Delårsrapport januari – juni 2015

Fortsatt god försäljningsutveckling i samtliga dotterbolag.

Aurora tecknar strategiskt avtal med Procter & Gamble Aps.

*

Ökning av nettoomsättning med + 15,7 %, 715,0 MSEK jämfört med 617,8 MSEK.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 14,3 % lägre än föregående år, 29,3 MSEK (34,2).

*

Resultat per aktie 0,99 SEK (1,69).

Rörelsens intäkter uppgick till 715,0 (617,8 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,3 (34,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25,7 (30,4) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,9 (27,3) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 (5,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 3,6 (4,9) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,99 (1,69) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 (-16,7) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

SweDeltaco har tecknat ett tilläggsavtal med PostNord Logistics TPL AB. Under löptiden för tilläggsavtalet sker SweDeltacos utleveranser från det egna lagret i Tullinge samtidigt som extra lagerutrymmen i Jordbro bibehålls. Åtgärderna innebär en återgång till en normal kostnads- och servicenivå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Aurora Group Danmark A/S har tecknat ett treårigt distributionsavtal med Procter & Gamble Denmark ApS avseende varumärkena Braun och Oral-B. Försäljning och resultat kommer att redovisas i Auroras siffror från och med 1 augusti 2015.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.