Kommuniké från DistIT AB (publ) årsstämma, onsdagen den 3 maj 2017

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 2,75 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2016, varav 1,75 SEK är ordinarie utdelning och 1,00 SEK är extra utdelning. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 5 maj 2017. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 10 maj 2017.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt nyvaldes Anders Nordlöw. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt arvode till styrelsen om 910 000 kronor som fördelas enligt följande;

  •  Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
  •  Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter är oförändrat mot tidigare år.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med DistIT AB, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav så beslutade stämman att samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2018.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14:00 CET.


Stockholm tisdagen den 3 maj 2017 

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 

Siamak Alian, VD DistIT AB 
Telefon: +46 8 555 76 241 
Mobil: 46 70 742 29 13 
siamak.alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
ove.ewaldsson@distit.se