Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2019 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning för 2019 har återtagits. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag att ingen utdelning för 2019 lämnas. Stämman beslutade att balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med årets resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas enligt följande;

  • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
  • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2019 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner, livförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar samt andra icke-monetära förmåner såsom företagsbil. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. En fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Stämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emission av högst 379 854 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 379 854 nya aktier i DistIT AB. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare. Utspädningen vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara cirka 2,4 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Godkännande av transaktioner med närstående

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om köp av konsulttjänster från Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One Economy AB.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistITs hemsida, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se
 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 730 86 96 82
E-mail: Philip.Gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 april 2020, kl. 14:00 CET.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.