Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016, DistIT AB (publ)

       Rörelsens intäkter för helåret uppgick till 1 722,4 (1 574,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 1 542,3 (1 293,8) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 180,1 (281,0) MSEK *

       Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 499,2 (476,4) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 499,2 (409,6) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 0,0 (66,8) MSEK *

       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret uppgick till 88.0 (80,3) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 64,9 (48,4) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 23,1 (31,9) MSEK.*

       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 28,4 (28,0) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 28,4 (21,5) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 0,0 (6,5) MSEK.*

       Periodens resultat för helåret exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 51,3 (48,9) MSEK, varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 14,6 (24,4) MSEK.*

       Periodens resultat för kvartalet exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 3,66 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,91 (1,59) SEK.*

       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

       Periodens resultat för helåret inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 429,8 (48,9) MSEK varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 393,1 (24,4) MSEK.*

       Periodens resultat för kvartalet inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 34,48 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 31,73 (1,59) SEK.*

       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”).

• Valberedningen i DistIT föreslår Anders Nordlöw som ny styrelseledamot. Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia AB

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se