Delårsrapport januari – september 2016

I enlighet med IFRS 5 separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco).

• Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 22 % till 391,3 MSEK (322,1).

• Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 8 % till 15,7 MSEK (14,5). Detta resultat inkluderar retroaktiva lagerhanteringskostnader om 2,6 MSEK.

• Vinsten vid internförsäljningen av Alcadon om 92,9 MSEK som är realiserad i och med utdelningen av Alcadon Group AB (publ) motsvarar 7,56 kr per aktie.

Rörelsens intäkter (hela verksamheten) uppgick till 429,5 (383,4 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 391,3 (322,1) MSEK – varav utdelad verksamhet 38,2 (61,3) MSEK*.

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,3 (22,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet (EBITDA)15,7 (14,5) MSEK- varav utdelad verksamhet (EBITDA) 4,6 (8,4) MSEK*.

– Periodens resultat exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 10,4 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8) MSEK- varav utdelad verksamhet 1,5 (6,4) MSEK*.

– Resultat per aktie exkl. reavinst/ utdelning av Alcadon uppgick till 0,69 (1,08) SEK- resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 0,07 (0,41) SEK*.

– Periodens resultat inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 388,9 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8)- varav utdelad verksamhet 380,0 (6,4) MSEK*.

– Resultat per aktive inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 31,51 (1,08) SEK- Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 30,88 (0,41) SEK*.

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Den extra bolagsstämman den 5 september 2016 beslutade om utdelning av Alcadon Group AB (publ) enligt ett Lex Asea-förfarande, där aktieägarna tilldelades en aktie i dotterbolaget Alcadon Group AB per aktie i DistIT AB. Den 14 september 2016 var första dag för handel med Alcadons aktie på First North. Alcadon Group AB (publ) inkluderas i DistITs siffror t o m 31 augusti 2016.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post:
ove.ewaldsson@distit.se