Publicerad 2015-09-29

Valberedning för DistIT AB (publ) inför årsstämman 2016

DistIT:s arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med årsstämmans beslut den 22 april 2015 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2016 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh, Stefan Charette, Tedde Jeansson och Arne Myhrman. Valberedningen har även beslutat att adjungera Ulf Strömsten till valberedningen.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2016 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.

  • val av styrelse och styrelseordförande.

  • val av revisor.

  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 – 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 – 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@distit.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2016 ska förslag ha inkommit senast måndagen den 15 februari 2016.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 80 45

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 383 64 67