DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

DistIT AB ("Bolaget") meddelade den 24 november 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) har sökt godkännande från innehavare av dess seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det skriftliga förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det skriftliga förfarandet var för förslaget (cirka 77 procent av obligationsinnehavarna röstade, varav cirka 90 procent av dessa röstade ja till förslaget).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “Vi är glada att obligationsinnehavarna har accepterat villkorsförändringarna som ger oss förutsättningar att fokusera på att realisera vår affärsplan för 2024, som innebär att tillvarata marknadsmöjligheter, realisera kostnadsbesparingar och fokusera på kassaflöde.

I korthet innebär ändringen av obligationsvillkoren bland annat:

  • att Bolaget, under Obligationens återstående löptid, inte måste uppfylla de löpande krav på att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Maintenance Tests") som uppställs i villkoren för Obligationerna samt att Bolaget inte längre kommer ha möjlighet att ta upp finansiell skuldsättning och göra värdeöverföringar till sina ägare vid uppfyllande av vissa finansiella nyckeltal (s.k. "Incurrence Tests"), dvs. bestämmelserna om Maintenance Tests och Incurrence Tests har utgått i dess helhet från obligationsvillkoren;
  • att den rätt som innehavare av Obligationerna har att begära en obligatorisk partiell inlösen av upp till tjugo procent av det Nominella Beloppet på räntebetalningsdagen som infaller den 19 februari 2024 utgår,
  • att det blir möjligt med en partiell, för Bolaget frivillig, inlösen på samtliga räntebetalningsdagar som infaller före den slutliga återbetalningsdagen av Obligationerna (med ett lägsta inlösenbelopp i varje enskilt fall om 10 procent av Obligationernas nominella belopp); samt
  • att vissa kontanta nettobelopp som inflyter till Bolaget vid en försäljning av dotterbolag eller verksamheter skall användas för återbetalning och/eller återköp av Obligationer;
  • att Bolaget inte längre kan ge ut ytterligare Obligationer inom det ramverk som gäller för desamma; samt
  • att vissa övriga ändringar ska göras i de villkor som gäller för Obligationerna, såsom att Bolaget ej får verkställa utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan den slutliga återbetalningsdagen samt att det belopp per Obligation som ska lösas in på den slutliga återbetalningsdagen ska vara 105 procent av det nominella beloppet per Obligation.

Villkoren för Obligationerna i ändrad lydelse gäller från och med dagens datum, den 13 december 2023.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.DistIT.se.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.