Bokslutskommuniké januari – december 2018

Fortsatt omsättningstillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde från den
löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet
• Omsättningen ökade med 19 % till 723,6 MSEK (609,2).
• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 31,9 MSEK (30,0). Rörelseresultatet har belastats med
  5 MSEK för icke tidigare reserverade bonusar och omställningskostnader för personal.
• Periodens resultat minskade med 1 % till 21,9 MSEK (22,1).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 55,5 MSEK (-3,3).
• Resultat per aktie uppgår till 1,69 SEK (1,66).

Helår januari till december
• Omsättningen ökade med 28 % till 2 272,1 MSEK (1 780,6).
• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 % till 72,2 MSEK (59,1).
• Periodens resultat ökade med 6 % till 43,9 MSEK (41,3).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 70,2 MSEK (11,5).
• Resultat per aktie uppgår till 3,27 SEK (2,97).
• Styrelsen föreslår årsstämman den 25 april 2019 att besluta om en utdelning om 1,00 SEK (0,00) per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018
• DistIT Fastigheter AB som äger fastighet med fastighetsbeteckning Genetikern 2 i Tullinge tecknade den 1
  november 2018 ett 10-årigt hyreskontrakt med PostNord Sverige AB avseende uthyrning av del av lokal i fastigheten.
• DistITs styrelse beslutade den 21 november 2018 att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och
  därför utöka sin EMV-enhet. För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför
  styrelsen beslutade att påbörja en integrering av bolagen.

Väsentliga händelser efter perioden
• Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om
  emission av teckningsoptioner.
• DistIT AB köpte den 1 februari 2019 nominellt 42 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till
  en snittkostnad om 100,835. DistIT AB köpte den 8 februari 2019 ytterligare nominellt 4 MSEK av sin egen
  obligation till en snittkostnad om 100,990.
• DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen
  tillträder den 2:a april 2019.
• Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens
  förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
• DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB. Försäljningen
  beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00 CET.