Delårsrapport januari – mars 2017

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten

• Omsättningen ökade under kvartalet med 24 % till 391,0 MSEK (314,3).

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade under kvartalet med 67 % till 12,2 MSEK (7,3).

• Periodens resultat ökade under kvartalet med 66 % till 8,8 MSEK (5,3).

• Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 0,64 SEK (0,42).

–       Rörelsens intäkter uppgick till 391,0 (314,3) MSEK.

–       Bruttomarginal uppgick till 24,7 (24,5) procent.

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2 (7,3) MSEK.

–       Periodens resultat uppgick till 8,8 (5,3) MSEK.

–       Resultat per aktie uppgick till 0,64 (0,42) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

• DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”).

• DistIT undertecknade den 15 mars 2017 ett bindande överlåtelseavtal om att förvärva Sominis Technoloy UAB (”Sominis”). Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tabletter. Sominis huvudkontor ligger i Vilnius Litauen. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 11,4 MSEK beräknat på de 80 % av aktierna i Sominis som förvärvas i ett första skede. Tillträdesdagen kommer att ske efter att vissa villkor uppfyllts bland annat att godkännande erhållits från konkurrensmyndigheter i Litauen. Under räkenskapsåret 2016 omsatte Sominis cirka 100 MSEK med ett rörelseresultat efter avskrivningar på 3,5 MSEK.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se