Kostnadsanpassningar i Aurora Group A/S

I kvartalsrapporten påpekade vi att kostnadsnivån i Aurora koncernen skulle ses över och vi meddelar härmed att 13 tjänster i Aurora koncernen har varslats. Detta medför en årlig besparing på 9,9 MSEK. För kalenderåret 2019 blir besparingen 2,5 MSEK efter avdrag
för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK.

Henrik Finnedal CEO Aurora Group A/S: “Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera personal men vi kommer efter dessa åtgärder vara bättre rustade att fortsätta vår lönsamma tillväxt och säkerställa Auroras framtid långsiktigt.”

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistITAB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: 
Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistITAB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se