Delårsrapport januari – juni 2018

Andra kvartalet

• Omsättningen ökar till 513,5 MSEK (366,4).

• Rörelseresultat efter avskrivningar förbättras till 8,2 MSEK (1,3).

• Kostnader av engångskaraktär uppgår till 4,4 MSEK (0,0).

• Periodens resultat förbättras till 3,0 MSEK (-0,6).

• Resultat per aktie uppgår till 0,17 SEK (- 0,09).

Första halvåret

• Omsättningen ökar till 978,3 MSEK (757,4).

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 14,6 MSEK (13,5).

• Kostnader av engångskaraktär uppgår till 5,9 MSEK (0,6).

• Periodens resultat minskar till 6,8 MSEK (8,2).

• Resultat per aktie uppgår till 0,42 SEK (0,55).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

• Förvärv har skett av resterande 10 % i Aurora Group Holding A/S.

• Förtida återlösen har skett av obligationslån 2014/2019 (100 MSEK) samtidigt med att ett nytt obligationslån om 240 MSEK har emitterats.

• Septon har förvärvat Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark.

• Styrelsen har utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör med tillträde den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

• Erik Penser Bank AB har tillträtt som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

• Med anledning av obligationsemissionen har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

För ytterligare information: 

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8:00 CET.