Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ), tisdagen den 24 april 2018

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 800 000 kronor som fördelas enligt följande;

  • Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
  • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande är oförändrat mot tidigare år och arvode till styrelsens ledamöter har höjts med 10 000 SEK per år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2017 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2019.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

Stockholm tisdagen den 24 april 2018

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
E-mail: ove.ewaldsson@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 12:00 CET.