Publicerad 2011-05-12

Deltacos styrelse föreslår incitamentsprogram

 

Villkoren för det föreslagna incitamentsprogrammet i korthet:

  • Samtliga medarbetare skall få delta i incitamentsprogrammet.
  • Programmet skall bestå av konvertibler som löper mellan 1 juli 2011 och 30 juni 2014 och som kan konverteras till nya aktier under perioden från och med 1 juni 2014 till och med 13 juni 2014.
  • Konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 MSEK skall emitteras, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen. Konverteringskursen skall motsvara 120 procent av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under perioden från och med den 1 juni till och med den 9 juni 2011 enligt NASDAQ OMX First Norths officiella kurslista. Emissionskursen för konvertiblerna skall motsvara nominellt belopp.
  • Konvertiblerna skall löpa med en ränta som utgörs av STIBOR 360 med ett tillägg om 1,20 procentenheter.
  • Utspädningen skall vid full teckning och full konvertering uppgå till högst 10 procent.

För mer information se separat kallelse till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta: