Kallelse till årsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 maj 2012 klockan 12.30 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. En lätt förtäring serveras från och med kl. 12.00.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

–        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 april 2012,

–        dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 27 april 2012, under adress Deltaco AB (publ), att: Cecilia Halvarsson, Alfred Nobles Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-555 76 237 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till cecilia.halvarsson@deltaco.se.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 27 april 2012.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.deltacoab.se Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Beslut om fastställande av arvode till arbetande styrelseordförande.
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
16. Förslag till beslut om inrättande av valberedning.
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
19. Avslutande av årsstämman.

Punkt 2.            Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8              Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor angående 2011 års verksamhet.

Punkt 11.          Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret

2011.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 9 maj 2012. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden måndagen den 14 maj 2012.

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande återstående beloppet enligt bolagets balansräkning om 216 884 312 kronor överföres i ny räkning.

Punkt 12.          Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 13.          Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14.          Beslut om fastställande av arvode till arbetande styrelseordförande.

Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 5 juli 2011 att Arne Myhrman tills vidare och längst till och med årsstämman 2012 ska vara arbetande styrelseordförande. Arne Myhrman ledde styrelsens och bolagets arbete inför listningen på First North under 2011. Det begränsade men ändå utökade engagemanget har givit bolagets VD möjlighet att fokusera på den för verksamheten så viktiga inköpsfunktionen. En upprättad arbetsinstruktion för arbetande styrelseordförande tydliggör en fördelning av de arbetsuppgifter som vanligtvis åvilar VD.

För sitt utökade engagemang utöver ordinarie arbete som styrelseordförande har Arne Myhrman erhållit ett månatligt arvode om 40 000 kronor. Årsstämman föreslås besluta att godkänna arvodet för tiden 1 juli 2011 till och med årsstämman 2012. Från och med årsstämman 2012 föreslår valberedningen att inget arvode utöver ordinarie styrelsearvode skall utgå.

Punkt 15.          Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyval av Charlotte Hansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten: Charlotte Hansson, född 1962, är utbildad biokemist i Köpenhamn med kompletterande studier från Institutet för Högre Marknadsutbildning i Stockholm. Charlotte är sedan 2006 verkställande direktör för Jetpak Sverige AB. Övriga externa uppdrag inkluderar styrelseordförande i CO-Pilot Bygg & Projektledning AB samt styrelseledamot i Oxeon AB. Charlotte har mer än 20 års erfarenhet från kommersiell verksamhet inom såväl produkt- som tjänstesektorn. Arbetet har ofta varit utveckling av affärer, koncept och kultur med fokus på försäljning och marknadsföring. Under slutet av sjuttiotalet och första hälften av åttiotalet var Charlotte kanotist på landslagsnivå som till stor del präglar hennes professionella arbetssätt.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, genom huvudansvarig revisor Lars Kylberg, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2012. Valberedningen föreslår att till revisor utses revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och som huvudansvarig revisor Mats Fridblom, auktoriserad revisor och senior partner. Uppdraget löper fram till och med slutet av årsstämman 2013.

Punkt 16.          Förslag till beslut om inrättande av valberedning

Deltacos arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 15 oktober 2012 sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti 2012. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 17.          Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av

aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen för Deltaco AB föreslår att årsstämman 2012 fattar beslut om att, intill nästkommande

årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera

tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 105 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Deltacos kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med den 12 april 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats www.deltacoab.se Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 11 053 961 aktier, motsvarande sammanlagt 11 053 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande

Stockholm i april 2012

Deltaco AB (publ)

Styrelsen


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.