Deltacos styrelse föreslår incitamentsprogram

Deltacos styrelse har idag föreslagit att en extra bolagsstämma den 10 juni 2011 beslutar om ett konvertibelprogram för bolagets medarbetare. För närvarande saknas aktierelaterade incitamentsprogram i Deltaco. Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl för att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för Deltacos anställda, genom vilket medarbetares belöning kan knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna konvertibelprogrammet är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att omfattas av konvertibelprogrammet.

 

Villkoren för det föreslagna incitamentsprogrammet i korthet:

  • Samtliga medarbetare skall få delta i incitamentsprogrammet.
  • Programmet skall bestå av konvertibler som löper mellan 1 juli 2011 och 30 juni 2014 och som kan konverteras till nya aktier under perioden från och med 1 juni 2014 till och med 13 juni 2014.
  • Konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 MSEK skall emitteras, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen. Konverteringskursen skall motsvara 120 procent av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under perioden från och med den 1 juni till och med den 9 juni 2011 enligt NASDAQ OMX First Norths officiella kurslista. Emissionskursen för konvertiblerna skall motsvara nominellt belopp.
  • Konvertiblerna skall löpa med en ränta som utgörs av STIBOR 360 med ett tillägg om 1,20 procentenheter.
  • Utspädningen skall vid full teckning och full konvertering uppgå till högst 10 procent.

För mer information se separat kallelse till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.