DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån

DistIT inleder ett skriftligt förfarande avseende ändring av villkoren för Bolagets obligationslån samt offentliggör en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare meddelade finansiella mål för 2025 upphör att gälla

DistIT AB, org. nr 556116-4384 ("DistIT" eller "Bolaget") inleder, genom Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), ett skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 800 MSEK med förfallodag under 2025, noterat på Nasdaq Stockholm med ISIN SE0015949359 ("Obligationen"). Bolaget har nyttjat 300 MSEK inom den totala ramen om 800 MSEK för Obligationen. Vidare offentliggör Bolaget en finansiell prognos för 2024 och informerar om att tidigare kommunicerade finansiella mål för 2025 upphör att gälla.

Finansiell prognos för 2024 och tillbakadragande av finansiella mål för 2025

Förhandlingar har skett med innehavare av Obligationerna för att säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital framgent samt för att säkra likviditet i Bolaget på kort sikt samt finna en lösning för Bolagets finansiering.

Under pågående förhandlingar har Bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden och Bolaget har delgivit parterna en oreviderad finansiell prognos för 2024 som visar Bolagets uppskattade försäljningsvolym, kassaflöde och EBITDA.

Prognosen har baserats på följande antaganden.

Med fortsatt utmanande makroekonomiska marknadsförhållanden förväntar sig Bolaget att marknaden som helhet för helåret 2024 kommer att vara i nivå med 2023.

– Aurdel: Efterfrågan antas ligga på 2023 års nivå. Lanserade kostnadsbesparingsprogram antas slutföras och ge en förbättrad lönsamhet.
Septon: I en avvaktande marknad förväntar sig Bolaget en fortsatt lönsam verksamhet med en mindre förbättring under i andra halvåret.
– EFUEL: Bolaget räknar med att flera laddare tillkommer i sortimentet och utgår från att nylansering av två Easee-laddare, tillsammans med organisationsanpassningen genomförd under 2023, återför verksamheten till lönsamhet på en lägre omsättningsnivå.
– Sominis: Bolaget utgår från att verksamheten fortsätter på nuvarande nivå.

Mot bakgrund av de ovanstående faktorerna och med beaktande av marknadsförhållandena och Bolagets pågående initiativ, i huvudsak det Skriftliga Förfarandet som beskrivs nedan, uppskattar DistIT att försäljningen för 2024 kommer att uppgå till mellan 2 300 MSEK och 2 500 MSEK. Vidare uppskattar Bolaget att justerad EBITDA för 2024 kommer att uppgå till mellan 40 MSEK och 80 MSEK.

Bolaget förväntar sig en förstärkt operativ kassaflödes-generering under 2024 som i kombination med minskning av befintligt lager uppskattas väsentligt minska Bolagets nettoskuld fram till det att Obligationen ska refinansieras.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder på marknaden generellt, säljförbudet av Easees nuvarande laddboxar och osäkerheten kring datum för relansering av Easees nya aviserade laddboxar, har Bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka de finansiella målen för 2025 som tidigare kommunicerats. Ambitionen kommer att vara att återta den marknadsandel som Bolaget hade innan Easees laddboxar försäljningsstoppades av Elsäkerhetsverket. Styrelsen avser återkomma med nya mål efter det att Easees nya generation laddboxar lanserats och marknadspotentialen bättre kan värderas.

Skriftligt förfarande

Som ett led i att nå ovan prognosticerade siffor och ytterligare stärka Bolagets finansiella position inför kommande perioder har Bolaget beslutat att inleda det Skriftliga Förfarandet. Det Skriftliga Förfarandet avser beslut om, bland annat:

– att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests");
– att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
– att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
– att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
– att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom den kreditram som gäller för desamma; samt
– att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationerna i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 30 november 2023 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen i det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på DistIT AB:s webbplats.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationshavarna röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 13 december 2023, vilket är sista dagen för röstning i det skriftliga förfarandet. En majoritet av innehavare till Obligationerna har åtagit sig att rösta för förslagen till villkorsändring för Obligationen via bindande åtaganden.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på DistIT AB:s webbplats (www.distit.se) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som per den 23 november 2023 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.