Teckningsoptioner

Emission av teckningsoptioner 2021/2025

Som en del av förvärvet av Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”) och i syfte att erbjuda nyckelpersoner i EFUEL ett framtida aktieägande i bolaget antog extra bolagsstämman den 3 september 2021 styrelsens beslut om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner om högst 700 000 med åtföljande rätt till teckning av högst 700 000 nya aktier i bolaget, varvid bolagets aktiekapital skulle kunna komma att öka med högst 1 400 000 kronor. Tilldelning av teckningsoptioner skulle emellertid endast ske till ett värde motsvarande 10 MSEK (inklusive skatter och avgifter) och resterande teckningsoptioner skulle inte tilldelas. Sammanlagt har 394 686 teckningsoptioner tecknats i enlighet med beslutet.
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom vissa nyckelpersoner EFUEL. Kriterierna för tilldelning av teckningsoptioner var att deltagaren skulle vara anställd i EFUEL, eller i förekommande fall något annat bolag i DistIT-koncernen.
Incitamentsprogrammet bygger i huvudsak på det program som antogs av årsstämman 2021. Styrelsen anser att det långsiktiga ägarengagemanget hos deltagarna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för Koncernens verksamhet och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att incitamentsprogrammet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.
För underlag och fullständig information om beslutet hänvisas till bolagets hemsida, www.distit.se, under fliken Investerare –Bolagsstämmor.

Emission av teckningsoptioner 2021

 

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen för DistIT AB (publ) (”Bolaget”) att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner som Bolaget emitterar uppgår till högst 180 000 med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i Bolaget.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag (”Koncernen”). Styrelsen anser att det långsiktiga ägarengagemanget hos deltagarna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

För underlag och fullständig information om beslutet hänvisas till bolagets hemsida, www.distit.se, under fliken Investerare –Bolagsstämmor.

Emission av teckningsoptioner 2020

 

I syfte att kunna behålla och rekrytera
kompetenta och engagerade medarbetare antog bolagsstämman 2020 styrelsens
förslag om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner
som bolaget emitterade uppgick till 379 854 med åtföljande rätt till teckning
av 379 854 nya aktier i bolaget.

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna
tillkom bolagets VD och vissa ledande befattningshavare.

 

Styrelsen anser att det långsiktiga
ägarengagemanget hos de ledande befattningshavarna kan förväntas stimulera ett
ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömde därför att
incitamentsprogrammet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

 

Teckningsoptioner i DistIT AB blev fulltecknat
och alla deltagare i programmet tog sin fulla allokering.
Teckningsoptionsprogrammet delades mellan VD samt nio ledande befattningshavare
i DistIT, Aurora & Deltaco samt Septon.

 

För underlag och fullständig information om
beslutet hänvisas till bolagets hemsida, 
www.distit.se, under fliken Investerare –
Bolagsstämmor.