Teckningsoptioner

 

Emission av teckningsoptioner 2020

 

I syfte att kunna behålla och rekrytera
kompetenta och engagerade medarbetare antog bolagsstämman 2020 styrelsens
förslag om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner
som bolaget emitterade uppgick till 379 854 med åtföljande rätt till teckning
av 379 854 nya aktier i bolaget.

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna
tillkom bolagets VD och vissa ledande befattningshavare.

 

Styrelsen anser att det långsiktiga
ägarengagemanget hos de ledande befattningshavarna kan förväntas stimulera ett
ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömde därför att
incitamentsprogrammet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

 

Teckningsoptioner i DistIT AB blev fulltecknat
och alla deltagare i programmet tog sin fulla allokering.
Teckningsoptionsprogrammet delades mellan VD samt nio ledande befattningshavare
i DistIT, Aurora & Deltaco samt Septon.

 

För underlag och fullständig information om
beslutet hänvisas till bolagets hemsida, 
www.distit.se, under fliken Investerare –
Bolagsstämmor.

 

 

Emission av teckningsoptioner 2019/2022

En extra bolagsstämma i DistIT
AB (publ) fattade den 21 februari 2019 beslut om att
godkänna styrelsens förslag till utgivande av upp till sammanlagt 300 000
teckningsoptioner.

 • Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2022:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
  endast tillkomma den verkställande direktören i bolaget, Robert
  Rosenzweig.
 • Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom
  betalning senast den 31 mars 2019. Styrelsen i bolaget äger rätt att
  förlänga teckningstiden.
 • Den teckningsberättigade kommer, för att beviljas
  tilldelning, behöva ingå ett avtal med bolaget varigenom bolaget ges rätt
  att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i
  koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner
  till tredje man.
 • Teckningskursen för optionerna ska motsvara
  optionernas marknadsvärde.
 • Varje teckningsoption ger rätt att mellan den 8 –
  31 mars 2022 teckna en aktie till kursen 40 kronor enligt nedan.

Antal aktier som kan tecknas om den volymägda
genomsnittskursen för bolagets aktie den 22 februari 2022 – 7 mars 2022
överstiger


150 000                


60 kronor                   


30 000


64 kronor


30 000


68 kronor


30 000


72 kronor


30 000


76 kronor


30 000


80 kronor

 

Om den volymvägda genomsnittskursen inte uppnås är teckningskursen
per aktie 80 kronor.