Redovisningsprinciper

NOT 2 – REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. Moderbolaget DistIT AB har upprättat sina rapporter enligt Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Moderföretaget
Andelar i koncernföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Prövning för nedskrivning av andelarnas värde görs när en indikation finns på att värdet minskat. I de fall värdet har minskat sker nedskrivning till koncernmässigt värde. Alla erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Resultat från andelar i koncernföretag.
Moderföretaget redovisas erhållet koncernbidrag, som kan jämställas med utdelning, som en finansiell intäkt i resultaträkningen, i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Förvärvsrelaterade kostnader bokförs som aktier i dotterbolag i moderföretaget alternativt i förvärvande dotterbolag och kostnadsförs inom rörelseresultatet i koncernens resultaträkning.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2020
Nya eller reviderade IFRS-standarder och tolkningsuttalanden för 2020 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2021
Nya IFRS och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte har förtidsstillämpats. Per dagen för godkännandet av dessa konsoliderade finansiella rapporter har vissa nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft publicerats av IASB. Dessa har inte tillämpats i förtid av Koncernen. Styrelsen och verkställande direktören utgår ifrån att alla relevanta uttalanden kommer att införas i Koncernens redovisningsprinciper när uttalandet träder i kraft. Nya standarder, ändringar och förtydliganden som inte tillämpas förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Koncernens finansiella rapporter.

Funktionell valuta och presentationsvaluta
Alla belopp uttrycks i tusentalskronor (KSEK) där ej annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, om inget annat anges.

Lång- och kortfristiga poster
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Statliga bidrag
I enlighet med IAS 20 redovisas statliga bidrag i resultaträkningen när det föreligger en rimlig säkerhet att bolaget kommer att uppfylla kraven som följer med bidragen och att bidragen kommer att erhållas. De statliga bidragen har redovisats som en övrig intäkt och minskning av rörelsekostnader.

2.1 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Dessa bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållande. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Vid beräkning av verkliga värden vid rörelseförvärv används värderingstekniker för de olika delarna i ett rörelseförvärv. Framförallt verkligt värde på tilläggsköpeskilling är beroende av utfallet av flera variabler.

För bedömning av nedanstående poster se refererad hänvisning i årsredovisning för 2020:
Redovisning av uppskjutna skatter – se 2.8
Bedömning av osäkra fordringar – se 2.17
Nedskrivning/goodwill – se 2.9 och 2.12
Varulager – se 2.13
Avsättningar – se 2.15

2.2 KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen konsolideras moderföretagets och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december 2020. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december. I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Alla koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag. I de fall orealiserade förluster på koncerninterna försäljningar av tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. Belopp som redovisas i dotterföretags finansiella rapporterna har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper. Resultat och övrigt totalresultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt. Koncernen fördelar totalresultatet för dotterföretagen mellanmoderföretagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande baserat på deras respektive ägarandelar.
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Den ersättning som överförs av Koncernen för att erhålla ett bestämmande inflytande över ett dotterföretag beräknas som summan av verkliga värden på förvärvsdagen på överlåtna tillgångar, övertagna skulder och de egetkapitalinstrument som emitterats av Koncernen, vilket innefattar det verkliga värdet för en tillgång eller skuld som uppkommit genom en avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvskostnader kostnadsförs när de uppkommer. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.
DistIT AB:s samtliga utländska dotterbolag omräknas enligt dagskursmetoden. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs.

2.3 SEGMENTSRAPPORTERING

Segmentrapportering i DistIT baseras på koncernens dotterbolag och motsvarar den interna rapportstruktur som ledningen, styrelsen och högsta verkställande beslutsfattare (VD) använder. Dotterbolagen i DistIT har under 2020 drivits som självständiga resultatenheter med egna målsättningar, budgets e t c. Dotterbolagen har i princip två kundsegment; B2B och B2C. Vid identifiering av kundsegment följer dotterbolagsledningen vanligen koncernens policy om de huvudsakliga produkter som respektive dotterbolag erbjuder. Dotterbolagen har även huvudsakligen två produktsegment; A-Brands och EMV. Vart och ett av produktsegmenten sköts i princip separat eftersom de kräver olika marknadsföringsplaner och säljkanaler. Det förekommer dock transaktioner från olika segment till en och samma kund, s k korsförsäljning. Alla transaktioner genomförs på affärsmässiga grunder.

2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Redovisningsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets redovisningsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet till den del de avser operativa mellanhavanden och i övrigt i finansnettot.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än redovisningsvaluta omräknas till koncernens redovisningsvaluta enligt följande:
tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;

intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

2.5 INTÄKTSREDOVISNING

Försäljningen redovisas när prestationsåtagandet är uppfyllt. Uppfyllelse inträffar vid viss tidpunkt, d.v.s. när kontrollen över varorna överförs till kunden, vilket normalt sammanfaller med dess leverans. Leverans sker när varorna har överlämnats enligt leveransvillkoren, riskerna för varorna har överförts till kunden och kunden har antingen accepterat varorna i enlighet med avtalet, tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för acceptans har uppfyllts. Volymrabatter baserade på ackumulerad försäljning över en period förekommer. Intäkten från försäljningen av varorna redovisas baserat på priset i avtalet, med avdrag för beräknade volymrabatter.
En skuld redovisas för förväntade volymrabatter i förhållande till försäljningen till och med balansdagen. Fakturering sker i samband med leverans och betalningstiden är normalt 30 – 120 dagar.

2.6 LÅNEKOSTNADER

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad tillgång utgör en del
av tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter kostnadsförs och belastar resultatet för den period de hänför sig till.

2.7 RESULTAT FRÅN AVVECKLADE VERKSAMHETER

En avvecklad verksamhet är en del av koncernen som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning. Resultat från avvecklade verksamheter består av både resultat efter skatt för avvecklade verksamheter, och resultat efter skatt från värdering och avyttring av tillgångar som är klassificerade som att de innehas för försäljning.

2.8 SKATTER

I koncernredovisningen konsolideras moderföretagets och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december 2020. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december. I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Alla koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag. I de fall orealiserade förluster på koncerninterna försäljningar av tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. Belopp som redovisas i dotterföretags finansiella rapporterna har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper. Resultat och övrigt totalresultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt. Koncernen fördelar totalresultatet för dotterföretagen mellanmoderföretagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande baserat på deras respektive ägarandelar.
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Den ersättning som överförs av Koncernen för att erhålla ett bestämmande inflytande över ett dotterföretag beräknas som summan av verkliga värden på förvärvsdagen på överlåtna tillgångar, övertagna skulder och de egetkapitalinstrument som emitterats av Koncernen, vilket innefattar det verkliga värdet för en tillgång eller skuld som uppkommit genom en avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvskostnader kostnadsförs när de uppkommer. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.
DistIT AB:s samtliga utländska dotterbolag omräknas enligt dagskursmetoden. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs.

2.9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv, men som inte är enskilt identifierade och separat redovisade. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill nedskrivningsprövas varje år.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
De övriga immateriella anläggningstillgångarna redovisas som tillgång i balansräkningen om de uppfyller kriterierna för immateriella tillgångar enligt IAS 38, att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernens till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i eget kapital.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs i den mån den underliggande fordran respektive skulden inte säkrats. Vid terminssäkring sker värdering till dagskurs den dag då valutasäkringen sker, utom i fall då balansdagens kurs ligger inom gränserna för valutasäkringen. I dessa fall sker värderingen till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet till den del de avser operativa mellanhavanden och i övrigt i finansnettot.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än redovisningsvaluta omräknas till koncernens redovisningsvaluta enligt följande:
tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;

intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

2.5 INTÄKTSREDOVISNING

Försäljningen redovisas när prestationsåtagandet är uppfyllt. Uppfyllelse inträffar vid viss tidpunkt, d.v.s. när kontrollen över varorna överförs till kunden, vilket normalt sammanfaller med dess leverans. Leverans sker när varorna har överlämnats enligt leveransvillkoren, riskerna för varorna har överförts till kunden och kunden har antingen accepterat varorna i enlighet med avtalet, tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för acceptans har uppfyllts. Volymrabatter baserade på ackumulerad försäljning över en period förekommer. Intäkten från försäljningen av varorna redovisas baserat på priset i avtalet, med avdrag för beräknade volymrabatter.
En skuld redovisas för förväntade volymrabatter i förhållande till försäljningen till och med balansdagen. Fakturering sker i samband med leverans och betalningstiden är normalt 30 – 120 dagar.

2.6 LÅNEKOSTNADER

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad tillgång utgör en del
av tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter kostnadsförs och belastar resultatet för den period de hänför sig till

2.8 SKATTER

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansräkningsmetoden, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på koncernens tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. Koncernledningen bedömer att uppskjutna skatter till fullo kommer att kunna utnyttjas mot skattepliktiga intäkter.

2.9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv, men som inte är enskilt identifierade och separat redovisade. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill nedskrivningsprövas varje år.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
De övriga immateriella anläggningstillgångarna redovisas som tillgång i balansräkningen om de uppfyller kriterierna för immateriella tillgångar enligt IAS 38, att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernens till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Balanserad produktutveckling 5 år
Programvara 3-8 år
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5-10 år


2.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för nedskrivningar och avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod bedöms varje

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod bedöms varje rapporttillfälle. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader 50 år
Byggnadsinventarier 5-20 år
Markanläggningar 5 år
Inventarier 5 år
Datorutrustning 2-3 år


2.11 LEASADE TILLGÅNGAR

Koncernen som leasetagare
För alla avtal som ingick 2019-01-01 och senare bedömer DistIT om avtalet är ett leasingavtal eller innehåller ett leasingavtal – Ett leasingavtal definieras som ”ett avtal, eller del av avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. För att tillämpa denna definition bedömer DistIT huruvida avtalet uppfyller kraven i tre utvärderingar som är huruvida:

• Avtalet innehåller en identifierad tillgång som antingen är specifikt identifierad i avtalet eller implicit specificerad genom att vara identifierad vid det tillfället då tillgången har gjorts tillgänglig för DistIT.

• DistIT har rätt till väsentligen alla de ekonomiska fördelar som uppkommer genom användningen av den identifierade tillgången under hela upplåtelsetiden med beaktande av DistITs rättigheter inom avtalet definierade tillämpningsområde.

• DistIT har rätt att styra användningen av den identifierade tillgången under hela upplåtelsetiden. DistIT bedömer huruvida den innehar rätten at styra ”hur och för vilket ändamål” tillgången ska användas under hela upplåtelsetiden

Värdering och redovisning av leasingavtal som leasetagare
Vid leasingavtalets början redovisar DistIT en nyttjande rätt och en leasingskuld i balansräkningen. Nyttjanderätten värderas till anskaffningsvärde vilket omfattar den summa som leasingskulden ursprungligen värderas till, eventuella initiala direkta utgifter som DistIT åsamkats, en uppskattning av DistITs utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången vid leasingperiodens slut samt eventuella leasingavgifter som betalats före leasingavtalet början (minskat med eventuella förmåner som mottagits).
Koncernen skriver av nyttjanderätten linjärt från och med leasingperiodens början till och med den tidigaste tidpunkten av nyttjanderättens nyttjandeperiod och leasingavtalet
slut. DistIT gör också en bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov av nyttjanderätten när indikation på värdenedgång finns.
Vid leasingavtalet början värderar DistIT leasingskulden till nuvärde av de leasingavgifter som inte betalats vi denna tidpunkt. Leasingavgifter diskonteras med användning av leasingavtalet implicit ränta om denna räntesats lätt kan fastställas eller DistiTs marginella låneränta.
Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskulden inkluderar fasta avgifter (inklusive de till sin substans fasta avgifterna), variabla leasingavgifter som baseras på ett index eller pris, belopp som förväntas betalas ut av DistIT enligt restvärdesgarantier samt betalningar enligt optioner som DistIT är rimligt säker på kommer att utnyttjas.
Efter inledningsdatumet minskas skulden med leasingbetalningar som fördelas mellan amortering och finansiell kostnad. Skulden omvärderas för att återspegla en eventuell ny bedömning eller ändring eller om det blir ändringar i de till sin substans fasta avgifterna.
När leasingskulden omvärderas ska motsvarande justering göras avseende nyttjanderätten eller i resultatet om nyttjande rätten redan har åsatts värde noll.
DistIT har valt att redovisa korttidsleaseavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde genom att nyttja den praktiska lösningen som återfinns i IFRS 16. I stället för att redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld kostnadsförs leasingavgift avseende dessa leasingavtal linjärt över leasingperioden.
Nyttjanderätter har i rapporten för finansiellställning redovisats som nyttjanderättstillgång och leasingskulden fördelas på lång respektive kort leasingskuld.

2.12 NEDSKRIVNINGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Om det inte går att fastställa återvinningsvärdet för den enskilda tillgången ska återvinningsvärdet för tillgångens kassagenererande enhet fastställas, den kassagenererande enheten är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar kassaflöden väsentligen oberoende från andra tillgångar. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som bedöms återspegla marknadens bedömning av pengars tidsvärde och de specifika risker som är förknippade med tillgången. En känslighetsanalys av diskonteringsräntan och tillväxtantaganden utförs efter varje prövning av nedskrivningsbehovet för att avgöra om det kvarvarande övervärdet är väsentligt.
Med undantag av goodwill görs ny bedömning av tillgångarna om det finns tecken på att tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. Om nedskrivningen inte längre är motiverad, helt eller delvis, återförs den i enlighet med IAS 36.

Finansiella tillgångar
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporterings-datum. För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig av framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga externa kostnader.

2.13 VARULAGER

Varulagret avser IT-tillbehör. Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad.
Nettoförsäljningsvärde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad.
Koncernledningen beräknar nettoförsäljningsvärde för varulagret och beaktar de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga per respektive balansdag. Det framtida försäljningsvärdet kan påverkas av framtida teknologi och andra marknadsdrivna förändringar som kan minska framtida försäljningspriser.

2.14 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner innebärande pensionsplaner med fasta avgifter till externa juridiska enheter. De avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas som ersättning till anställda när avgifterna förfaller till betalning.

Pensionsförpliktelser
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner innebärande pensionsplaner med fasta avgifter till externa juridiska enheter. De avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas som ersättning till anställda när avgifterna förfaller till betalning.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Bolaget redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

Teckningsoptioner
Sedan 2019 har bolaget ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram till den verkställande direktören bestående av teckningsoptioner (2019/2022). Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptionerna om den verkställande direktörens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
Vid årsstämman 2020 godkändes ett erbjudande om 379 854 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i DistIT, Aurora, Deltaco och Septon, vilket blev fulltecknad av alla deltagare.

2.15 AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas.

2.16 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns en möjlig förpliktelse beroende av om osäkra framtida händelser kommer att inträffa, eller när det finns en befintlig förpliktelse där betalning inte är trolig eller beloppet inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. En avsättning behöver endast redovisas om en befintlig förpliktelse har uppkommit till följd av en tidigare händelse, betalning är sannolik och belopp är möjligt att tillförlitligt uppskatta.

2.17 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde över resultatet.

Klassificeringar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster.
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.
Bedömning av osäkra kundfordringar bygger på bedömda framtida kassaflöden på ej kreditförsäkrade kundfordringar respektive kreditförsäkrade kundfordringar där 10 % av fordran ej är kreditförsäkrad.

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder som klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde består av övriga långfristiga skulder, leverantörsskulder och del av övriga kortfristiga skulder.

Finansiella skulder till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder som klassificeras som värderade till verkligt värde via resultatet består av villkorad köpeskilling i samband med förvärv.

Obligationslån
Bolaget har den 3 maj 2018 emitterat ett fyrårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om 240 mkr inom en ram om 500 mkr. Obligationslånet förfaller den 16 maj 2022 och klassificeras därför som långfristig. Det uppskattade verkliga värdet för den icke-konverterbara obligationen kategoriserad till Nivå 2 i verkligt värde-hierarkin. Bedömningen av verkligt värde har gjorts utifrån den handel som skett i obligationen. Vid bokslutet närmast noterbara transaktion uppgick det uppskattade verkliga värdet till 99,75% av nominellt värde. DistIT AB äger per 31 december 2020 nominellt 74,4 MSEK av det egna obligationslånet. Obligationslånet löper med en kupongränta om 3-månaders Stibor plus 5,0 procent. Obligationerna har registrerats för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

Redovisning av finansiella instrument
Redovisning av finansiella instrument sker enligt IFRS 9, Finansiella instrument. DistIT tillämpar inte säkringsredovisningen, men klassificerar och värderar finansiella tillgångar enligt följande. En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt avtalsvillkoren. En fordran redovisas när koncernen har fullgjort sitt åtagande och den andra parten
är betalningsskyldig enligt avtalet, även om ingen faktura har skickats. Kundfordringar bokförs i balansräkningen när fakturan skickas. Skulder redovisas när motparten har fullgjort sitt åtagande och parten är betalningsskyldig enligt avtalet, även om ingen faktura har tagits emot.
Leverantörsskulder redovisas när fakturan har tagits emot. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna har realiserats, går ut eller koncernen inte längre har kontroll över dem. Detsamma gäller del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den skyldighet som specificeras i avtalet har betalats eller på annat sätt har upphört. Detsamma gäller del av en finansiell skuld. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och nettobeloppet tas upp i balansräkningen endast när det finns en lagligt verkställbar rätt att kvitta beloppen, och det finns en avsikt att reglera beloppen genom nettobetalningar eller realisera tillgången och samtidigt reglera skulden.
Inköp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen är det datum när koncernen åtar sig att köpa eller sälja tillgången. Beräkning av kreditförlustreserv utgår från förväntad kreditförlust.

Se även not 20 Finansiella tillgångar och skulder.

2.18 EGET KAPITAL, RESERVER OCH UTDELNINGAR

Övrigt tillskjutet kapital innehåller överkursfond som innefattar eventuellt premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras av från det tillskjutna kapitalet, men hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. I övrigt tillskjutet kapital ingår även inbetalda optionspremier.
Reserver i eget kapital inkluderar omräkningsreserv som innehåller valutakursdifferenser från omräkning av finansiella rapporter för koncernens utlandsverksamheter till SEK.
Balanserade vinstmedel innefattar alla balanserade vinster.

2.19 KASSAFLÖDESANALYS OCH LIKVIDA MEDEL

Kassaflöden från den löpande verksamheten redovisas genom tillämpning av den indirekta metoden, vilken innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in-eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos bank och kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar upp till tre månader.