Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet  

• Omsättningen ökade med 38% till 570,2 MSEK (414,0).  

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 65% till 25,7 MSEK (15,6).  

• Periodens resultat ökade med 38% till 15,2 MSEK (11,0).  

• Resultat per aktie uppgår till 1,16 SEK (0,76).  

Delår januari till september

• Omsättningen ökade med 32% till 1 548,5 MSEK (1 171,4).

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 38% till 40,3 MSEK (29,1).  

• Periodens resultat ökade med 15% till 22,0 MSEK (19,2).  

• Resultat per aktie uppgår till 1,59 SEK (1,31).  

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

• Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

• Med anledning av genomförd obligationsemission i maj 2018 har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

• Robert Rosenzweig tillträdde som verkställande direktör den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

• Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens slut.

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD DistIT AB

Telefon: +46 8 555 762 00

Mobil: +46 70 768 50 42

E-post: robert.rosenzweig@distit.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:00 CET.