DistIT: Delårsrapport april – juni 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021
· Total omsättning ökade med 39,9 MSEK, eller 7,9 procent, till 545,3 MSEK (505,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 9,1 procent mot jämförelseperioden. Omsättningen ökade i samtliga dotterbolag.
· Bruttomarginalen minskade till 21,0 procent (22,1, eller 21,3 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 5,0 MSEK (11,7). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 uppgick till 4,3 MSEK under andra kvartalet 2020, vilket innebär en ökning om 0,7 MSEK, eller 16,1 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat minskade till -2,9 MSEK (3,8).
· Resultatet per aktie minskade till -0,25 kr (0,26).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 142,5 MSEK (131,4), motsvarande en ökning om 8,4 procent mot jämförelseperioden och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (26,0).
· Likvida medel den sista juni uppgick till 101,3 MSEK (33,3) i kassa och bank samt 120,0 MSEK (80,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 
Perioden, jan – jun 2021
· Total omsättning ökade med 24,6 MSEK, eller 2,3 procent, till 1 094,9 MSEK (1 070,3) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 2,8 procent mot jämförelseperioden.
· Bruttomarginalen ökade till 21,5 procent (21,4, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 18,4 MSEK (21,1). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 var 13,7 MSEK under perioden 2020, vilket innebär en ökning om 4,7 MSEK, eller 34,3 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat ökade till 8,5 MSEK (8,1).
· Resultatet per aktie ökade till 0,73 kr (0,55).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 285,7 MSEK (266,1), motsvarande en ökning om 7,4 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (24,9).
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
· Årsstämman beslutade om utdelning om 2,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020.
· DistIT genomförde en refinansiering via nya obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 MSEK, inom ett ramverk om 800 MSEK, med en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. I samband med refinansieringen har bolaget återköpt och makulerat tidigare utestående obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· DistIT AB har, efter periodens utgång, ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”, EFUEL. SE). Tillträde förväntas ske den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 3 och 4 för mer information, samt separat presentation.

APR-JUN JAN-Jun Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 545,3 505,4 1 094,9 1 070,3 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 10,1 18,3 28,1 34,2 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 5,0 11,7 18,4 21,1 87,4
EBIT exklusive stöd för covid-19[1] 5,0 4,3 18,4 13,7 78,5
Periodens resultat -2,9 3,8 8,5 8,1 58,0
Bruttomarginal, % 21,0 22,1 21,5 21,4 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 0,9 2,3 1,7 2,0 3,7
Antal anställda vid periodens utgång 246 254 246 254 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -1,34 0,85 -1,59 5,48 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,25 0,26 0,73 0,55 4,57

VD HAR ORDET

STRATEGISK FÖRVÄRV INOM ELBILSLADDNING
Vi inleder med att kommentera en händelse utanför kvartalet. DistIT förvärvar EFUEL (EFUEL. SE), ett av Sveriges största leverantör/operatör av laddstolpar. EFUEL är en strategisk partner till den norska leverantören Easee, som är ett av de världsledande tillverkarna inom elbilsladdning. EFUEL har en marknadsandel på cirka 30 procent på laddstolpar i Sverige och har en enastående tillväxt. Vi är glada att välkomna dem till DistIT, där EFUEL kommer ingå som ett separat, fjärde bolag, och vi ser fram emot att tillsammans kunna realisera tillväxtstrategin och de synergier vi ser. Det är ett tydligt och viktigt steg in i en av de största megatrender vi ser och som vi har som uttalad målsättning att investera i. Vi förväntar oss att EFUEL under 2021 kommer att omsätta cirka 120 MSEK till en EBIT-marginal om minst 10 procent, och att bolaget kommer att växa med 70-100 procent under kommande år i takt med marknaden för elbilsinfrastruktur.

UTVECKLINGEN UNDER KVARTALETUnder det andra kvartalet växte bolagsgruppen organiskt men har sett något lägre efterfrågan inom vissa delar av verksamheten med negativ produktmix som följd, och i andra delar ökad priskänslighet. Vi styr verksamheten rullande och kan konstatera att verksamheterna har utvecklat sig i stort som vi förväntat förutom att B2C-affären (främst i Aurora) fortsatt har påverkats negativt av covid-19.

Rörelsekostnaderna relaterat till lager och utfrakt ökade under kvartalet med drygt 4 MSEK i jämförelse mot samma period 2020, drivet av högre lagernivåer och omsättningsökning. Resterande ökning av rörelsekostnader under kvartalet mot föregående år är främst drivet av satsningar inom organisationen för egna varumärken och öppnandet av lokalt inköpskontor i Asien. Lönekostnaderna i jämförelseperioden var cirka 2 MSEK lägre på grund av statliga stöd för covid-19.

Vi har lärt oss begrepp som andra vågen och tredje vågen och vi har sett hur det påverkar i princip allt omkring oss och har förberett verksamheten för samhällets åternormalisering. Efterfrågan kommer starkt tillbaka i Septon och vi räknar med att den även kommer att öka i flera av våra verksamheter. Exakt när och hur är svårt att förutse, men vi står väl förberedda. Under perioden har vi också säkrat vår finansiering genom ett förbättrat obligationslån och ökad checkräkningskredit.

FRAMÖVER
Vi ser utmaningar i leveranskedjan med både prishöjningar och väsentligt längre leveranstider. Basbehoven i varuförsörjningen för Q1 och delar av Q2 är därför redan säkrad, så långa planeringshorisonter behövs i nuvarande läge. Normaliseringen av samhällena, efter genomförda vaccinationer, sammanfaller med högsäsongen i Q3 och Q4 och vi har därför byggt lager med 200 MSEK mer än förra året för att kunna säkra leveranser. Under juli har vi implementerat prishöjningar i storleksordningen 10 procent på egna varumärken och bevakar pris- och kostnadsdynamiken noga. Vårt nya inköpskontor i Asien har hjälpt oss att hantera och mildra producentprisökningar och säkra leveranser, i en tid när långresor har varit näst intill omöjliga. Om uppgången i efterfrågan dröjer kommer vi att ligga med högre lager under en period tills vi balanserat nivåerna.

Vi har gjort genomgripande studier inom marknaden för laddinfrastruktur med bland annat ett strategiskt förvärv som följd. DistIT-gruppens bolag satsar samtidigt vidare på utveckling av tillbehör och laddstationer inriktat mot konsumentkanalen som komplement till den förvärvade affären. Utvecklingen inom Gaming, Smart Home och nya koncept fortsätter.

Vi står väl rustade inför kommande perioder med säkrad varutillgång, implementerade prishöjningar och starka finanser.

Robert Rosenzweig

[1] Det andra 2020 kvartalet påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 5,5 MSEK var i form av övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av reducerade rörelsekostnader.
[2] 2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.

DistIT: Rättelse p.g.a. tekniskt fel med utebliven bilaga: Delårsrapport april – juni 2020

Andra kvartalet, apr – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco och Sominis.
 • De försäljningsminskningar som uppstått förklaras till stor del av butiksnedstängningar och evenemangsbegränsningar relaterade till statliga restriktioner på grund av Covid-19.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,1 procent (23,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 11,7 MSEK (-3,1). Rörelseresultatet under kvartal två 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 12,5 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 7,4 MSEK, till större delen i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter. Övriga statliga stöd är redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat ökade till 3,8 MSEK (-6,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,26 kr (-0,66).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 136,4 MSEK (108,5).
 • Likvida medel den sista juni uppgick till 52,5 MSEK i kassa samt 102,3 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 17,9 MSEK, eller 1,6 procent, till 1 070,3 MSEK (1 088,2).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,4 procent (22,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 21,1 MSEK (1,7). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 16,5 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 18,2 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 8,1 MSEK (-5,8).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,55 kr (-0,62).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 271,2 MSEK (234,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Årsstämman beslutade, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av Covid-19, att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden beslutade DistIT om att genomföra korttidspermitteringar i de flesta dotterbolagen i koncernen. Permitteringarna drogs, med några få undantag, alla tillbaka i olika steg under kvartalet på grund av ökad aktivitet då en lägre bemanning bedömdes påverka affärsutvecklingen negativt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  

VD HAR ORDET

Kvartalet i korthet 

DistIT uppnådde som helhet ett relativt starkt kvartal trots utmaningarna med Covid-19. EBIT ökade till 11,7 MSEK mot -3,1 MSEK i samma period föregående år trots att totalomsättningen för gruppen i kvartalet minskade med 5,1 procent. Andra kvartalet 2019 innehöll omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK som nu bidragit till en lägre kostnadsstruktur.

Ett relevant varulager är nyckeln i vår roll som lönsam distributör och vi arbetar ständigt med att lagerhålla en balanserad uppsättning av produkter. Den pågående pandemin har dock gett oss anledning att ytterligare anpassa lagersammansättningen för att tillföra likviditet men även för att säkerställa att våra produkter passar nya marknadsförutsättningar. Som ett led i detta har vi tagit rörelseresultatpåverkande kostnader, om cirka 2,5 MSEK, i kvartalet för att sälja ut trögrörligt lager, vilket dock gett oss förbättrad likviditet och på sikt lägre lagerhanteringskostnader. Detta har haft en något negativ effekt på bruttomarginalerna i framförallt Deltaco men även i Aurora.

Covid-19 – Åtgärder och effekter

Koncernens fokus på kassaflöde, omstruktureringar och förbättrade processer under 2019 gjorde att vi effektivt kunde hantera Covid-19. Med en stabil ledningsstruktur i dotterbolagen kunde vi implementera en rad åtgärder för att mildra negativa effekter av pandemin såsom:

 •      Erhållande av utökade leverantörskrediter.

 •      Säkring av adekvat permitteringsstöd samt andra åtgärder från myndigheter för de olika delarna i verksamheten.

 •      Utökad kostnadskontroll.

 •      Prioritering av utvecklingsprojekt, trots lägre personalnärvaro på grund av permitteringar.

Under pandemin har vi sett en ökad försäljning i digitala kanaler, även hos kunder med omnikanalsstrategier. Ren fysisk butiksförsäljning har drabbats negativt. En konsekvens av detta är att vi under krisen har accelererat vårt arbete mot digitalisering och uppbyggnad av egna varumärken. Som ett led i detta har vi även gjort en rad rekryteringar av nyckelkompetenser.

Strategi

Koncernens strategi bygger vidare på:

 •      Koncept med egna profilerade varumärken.

 •      Nya försäljningskanaler med fokus på digitalt.

 •      Utökad marknadsföringskompetens i digitala kanaler.

 •      Stärkta interna kommersiella processer.

 •      Fortsatt integration av Aurora och Deltaco med gemensamma processer för att uppnå stordriftsfördelar och en skalbar IT- och kostnadsstruktur.

Strategin handlar om att öka vår relevans hos slutkonsument, våra kunder och leverantörer. En skalbar plattform med en gemensam bottenplatta möjliggör att tillväxt kan konverteras till vinst.

Vägen framåt

Framöver ser vi fortsatta utmaningar inom A-brands med, för branschen, naturliga tapp av leverantörer. Detta vägs bland annat upp av livscykel-förvaltning av produkter och leverantörer och fokus på att bygga varumärken, såväl i butik som digitalt.

Vi ser en god tillväxt inom koncepten gaming och smarta hem, där vi fortsätter att lansera nya produkter inom sortimenten. Vi utökar vår marknadsföring för att etablera koncepten som egna varumärken. Exempelvis kommer gaming-konceptet L33T att profileras starkare under hösten och även inriktas mot nya kanaler. Deltacos sortiment inom elbilsladdning har börjat säljas i handeln och bearbetas i nya kanaler. Lanseringen av det nya konceptet Deltaco Office går enligt plan och hade initial lansering i maj.

I de kommande kvartalen kommer vi fortsätta att förstärka organisationen med nyckelkompetenser och avsätta resurser för digitalt varumärkesbyggande. Förmågan att hjälpa e-handlare och omnikanalskunder med att bygga digital trafik kommer i ökande grad bli en framgångsfaktor.

Avslutningsvis står vi stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 52,5 MSEK och en nettoskuld som minskat till 137,3 MSEK. Detta möjliggör en acceleration av vår strategiplan samt ger utrymme för potentiella förvärv.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank ABTel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.seInformationen idetta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 10:30 CET.

DistIT: Delårsrapport Q2 april – juni 2019

 Andra kvartalet, apr – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 532,0 MSEK (513,5), primärt drivet av B2B-segmentet. 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till -3,6 MSEK (8,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK. 
 • Resultatet efter omstruktureringskostnader minskade till -6,3 MSEK (3,1). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt via en ökad andel egna märkesvaror (EMV) och en högre andel B2B-försäljning. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -16,1 MSEK (-37,4). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,59 SEK (0,18). 

Perioden, jan – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 1,088,3 MSEK (978,3). 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till 1,1 MSEK (14,6). Rörelseresultatet har belastats 17, 9 MSEK varav 16,5 MSEK utgjordes av omstruktureringskostnader. 
 • Periodens resultat, efter omstruktureringskostnader, minskade till -5,6 MSEK (6,8). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt drivet primärt av EMV. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 56,0 MSEK (-19,7). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,60 SEK (0,43). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 

 • DistIT koncernen har under andra kvartalet initierat en genomgripande omstrukturering för att identifiera och skapa marknads- och kostnadssynergier främst genom en sammanslagning av Aurora och Deltaco. Detta har inneburit att koncernens anställda har minskat med sammanlagt 19 personer, varav en majoritet i Deltaco- och Aurora-bolagen. Denne integrationen har slutförts under augusti månad, se Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 • Verksamheten i Sominis och Septon fortsätter att utvecklas positivt, dels drivet av gynnsamma förutsättningar för tradingverksamheten i Sominis, dels en fortsatt integrering av de förvärvade verksamheterna Lydrummet och TiGHT LED. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Efter periodens utgång har den genomgripande omstruktureringen slutförts vilket medfört omstruktureringskostnader om totalt 24,0 MSEK varav 7,5 MSEK belastar tredje kvartalet. Totalt har 33 personer berörts av omstruktureringen, varav 14 personer under Q3. 
 • Robert Rosenzweig, VD för DistIT AB, har utöver denna roll, även tills vidare tillträtt som VD för det sammanslagna Aurora/Deltaco. 

VD HAR ORDET 

FOKUS PÅ INTEGRATION OCH KONSOLIDERING AV AURORA OCH DELTACO 

Från en historiskt decentraliserad och autonom koncernstruktur med begränsad realisering av synergier och skalfördelar har DistIT nu gått över till en mer centraliserad struktur. Det för att få högre kostnadseffektivitet och för att skapa marknadssynergier för koncernens distribuerade produkter och egna märkesvaror. 

Värt att notera är att åtgärderna i första hand varit riktade mot den omfattande administrativa organisationen som har funnits och att bolaget därigenom fått en större rörlighet och ett större affärsmässigt fokus – något som kommer att gynna våra kunder och leverantörer i framtiden. 

Omstruktureringens sista steg avseende Aurora och Deltaco slutfördes under augusti. Vissa ytterligare förändringar kommer att ske inom administrationen under andra halvåret. Detta för ytterligare förenkla och effektivisera den interna administrationen. 

EFFEKT AV OMSTRUKTURERINGEN UNDER OCH EFTER Q2 

Omstruktureringen har berört totalt 33 anställda varav 4 konsulttjänster. Den samlade kostnaden för omstruktureringen har uppgått till 24,0 MSEK, varav 6,8 MSEK har utbetalats under Q2. Under Q3 och Q4 kommer ytterligare 11,0 MSEK att utbetalas och resterande 6,2 MSEK utbetalas under 2020.Redan under slutet av 2019 väntas omstruktureringen visa en positiv effekt. Kostnadsbesparingarna, när fullt realiserade, förväntas uppgå till 46,5 MSEK på helårsbasis senast 2021. 2 DISTIT AB – Q2 2019 ……………………..……….. 

UTVECKLINGEN FÖR SEPTON OCH SOMINIS 

Septon och Sominis har under kvartalet utvecklats gynnsamt och visat en tillfredställande tillväxt. Sominis' förutsättningar i marknaden för trading har varit goda. Septon utvecklas enligt plan, med fortsatt integration av förvärvade bolag som en hög prioritet. Vidare intensifierar Septon sitt arbete med att utveckla EMV-sortiment inom flera produktområden. 

MARKNADSUTVECKLING 

Marknadsutvecklingen för försäljning till konsument (B2C) fortsätter att visa svaghetstecken, dels påverkat av svagare svensk valuta, dels en generell avmattning. Detta uppvägs dock av utvecklingen inom B2B-segmentet, där speciellt Deltaco har sett en god utveckling. 

UTSIKTER 

Det är Bolagets förväntning, att den genomförda omstruktureringen kommer att skapa en konkurrenskraftig koncern som är väl rustad för ytterligare tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Fokus för DistIT framgent kommer att ligga mot att bättre möta våra kunders behov genom en signifikant satsning på försäljningsaktiviteter. 

FINANSIELL KALENDER 2019 

Delårsrapport januari – september 2019 offentliggörs 24 oktober 2019, kl. 08:00 

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: 

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se 

DistIT äger, förvärvar och utvecklar nischföretag inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk, Professionellt Ljud och Ljus samt Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företagen har starka marknadspositioner och distribuerar produkter och tjänster som riktar sig till både konsumenter och företag. DistIT är noterat på Nasdaq First North sedan 19 april 2011 och omsatte 2 272 MSEK år 2018. 

För mer information om oss: www.distit.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET. 

Delårsrapport januari – juni 2018

Ökad försäljning med förbättrat resultat i andra kvartalet

Andra kvartalet

 • Omsättningen ökar till 513,5 MSEK (366,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar förbättras till 8,2 MSEK (1,3).

 • Kostnader av engångskaraktär uppgår till 4,4 MSEK (0,0).

 • Periodens resultat förbättras till 3,0 MSEK (-0,6).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,17 SEK (- 0,09).

Första halvåret

 • Omsättningen ökar till 978,3 MSEK (757,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 14,6 MSEK (13,5).

 • Kostnader av engångskaraktär uppgår till 5,9 MSEK (0,6).

 • Periodens resultat minskar till 6,8 MSEK (8,2).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,42 SEK (0,55).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Förvärv har skett av resterande 10 % i Aurora Group Holding A/S.

 • Förtida återlösen har skett av obligationslån 2014/2019 (100 MSEK) samtidigt med att ett nytt obligationslån om 240 MSEK har emitterats.

 • Septon har förvärvat Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark.

 • Styrelsen har utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör med tillträde den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Erik Penser Bank AB har tillträtt som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

 • Med anledning av obligationsemissionen har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

För ytterligare information: 

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8:00 CET. 

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2017

Fortsatt tillväxt samtidigt som expansionskostnader tynger resultatet

ANDRA KVARTALET

 • Omsättningen uppgår för andra kvartalet till 366,4 MSEK (337,5).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för andra kvartalet till 1,3 MSEK (7,5).

 • Periodens resultat uppgår för andra kvartalet till -0,6 MSEK (5,0).

 • Resultat per aktie uppgår för andra kvartalet till -0,09 SEK (0,37).

FÖRSTA HALVÅRET

 • Omsättningen uppgår för halvåret till 757,4 MSEK (651,8).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för halvåret till 13,5 MSEK (14,8).

 • Periodens resultat uppgår för halvåret till 8,2 MSEK (10,3).

 • Resultat per aktie uppgår för halvåret till 0,55 SEK (0,78).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 

Delårsrapport januari – juni 2016

Resultatet per aktie ökade med 64 % till 1,63 SEK (0,99)

DistIT avser att dela ut Alcadon. I enlighet med IFRS 5 redovisas den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco) skilt från verksamheten som är under utdelning (Alcadon). 

 • Omsättningen för koncernen, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 11 % till 793,7 MSEK (715,0). Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade med 16 % till 651,8 MSEK (562,1).

 • Rörelseresultat för koncernen före avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 34 % till 39,3 MSEK (29,4). Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 20,8 MSEK (12,4).

 • Rörelseresultat för koncernen efter avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 29 % till 33,2 MSEK (25,8). Rörelseresultat efter avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 14,8 MSEK (8,8).

 • Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer den 6 september 2016 att vara sista dagen för handel i DistITs aktie inklusive rätt till utdelning i samband med särnoteringen av Alcadon.

–       Rörelsens intäkter (koncernen) uppgick till 793,7 (715,0 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 651,8 (562,1) MSEK – varav verksamhet under utdelning 141,9 (152,9) MSEK.

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,3 (29,4) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 20,8 (12,4) MSEK- varav verksamhet under utdelning 18,5 (17,0) M,SEK.

–       Periodens resultat uppgick till 23,4 (14,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 10,3 (2,0) MSEK- varav verksamhet under utdelning 13,1 (12,9) MSEK.

–       Resultat per aktie uppgick till 1,63 (0,99) SEK- varav kvarvarande verksamhet 0,78 (0,14) SEK- varav verksamhet under utdelning 0,85 (0,85) SEK.

För ytterligare information:

Delårsrapport januari – juni 2015

Fortsatt god försäljningsutveckling i samtliga dotterbolag.

Aurora tecknar strategiskt avtal med Procter & Gamble Aps.

*

Ökning av nettoomsättning med + 15,7 %, 715,0 MSEK jämfört med 617,8 MSEK.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 14,3 % lägre än föregående år, 29,3 MSEK (34,2).

*

Resultat per aktie 0,99 SEK (1,69).

Rörelsens intäkter uppgick till 715,0 (617,8 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,3 (34,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25,7 (30,4) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,9 (27,3) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 (5,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 3,6 (4,9) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,99 (1,69) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 (-16,7) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

SweDeltaco har tecknat ett tilläggsavtal med PostNord Logistics TPL AB. Under löptiden för tilläggsavtalet sker SweDeltacos utleveranser från det egna lagret i Tullinge samtidigt som extra lagerutrymmen i Jordbro bibehålls. Åtgärderna innebär en återgång till en normal kostnads- och servicenivå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Aurora Group Danmark A/S har tecknat ett treårigt distributionsavtal med Procter & Gamble Denmark ApS avseende varumärkena Braun och Oral-B. Försäljning och resultat kommer att redovisas i Auroras siffror från och med 1 augusti 2015.

Delårsrapport januari – juni 2014

Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%.*

*

Resultat per aktie ökar med 178% från 0,54SEK till 1,50SEK.*

*

Nettoomsättning ökar med 43% från 432,1MSEK till 617,8MSEK.*

*

Full konvertering av konvertibellån om 22,4MSEK.

*

Företagsobligation om 100MSEK emitterad.

–   Nettoomsättning uppgick till 617,8MSEK (432,1).

–   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,5MSEK (17,7).

–   Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 27,7MSEK (11,9).

–   Bruttomarginal uppgick till 27,3% (27,5 %).

–   Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,6% (4,1 %).

–   Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,5% (2,8 %).

–   Resultat per aktie uppgick till 1,50SEK (0,54).

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,6MSEK (-36,0).

* I DistITs koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013 är inte justerade med resultatet för Aurora.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Delårsrapport, januari- juni 2013

Förbättring av bruttomarginalen. 4800 nya artiklar inför högsäsongen.

* Bruttomarginalen ökar med 5,1 procentenheter under första halvåret 2013 jämfört med samma period under 2012.
* Förvärv av Aurora har slutförts och arbetet med att skapa synergier i hela koncernen pågår.
* 4800 nya artiklar i sortimentet inför kommande högsäsong.

–   Nettoomsättning uppgick till 432,1 (219,2) MSEK.

–   Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 17,7 (8,3) MSEK.

–   Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 11,9 (6,9) MSEK.

–   Bruttomarginal uppgick till 27,5 % (22,4 %).

–   Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 4,1 % (3,8 %).

–   Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 2,8 % (3,1 %).

–   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (0,47) SEK.

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,0 (-10,7) MSEK.

Delårsrapport, januari – juni 2012

Deltaco visar organisk tillväxt på 13,1 procent och lägger bud på Alcadon

–   Nettoomsättning uppgick till 219,2 (193,8) MSEK, en ökning med 13,1 procent.

–   Rörelseresultat uppgick till 6,9 (10,4) MSEK.

–   Rörelsemarginal uppgick till 3,1 (5,4) procent.

–   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,47 (0,84) SEK.

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 (23,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Deltaco undertecknar avsiktsförklaring med MRV Communications Inc. för att köpa MRV:s svenska dotterbolag, Alcadon-MRV AB.

– I samband med styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Siamak Alian till VD i dotterbolaget Swedeltaco från och med den 21 augusti 2012. I samband med detta kommer Jan Ednertz att lämna verksamheten. Siamak Alian kvarstår som VD i Deltaco AB.

För ytterligare information kontakta: