DistIT AB FÖRVÄRVAR RESTERANDE 10 % I AURORA GROUP HOLDING A/S

Styrelsen i DistIT AB har vid styrelsemöte den 24 april 2018 beslutat att fullfölja förvärvet av bolagsledningens minoritetspost om 10 % i Aurora Group Holding A/S i enlighet med tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av Aurora Group A/S i april 2013 från Solar A/S.

Det totala förvärvspriset uppgår till totalt 158,1 MSEK. Bolaget har sedan 2013 haft en positiv försäljningsutveckling och förbättrat resultat efter avskrivningar. Verksamhetsåret 2017 redovisas en omsättning om 874 MSEK med ett redovisat resultat efter avskrivningar om 48,9 MSEK.

Bolagets ackumulerade resultat efter avskrivningar åren 2013 – 2017 uppgår till drygt 141 MSEK.

Arne Myhrman, tf VD DistIT AB kommenterar;

Aurora har sedan förvärvet och under VD Henrik Finnedals ledning ytterligare förstärkt sin marknadsledande position. Bolaget har under DistITs ägande ökat sin omsättning med över 50 % och resultatet före avskrivningar har fördubblats. Utgångspunkten framöver är nu att tillsammans med alla anställda fortsätta att utveckla bolagets möjligheter. Aurora har de bästa förutsättningar för detta.

Henrik Finnedal, VD Aurora Group Danmark A/S kommenterar;

Vi inom Aurora ser nu fram emot nya utvecklande år tillsammans med DistIT som ägare. 

DistIT har med sin finansiella styrka och sitt industriella kunnande varit en viktig förutsättning för bolagets positiva utveckling under dessa år. Som ägare har DistIT samtidigt givit oss ett tydligt självständigt ansvar att utveckla vår verksamhet.

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Henrik Finnedal, VD Aurora Group Danmark A/S

Mobil: +45 30 33 93 90

E-mail: hfi@auroragroup.eu

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl.15:00 CET.