Publicerad 2020-04-14

COVID-19s påverkan på DistIT-koncernen

Som tidigare kommunicerats har och kommer Covid-19 att påverka DistIT-bolagens verksamheter. Det är ännu ej säkerställt hur affärerna kommer att utvecklas framöver men DistITs bedömning är att de negativa konsekvenserna kommer att överväga de positiva. Förutsägbarheten för varuförsörjningen har kraftigt förbättrats genom ett nära samarbete med våra leverantörer. På efterfrågesidan kan vi se en minskad efterfrågan från traditionell elektronikhandel mot privatpersoner (B2C) men en ökad efterfrågan från renodlade e-handlare. Vi ser en neutral försäljningsutveckling mot professionella kunder (B2B) men med en ökad andel av försäljningen till DistITs egna varumärken med högre marginal.

Kvartal 1, 2020 utvecklades enligt förväntningarna resultatmässigt, men vi såg en försvagning relaterat till Covid-19 under framförallt andra halvan av mars.

För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden har DistIT fattat beslut om att genomföra korttidspermitteringar med 40% i de flesta driftsenheterna i koncernen

Styrelsen överväger beslutet om föreslagen utdelning för 2019 fram till och med årsstämman den 20:e april 2020.DistIT vidtar en rad åtgärder för att hantera situationen för att säkerställa koncernens integritet och förutsättningar för utveckling, inklusive förlängda leverantörskrediter, utförsäljning av lågrörligt lager, noggrann planering av varuflöden, detaljerad kassaflödesplanering och uppföljning samt omkostnadskontroll. Det är mycket viktigt för oss att avdela resurser för att säkra en god varutillgång av EMV-produkter och koncept, då vi tror att den finansiella aptiten att säkra EMV-volymer hos andra branschaktörer för Q3 och Q4 har minskat. Vi ser också nödvändigheten att stärka vår förmåga att bygga varumärken kring nya koncept och att utveckla kompetensen inom digital marknadsföring. Vi räknar med att den digitala utveckling som nu sker i marknaden kommer att vara bestående vilket gör att vår förmåga att driva trafik kring varumärken, till koncernens digitala kunder, kommer att öka i vikt.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email:
robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email:
philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email:
Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 13:00 CET.