Kommuniké från DistIT AB (publ) extra bolagsstämma den 5 september 2016

Apportemission

Den extra bolagsstämman beslutade, med mer än nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädda vid stämman, godkänna tidigare bolagsstämmas beslut i Alcadon Group AB, org.nr. 559009-2382 den 5 september 2016. Beslutet innebär att 3 070 490 aktier emitteras till Alcadon Team Invest AB, org.nr. 559039-3046 mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org.nr. 550018-4031, allt i enlighet med framlagt förslag av styrelsen i Alcadon Group AB.

Extra vinstutdelning (sakutdelning)

Den extra bolagsstämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Vinstutdelningen sker genom en s.k. sakutdelning och verkställs genom att DistITs 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB delas ut till aktieägarna. Varje aktie i DistIT berättigar till utdelning av en aktie i Alcadon Group AB.

Viktiga datum

Som tidigare annonserats har Nasdaq godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Viktiga datum med anledning av den extra bolagsstämmans beslut är därför;

1. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                  6 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

2. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                               7 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                             8 september 2016

4. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.      14 september 2016

Alcadons aktie

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Certified adviser

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016.

För ytterligare information kontakta: