DistIT påkallar förtida inlösen av sina utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har idag meddelat samtliga innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011166842 med ett maximalt rambeloppet om 500 miljoner kronor (”Obligationerna”) att Bolaget utövar sin rätt till förtida inlösen av samtliga Obligationer.

Dagen för inlösen kommer infalla den 4 juni 2021 (”Inlösendagen”) och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 28 maj 2021 (”Avstämningsdagen”).

Obligationerna kommer att oåterkalleligt lösas in på Inlösendagen till ett pris motsvarande 100,50 procent av det utestående nominella beloppet för Obligationerna (dvs. 1 005 000 kronor per Obligation), tillsammans med upplupen men ej utbetald ränta, i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösenbeloppet kommer betalas ut till de som är direktregistrerade ägare av Obligationer samt till registrerade förvaltare av Obligationer per Avstämningsdagen enligt den skuldbok som tillhandahålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om förtida inlösen, vänligen se Bolagets meddelande om förtidsinlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.distit.se).

Bolagets meddelande om förtida inlösen regleras av svensk rätt. Denna kommunikation utgör, för undvikande av tvivel, inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.