Bokslutskommuniké Januari- December 2013, Deltaco AB (publ)

Fortsatt lönsam tillväxt för koncernen

– Koncernens nettoomsättning ökar med 107%, bruttomarginalen förbättras med 3,0 procentenheter och rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 47% under perioden januari – december 2013 jämfört med samma period 2012. Omsättningsökningen är hänförbar till förvärven av Alcadon och Aurora.

– Resultatet per aktie för helåret uppgår till 1,19 SEK vilket är en ökning med 0,79 SEK jämfört med 2012.

– Alcadon går fortsatt bra och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 18,9 MSEK och en rörelsemarginal före avskrivningar på 9,8% för perioden januari-december 2013.

– Aurora har haft en sämre utveckling än förväntat och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 0,3 MSEK för perioden april-december 2013. I november 2013 tillsattes Henrik Finnedal som ny VD för Aurorakoncernen samtidigt som 12 personer fick lämna företaget. Kostnaderna för dessa åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med ca 5,5 MSEK och beräknas ge en årlig besparing på ca 8 MSEK.

Med dessa förändringar, samt en anpassning av försäljningen till den växande e-handeln står vi nu väl rustade att förbättra lönsamheten i Aurorakoncernen under 2014.

– SweDeltaco förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar med 24% och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 23,5 MSEK för perioden januari-december 2013 jämfört med samma period 2012 och når en rörelsemarginal före avskrivningar på 5,3%.

– Styrelsen föreslår en utdelning på 1,20 (1,20) SEK per aktie.

1 Oktober- 31 December 2013, Q4 *

Nettoomsättning 330,7 MSEK (175,9)

Rörelseresultat före avskrivningar 7,9 MSEK (12,3)

Rörelseresultat efter avskrivningar 4,8 MSEK (9,6)

Bruttomarginal 28,2% (27,4%)

Rörelsemarginal före avskrivningar 2,4% (7%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar 1,5% (5,5%)

Resultat per aktie 0,35 SEK (-0,11)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,3 MSEK (30,1)

1 Januari- 31 December 2013, Helår *

Nettoomsättning 1 021,3 MSEK (494,4)

Rörelseresultat före avskrivningar 35,3 MSEK (24,0)

Rörelseresultat efter avskrivningar 22,7 MSEK (19,0)

Bruttomarginal 27,2% (24,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar 3,5% (4,8%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar 2,2% (3,9%)

Resultat per aktie 1,19 SEK (0,40)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,5 MSEK (23,4)

* I Deltacos koncernresultaträkning ingår Alcadon från och med oktober 2012 och Aurora från och med april 2013.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.