DistIT ABs årsredovisning 2020

DistIT ABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

DistIT ABs årsredovisning 2019

DistIT ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Gunnarsson, Group CFO, philip.gunnarsson@distit.se,073 086 96 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 mars 27, 2020.

DistIT: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Fjärde kvartalet, okt – dec 2019

 • Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Omsättningsminskningen i ett kombinerat Aurora och Deltaco om 45,7 MSEK kompenserades av effektivitetshöjningar om 11,0 MSEK, vilket bidrog till 2,8 MSEK högre EBIT för dotterbolagen gemensamt.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 38,0 MSEK (31,9). De annonserade omstruktureringskostnaderna för integrationen av Aurora och Deltaco upphörde i kvartal tre 2019.
 • Periodens resultat ökade till 29,5 MSEK (21,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,34 kr (1,69).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 ökade till 193,0 MSEK.
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (21).

Perioden, jan – dec 2019

 • Omsättningen ökade till 2 330,9 MSEK (2 272,1), drivet av en försäljningsökning för samtliga dotterbolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 16,1 MSEK (72,2). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerat EBIT[1] uppgick till 71,6 MSEK (72,2).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat efter skatt med 44,5 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 41,4 MSEK (43,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,12 kr (3,26).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 minskade till 193,0 MSEK (232,1).
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (22).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Kostnadssynergierna av det färdigställda omstruktureringsarbetet av Aurora och Deltaco har fullt realiserats i kvartal fyra och den nya gemensamma organisationen fokuserar på förbättringsarbetet i verksamheten och att genomföra DistITs strategi kring EMV och korsförsäljning. Process- och systemintegrering fortlöper enligt plan.
 • Investeringstakten i egna märkesvaror ökade väsentligt, med förstärkt organisation och färdigställandet av nya koncept med ett högre teknikinnehåll. Vi har även fokuserat på att utveckla planerings- och logistikprocesser för att kunna realisera försäljningsvolymer av nya koncept och att förbättra leveranssäkerhet och servicegrad till kunder.
 • Arbetet med extern korsförsäljning mellan dotterbolagen fortskrider med gradvis effekt på omsättningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 januari tillträdde Philip Gunnarsson som CFO.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

DistIT: Bokslutskommuniké januari – december 2018

Fortsatt omsättningstillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde från den
löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 19 % till 723,6 MSEK (609,2).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 31,9 MSEK (30,0). Rörelseresultatet har belastats med

  5 MSEK för icke tidigare reserverade bonusar och omställningskostnader för personal.

 • Periodens resultat minskade med 1 % till 21,9 MSEK (22,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 55,5 MSEK (-3,3).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,69 SEK (1,66).

Helår januari till december

 • Omsättningen ökade med 28 % till 2 272,1 MSEK (1 780,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 % till 72,2 MSEK (59,1).
 • Periodens resultat ökade med 6 % till 43,9 MSEK (41,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 70,2 MSEK (11,5).
 • Resultat per aktie uppgår till 3,27 SEK (2,97).
 • Styrelsen föreslår årsstämman den 25 april 2019 att besluta om en utdelning om 1,00 SEK (0,00) per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • DistIT Fastigheter AB som äger fastighet med fastighetsbeteckning Genetikern 2 i Tullinge tecknade den 1

  november 2018 ett 10-årigt hyreskontrakt med PostNord Sverige AB avseende uthyrning av del av lokal i fastigheten.

 • DistITs styrelse beslutade den 21 november 2018 att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och

  därför utöka sin EMV-enhet. För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför
  styrelsen beslutade att påbörja en integrering av bolagen.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om

  emission av teckningsoptioner.

 • DistIT AB köpte den 1 februari 2019 nominellt 42 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till

  en snittkostnad om 100,835. DistIT AB köpte den 8 februari 2019 ytterligare nominellt 4 MSEK av sin egen
  obligation till en snittkostnad om 100,990.

 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen

  tillträder den 2:a april 2019.

 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens

  förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.

 • DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB. Försäljningen

  beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00 CET.

DistIT AB – Årsredovisning 2017

Nu finns DistIT AB- Årsredovisning 2017 tillgänglig på bolagets hemsida www.distit.se.

Stockholm den 4 april 2018

DistIT AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 13:30 CET. 

DistIT AB – Årsredovisning 2016

Årsredovisning för DistIT AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.

Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB

Siamak Alian, VD

Mobil: 070 742 21 93

E-post: siamak.alian@distit.se

www.distit.se