Publicerad 2011-11-28

Dom meddelad i tvist med Peter Enström

Deltaco AB har som tidigare kommunicerats befunnit sig i en tvist med Peter Enström, som var VD för bolaget (då under namnet TurnIT AB) fram till 2001. Peter Enström hade väckt talan mot bolaget vid Solna tingsrätt med yrkande om skadestånd om cirka 15,8 miljoner kronor jämte ränta baserat på ett påstått avtalsbrott enligt ett avtal om ersättning som ingicks i samband med att Peter Enström avträdde som VD för bolaget. Bolaget har tidigare betalat Peter Enström ett medgivet belopp om 216 580 kronor och har i övrigt bestritt Enströms krav.

Solna tingsrätt har vid sin prövning kommit fram till att det saknas grund för Peter Enströms yrkanden om ytterligare provisionsersättning utöver det belopp som tidigare betalats.

Vidare fastslår tingsrätten att Peter Enström skall ersätta Deltaco AB för samtliga rättegångskostnader samt att Deltaco AB till Enström ska utbetala dröjsmålsränta med anledning av sen utbetalning av medgivet belopp.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 16 december 2011. Prövningstillstånd erfordras.

För ytterligare information kontakta: