Delårsrapport januari – mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror

Första kvartalet

• Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus och avgångsvederlag.
• Periodens resultat uppgår till 1,1 MSEK (3,8).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,7 MSEK (17,7).
• Resultat per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,25).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 

• Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktade till VD.
• DistIT AB köpte under februari 2019 nominellt 46 MSEK av sin egen obligation.
• DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen tillträder den 2:a april 2019.
• Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
• Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att registreras på avstämningskonto hos Euroclear.
• DistIT AB har ingått ett bindande överlåtelseavtal beträffande samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB som äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun. Preliminär köpeskilling för aktierna i DistIT Fastigheter AB är cirka 61 MSEK och Köparen ska på tillträdesdagen lösa bankskulden, cirka 41 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Dotterbolaget Septon Electronic AB förvärvade den 29 mars 2019 genom sitt dotterbolag LiteNordic AB 60%av aktierna i TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Förvärvet expanderar möjligheterna med ett erbjudande av egna märkesvaror. Resterande 40 % ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets företagsledning. LiteNordic har rätt att i januari 2023 förvärva minoritetsposten till ett pris som följer en förbestämd formel.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:00 CET.