Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT

Extra bolagsstämma hölls idag den 3 september 2021 i DistIT AB (publ). Vid bolagsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Beslut om nyemission av aktier
Som en del i bolagets förvärv av Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”) beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 3 252 572 kronor genom emission av högst 1 626 286 nya aktier till ett pris motsvarande cirka 86,09 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Redstone Investment Group SA.

För mer information om förvärvet av EFUEL hänvisas till bolagets pressmeddelande den 18 augusti 2021.

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram
Som en ytterligare del i förvärvet, och i syfte att erbjuda nyckelpersoner i EFUEL ett framtida aktieägande i bolaget, beslutades även om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner ska uppgå till högst 700 000 med åtföljande rätt till teckning av högst 700 000 nya aktier i bolaget, varvid bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 400 000 kronor. Tilldelning av teckningsoptioner kommer emellertid endast att ske till ett värde motsvarande 10 MSEK (inklusive skatter och avgifter). Resterande teckningsoptioner kommer inte att tilldelas.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa nyckelpersoner i EFUEL. Priset per teckningsoption (premien) ska motsvara marknadsvärdet vid tidpunkten för teckningen med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie vid nyteckning ska motsvara 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 18 augusti 2021 till och med den 25 augusti 2021.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.