Publicerad 2016-04-15

Pressmeddelande av publicerad kallelse till årsstämma 2016 i DistIT AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 22 april 2016, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till ove.ewaldsson@distit.se.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 20 april 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.distit.se. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordning.

8. Anförande av verkställande direktören.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.

13. Redogörelse för valberedningens arbete och principer.

14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

15. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

19. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

20. Avslutande av årsstämman.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3. Val av sekreterare vid stämman.

Styrelsen föreslår att Ove Ewaldsson, bolagets CFO utses till att föra protokoll vid stämman.

Punkt 8. Anförande av verkställande direktören.

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor angående 2015 års verksamhet.

Punkt 12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2015.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 28 april 2016. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden tisdagen den 3 maj 2016.

Punkt 13. Redogörelse för valberedningens arbete och principer.

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2016. I övrigt hänvisas till valberedningens förslag och yttrande för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Punkt 14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, en minskning med en person, och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 15. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 820 000 kronor som fördelas enligt följande;

• Styrelsens ordförande: 350 000 SEK

• Styrelsens vice ordförande: 190 000 SEK

• Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 50 000 kronor mot tidigare år och för övriga oförändrat mot tidigare år.

Med anledning av styrelsens beslut den 21 december 2015 beträffande listning av Alcadon AB genom utdelning till DistITs aktieägare föreslås att ett särskilt styrelsearvode för arbete i styrelsen för Alcadon Holding AB ska utgå till styrelseledamöter ej anställda i Alcadon. Detta arvode utbetalas genom Alcadon Holding AB. Detta berör från den 26 april 2016 och fram till listning och utdelning av och kommande årsstämma i Alcadon Holding AB, styrelseledamöterna Arne Myhrman och Jonas Mårtensson.

• Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kronor vardera, totalt 200 000 kronor.

Styrelseledamot föreslås, efter särskild överenskommelse med bolaget, få fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson.

Till nyval föreslås Stefan Charette. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av bolagets årsredovisning 2015 samt på bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag och yttrande samt motivering går att finna på bolagets webbplats.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten. Stefan Charette, född 1972, är idag ordförande i Athanase Industrial Partner Ltd. London. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från nio börsstyrelser varav två som ordförande. Stefan har en MSc i Matematisk finans från Cass Business School samt en BSc i Tillämpad datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2017. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

Styrelsen för DistIT AB föreslår att årsstämman 2016 fattar beslut om att, intill nästkommande

årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera

tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 % av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara DistIT:s kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 17 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med måndagen den 4 april 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats www.distit.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 12 281 961 aktier, motsvarande sammanlagt 12 281 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Tullinge i mars 2016

DistIT AB (publ)

Styrelsen