Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i DistIT AB (publ)
Org.nr 556116-4384 den 25 april 2019

§1 Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§3 Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 107 922 kronor och högst 88 431 688 kronor.

§5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844.

§6 Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7 Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).