Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2024

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistITs valberedning inför årsstämman 2024 är sammansatt till att omfatta Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA), Tedde Jeanssen (eget innehav) och Per Kaufmann (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar ca 50 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Sven Thorén, Johan Gyllenswärd, Jörgen Bender och Tedde Jeansson är representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna och Per Kaufmann är bolagets styrelseordförande. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2024 års årsstämma avseende:

 • val av ordförande för stämman.
 • val av styrelse och styrelseordförande.
 • val av revisor.
 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta till:

 • Sven Thorén, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
 • Per Kaufmann, telefon +33 607 788 723 eller via e-post per.kaufmann@aurdel.com

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2024 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 1 februari 2024. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 skall inkomma med sådant förslag till valberedningens ordförande, Sven Thorén, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
 • Per Kaufmann, telefon +33 607 788 723 eller via e-post per.kaufmann@aurdel.com

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2023

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistITs valberedning inför årsstämman 2023 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA) och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 45 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Sven Thorén, Anders Bladh och Rasmus Bender är representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna och Stefan Charette är bolagets styrelseordförande. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2023 års årsstämma avseende:

 • val av ordförande för stämman.
 • val av styrelse och styrelseordförande.
 • val av revisor.
 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta till:

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2023 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 2 februari 2023. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2023 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Sven Thorén, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
 • Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

Nomination Committee for DistIT AB prior to the Annual General Meeting 2023

DistIT's work with corporate governance follows the Swedish Code of Corporate Governance. In accordance with the principles for the Nomination Committee's work, resolved and adopted at the Annual General Meeting of 20 April 2020, we hereby notify that DistIT's Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting is composed to include Anders Bladh (appointed by and representing Ribbskottet AB), Sven Thorén (appointed by and representing Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (appointed by and representing Redstone Investment Group SA) and Stefan Charette (Chair of the Board of Directors of DistIT AB).

The Nomination Committee represents more than 45% of the number of shares and votes in DistIT AB. Sven Thorén, Anders Bladh, and Rasmus Bender are representatives of the three largest shareholders in terms of votes, each with more than ten percent of the shares and votes, and Stefan Charette is the Company's Chair of the Board. The Nomination Committee represents broad experience of working on boards and in nomination procedures. Sven Thorén has been appointed Chair of the Nomination Committee.

The Nomination Committee will prepare proposals for the 2023 Annual General Meeting with relation to:

 • election of the Chair of the General Meeting.
 • election of the Board of Directors and Chair of the Board.
 • election of auditor.
 • remuneration and fees to the Board of Directors and auditors.

Shareholders who wish to get in touch with, and submit proposals to, the Nomination Committee shall do so to:

In order for proposals for members to be considered prior to the 2023 Annual General Meeting, proposals shall have been received no later than Thursday, 2 February 2023. Shareholders who wish to have a matter considered at the 2023 Annual General Meeting shall submit such a proposal to the Chair of the Board, Stefan Charette, well in advance of the announcement of the Annual General Meeting, which is expected to be published in mid-March 2023.

For further information please contact:

 • Sven Thorén, Chair of the Nomination Committee, telephone +46 706 17 00 67, or via email sven.thoren@athanase.se.
 • Stefan Charette, Chair of the Board of Directors of DistIT AB, telephone +46 739 94 70 79, or via email charette@athanase.se.

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2022

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2022 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén Edeen (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA) och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB). Valberedningen representerar drygt 44 % av antalet aktier och röster i DistIT AB.

Daniel Nyhrén Edeen, Anders Bladh och Rasmus Bender är representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna med vardera mer än fem procent av aktierna och rösterna och Stefan Charette är bolagets styrelseordförande.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.
Daniel Nyhrén Edeen har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende;
· val av ordförande för stämman.
· val av styrelse och styrelseordförande.
· val av revisor.
· ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;
Daniel Nyhren Edeen, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com
eller till Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2022 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 3 februari 2022. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Nyhrén Edeen, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20.
Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.

Nomination Committee for DistIT AB prior to the Annual General Meeting 2022

DistIT's work with corporate governance follows the Swedish Code of Corporate Governance. In accordance with the principles for the Nomination Committee's work, resolved and adopted at the Annual General Meeting of 20 April 2020, we hereby notify that DistIT's Nomination Committee for the 2022 Annual General Meeting is composed to include Anders Bladh (appointed by and representing Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén Edeen (appointed by and representing Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (appointed by and representing Redstone Investment Group SA) and Stefan Charette (Chair of the Board of Directors of DistIT AB). The Nomination Committee represents more than 44% of the number of shares and votes in DistIT AB.

Daniel Nyhrén Edeen, Anders Bladh, and Rasmus Bender are representatives of the three largest shareholders in terms of votes, each with more than five percent of the shares and votes, and Stefan Charette is the Company's Chair of the Board.

The Nomination Committee represents broad experience of working on boards and in nomination procedures.
Daniel Nyhrén Edeen has been appointed Chair of the Nomination Committee.

The Nomination Committee will prepare proposals for the 2022 Annual General Meeting with relation to;
· election of the Chair of the General Meeting.
· election of the Board of Directors and Chair of the Board.
· election of auditor.
· remuneration and fees to the Board of Directors and auditors.

Shareholders who wish to get in touch with, and submit proposals to, the Nomination Committee shall do so either to
Daniel Nyhren Edeen, telephone +46 768 50 60 20, or via e-mail daniel@athanase.com
or to Stefan Charette, telephone +46 739 94 70 79, or via e-mail charette@athanase.se.

In order for proposals for members to be considered prior to the 2022 Annual General Meeting, proposals shall have been received no later than Thursday, 3 February 2022. Shareholders who wish to have a matter considered at the 2022 Annual General Meeting shall submit such a proposal to the Chair of the Board, Stefan Charette, well in advance of the announcement of the Annual General Meeting, which is expected to be published in mid-March 2022.

For further information please contact:
Daniel Nyhrén Edeen, Chair of the Nomination Committee, telephone +46 768 50 60 20.
Stefan Charette, Chair of the Board of Directors of DistIT AB, telephone +46 739 94 70 79.

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2021

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2021 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén (Athanase), Carl Rosvall (eget innehav), och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 43 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Anders Bladh och Stefan Charette är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhrén har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende;

 • val av ordförande för stämman.
 • val av styrelse och styrelseordförande.
 • val av revisor.
 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Daniel Nyhren, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com

eller till

Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2021 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 4 februari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20.

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2020

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2019 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2020 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhren (Athanase), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 41 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Anders Bladh och Stefan Charette, är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende;

 • val av ordförande för stämman.

 • val av styrelse och styrelseordförande.

 • val av revisor.

 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Daniel Nyhren, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com

eller till

Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2020 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 6 februari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20.

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2019

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 24 april 2018 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2019 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhren (Athanase), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 35 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Anders Bladh och Stefan Charette, är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2019 års årsstämma avseende;

 • val av ordförande för stämman.

 • val av styrelse och styrelseordförande.

 • val av revisor.

 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Daniel Nyhren, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com

eller till

Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2019 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 7 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 3 maj 2017 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2018 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (Catella Fonder), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), Stefan Charette (Athanase) och Arne Myhrman (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 45 % av antalet aktier och röster i DistIT AB och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2018 års årsstämma avseende;

 • val av ordförande för stämman.
 • val av styrelse och styrelseordförande.
 • val av revisor.
 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 – 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 – 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@distit.se. (arne.myhrman@distit.se.%0d)

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2018 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 7 februari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2018 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 80 45

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 383 64 67.

VALBEREDNINGEN I DISTIT FÖRESLÅR NY LEDAMOT

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 att välja Anders Nordlöw till ny ledamot i styrelsen. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens nuvarande ledamöter Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette. Valberedningen föreslår omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders Nordlöw, med utbildning inom bland annat försäljning, marknadsföring och finans har tidigare erfarenhet som bland annat landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007), en verksamhet som påminner om SweDeltacos och Auroras verksamheter. Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik. Anders har även fått sin utbildning inom strategi och ledarskap på INSEAD.

Anders Nordlöw kommenterar:

"DistIT är ett mycket spännande företag som har gjort en imponerande resa.  Jag har stor respekt för den kompetens som finns i organisationen och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelsen bidra till företagets utveckling samt utgöra ett stöd till företagsledningen."

Anders Bladh, ordförande i valberedningen kommenterar:

"Vi är glada över att kunna presentera Anders Nordlöw som ett tillskott till och en utökning av styrelsen i DistIT AB. Hans gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet inom de produkt- och  marknadsområden som DistIT arbetar inom kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Med Anders ombord står vi än bättre rustade för den fortsatta tillväxt vi ser framför oss, såväl organiskt som via förvärv."

Valberedningen består av Anders Bladh, Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Arne Myhrman. Till valberedningen har även adjungerats Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens arbete kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, 070 – 666 80 45.

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 383 64 67.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 14:00 CET.