Kommuniké från DistIT AB (publ) årsstämma, 22 april 2015

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,50 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2014. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 24 april 2015. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 29 april 2015. 
Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Christina Åqvist. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande och tillika arbetande styrelseordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter med 140 000 kronor per person (en årlig ökning med 20 000 kronor). Om styrelsen väljer att utse en vice ordförande beslutades att ett årligt arvode till denne ska utgå med 190 000 kronor (nytt arvode).

Stämman beslutade att godkänna den extra månatliga ersättning som utgått till arbetande styrelseordförande Arne Myhrman sedan 12 augusti 2014 till och med årsstämman 2015. Stämman beslutade även att en extra månatlig ersättning till Arne Myhrman som arbetande styrelseordförande från och med årsstämman 2015 ska utgå med 100 000 kronor och att en månatlig pensionsavsättning om 10 000 kronor ska ske. Stämmans beslut beträffande ersättning till arbetande styrelseordförande gäller längst till och med årsstämman 2016.
Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB samt omvaldes auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor. 
Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att anta förändrade principer för valberedningen innebärande att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

I övrigt kvarstår tidigare principer för valberedningen oförändrade.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 
Stockholm onsdagen den 22 april 2015 
DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Siamak Alian, VD DistIT AB 
Telefon: 46 8 555 76 241 
Mobil: 46 70 742 29 13 
siamak.alian@distit.se
Arne Myhrman, Styrelseordförande DistIT AB 
Mobil: 46 73 383 64 67 
arne.myhrman@distit.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.