltare) of the Notes as of the Record Date in the debt ledger maintained by Euroclear Sweden. In connection with the redemption, the Notes will be delisted from the corporate bond list of Nasdaq Stockholm.

For further information on the early redemption, please refer to the Company’s notice on early redemption, which will be available on the Company’s website (www.distit.se).

The Company’s notice of early redemption is governed by Swedish law. This communication is, for the avoidance of doubt, not an offer to purchase or sell financial.

DistIT successfully issues senior unsecured bonds of SEK 300 million, under a framework of SEK 800 million

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW.

DistIT AB (publ) ("DistIT" or the "Company") has successfully issued senior unsecured bonds in a total initial amount of SEK 300 million, under a framework of SEK 800 million (the “New Bonds”). The New Bonds have a tenor of four years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 450bps. DistIT intends to apply for listing of the New Bonds on Nasdaq Stockholm.

In connection with the issue of the New Bonds, the Company will repurchase and cancel a total of SEK 100 million of its existing senior unsecured bonds maturing on 14 May 2022 (ISIN: SE0011166842) (the “Existing Bonds”) at a price of 100.75 percent of the nominal amount of the Existing Bonds. The Company will also cancel the Existing Bonds held by the Company. The remaining outstanding amount of the Existing Bonds, SEK 66 million, will be redeemed by the Company in accordance with the terms and conditions of the Existing Bonds. Additional information about the early redemption of the Existing Bonds will be announced in a separate press release.

The successful issue clearly marks DistITs strong position in the market, its organisational progress and its long-term potential. The issue results in significantly better terms and will give the Company a financial structure in line with its growth strategy.

ABG Sundal Collier AB acted as financial adviser in the transaction and Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB acted as the Company’s legal counsel.

DistIT emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om 800 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 miljoner kronor, inom ett ramverk om 800 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. DistIT avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa och cancellera sammanlagt totalt 100 miljoner kronor av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022 (ISIN: SE0011166842) (de ”Befintliga Obligationerna”), till ett pris om 100.75 procent av det nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna. Bolaget kommer även cancellera de Befintliga Obligationer som Bolaget innehar. Det utestående beloppet som återstår av de Befintliga Obligationerna, 66 miljoner kronor, kommer att återlösas av Bolaget i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. Ytterligare information om förtidsinlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Framgången i transaktionen visar tydligt DistITs starka ställning i marknaden, framdrift i verksamheten och långsiktiga potential. Emissionen resulterar i avsevärt förbättrade villkor och ger bolaget en finansiell struktur i linje med dess tillväxtstrategi.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

DistIT contemplates issuance of senior unsecured bonds

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW.

DistIT AB (publ) ("DistIT" or the "Company") has mandated ABG Sundal Collier to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on 5 May 2021. A SEK denominated senior unsecured corporate bond issue in an expected amount of up to SEK 300 million within a total framework amount of SEK 800 million (the "New Bonds") may follow, subject to, inter alia, market conditions.

The issue proceeds from a potential issue of the New Bonds will be applied towards early redemption in full of the Company’s existing outstanding senior unsecured bonds (ISIN: SE0011166842) with a final redemption date on 14 May 2022 (the "Existing Bonds") and for general corporate purposes, including investments and acquisitions.

In connection with the successful issue of the New Bonds, the Company may offer holders of Existing Bonds to subscribe for the New Bonds in exchange for Existing Bonds. The Company may in such case repurchase such holders’ Existing Bonds at a premium.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB has been appointed as the Company’s legal counsel.

If you have an interest in subscribing for New Bonds in exchange for Existing Bonds, please contact ABG Sundal Collier AB at telephone no: +46 (0) 8 566 286 40 or by mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

DistIT undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har engagerat ABG Sundal Collier AB för att arrangera en serie investerarmöten med kreditinvesterare med start den 5 maj 2021. En emission av seniora icke säkerställda företagsobligationer denominerade i svenska kronor med en förväntad initial volym om upp till 300 miljoner kronor inom ett totalt ramverk om 800 miljoner kronor (de "Nya Obligationerna") kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från en potentiell emission av de Nya Obligationerna kommer användas till förtidsinlösen av Bolagets befintliga utestående seniora icke säkerställda obligationer (ISIN: SE0011166842) med slutligt förfallodatum den 14 Maj 2022 ("Befintliga Obligationer”) i sin helhet samt för generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

I samband med en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna kan Bolaget komma att erbjuda innehavare av Befintliga Obligationer att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer. Bolaget kan i sådana fall komma att återköpa sådana innehavares Befintliga Obligationer till en premie.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har engagerats som legal rådgivare.

Vid intresse att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

DistIT AB har köpt nominellt 18 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 99,75

DistIT AB har idag köpt nominellt 18 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 99,75. Den totala kostnaden uppgår till 18,02 MSEK inklusive upplupen ränta.

Bolaget bedömer att det var rätt tidpunkt att göra ett fördelaktigt förvärv av den egna obligationen med hänsyn till kapitalkostnad och likviditet.