Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2022

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2022 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén Edeen (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA) och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB). Valberedningen representerar drygt 44 % av antalet aktier och röster i DistIT AB.

Daniel Nyhrén Edeen, Anders Bladh och Rasmus Bender är representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna med vardera mer än fem procent av aktierna och rösterna och Stefan Charette är bolagets styrelseordförande.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.
Daniel Nyhrén Edeen har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende;
· val av ordförande för stämman.
· val av styrelse och styrelseordförande.
· val av revisor.
· ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;
Daniel Nyhren Edeen, telefon 076 – 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com
eller till Stefan Charette, telefon 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2022 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 3 februari 2022. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Nyhrén Edeen, valberedningens ordförande, telefon 076 – 850 60 20.
Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.