Publicerad 2018-01-16

DistIT AB får ny styrelseordförande, tillförordnad VD och ändrad sammansättning av valberedning

Som kommunicerats tidigare har Siamak Alian meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD för DistIT AB. Styrelsen har inlett processen med att hitta en efterträdare till Siamak Alian och har den 16 januari 2018 utsett Arne Myhrman, styrelseordförande i DistIT AB, till tillförordnad VD och koncernchef till dess att en ordinarie VD har utsetts. Arne Myhrman har samma dag frånträtt uppdraget som styrelseordförande men kvarstår intill årsstämman 2018 som styrelseledamot.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande från och med den 16 januari 2018 för tiden fram till dess att ny ordförande valts av bolagsstämman. Styrelsen kommer intill årsstämman 2018 att bestå av Stefan Charette (styrelseordförande), Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson, Anders Nordlöw och Arne Myhrman.

Med anledning av att styrelsen utsett Arne Myhrman till tf. VD avgår Arne Myhrman med omedelbar verkan även som ledamot av valberedningen för DistIT AB. Valberedningen består från och med den 16 januari 2018 således av Anders Bladh (valberedningens ordförande), Stefan Charette, Tedde Jeansson och Martin Nilsson.

Stefan Charette kommenterar:

”Det är med stor tillfredsställelse som styrelsen har utsett Arne Myhrman till tf. VD. Han har en lång och gedigen erfarenhet av DistIT och har sedan 2011 varit aktiv i bolagets utveckling av aktieägarvärde. Jag ser fram emot att tillsammans med Arne och övriga i styrelsen bidra till företagets fortsatta utveckling och utgöra ett kontinuerligt stöd till företagsledningen.”

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: +46 73 994 70 79

charette@athanase.se

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 16:30 CET.