Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2019

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 24 april 2018 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2019 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhren (Athanase), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 35 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Anders Bladh och Stefan Charette, är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2019 års årsstämma avseende;

•val av ordförande för stämman.

•val av styrelse och styrelseordförande.

•val av revisor.

•ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Daniel Nyhren, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com

eller till

Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2019 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 7 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.