Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 21 februari 2019

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) ("Bolaget") den 21 februari 2019 har beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av upp till sammanlagt 300 000 teckningsoptioner.

  • Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2022:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma den verkställande direktören i Bolaget, Robert Rosenzweig.
  • Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 31 mars 2019. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.
  • Den teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
  • Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde.
  • Varje teckningsoption ger rätt att mellan den 8 – 31 mars 2022 teckna en aktie till kursen 40 kronor enligt nedan.

Antal aktier som kan tecknas            om den volymägda genomsnittskursen för Bolagets aktie den 22 februari 2022 – 7 mars 2022 överstiger

             150 000                              60 kronor                   
              30 000              64 kronor
              30 000              68 kronor
              30 000              72 kronor
              30 000              76 kronor
              30 000              80 kronor

Om den volymvägda genomsnittskursen inte uppnås är teckningskursen per aktie 80 kronor.

  •  Uppdrogs åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet.

För underlag och fullständig information om beslutet hänvisas till Bolagets hemsida, www.distit.se, under fliken Investerare – Bolagsstämmor.

För ytterligare information, kontakta: 

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB
Mobil: +46 73 994 70 70
Email: Charette@Athanase.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 11:00 CET.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.