Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (Publ.)

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel
I enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman om en utdelning för verksamhetsåret 2018 till aktieägarna med 1,00 kronor per aktie, totalt 12 281 961 kronor. Avstämningsdag beslutades till måndagen den 29 april 2019. Båda besluten förklarades omedelbart justerade. Utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 3 maj 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas enligt följande;

  • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK.
  • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter har höjts med 25 000 SEK per år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning
Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2018 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. En fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Bemyndigande till nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se 

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 14:00 CET.