Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 29 april 2021

Årsstämma hölls idag den 29 april 2021 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2020 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade om dispositioner av bolagets vinst på så vis att aktieägarna erhåller en utdelning om 2,00 kronor per aktie och återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Mikael Nilsson valdes in i styrelsen. Årsstämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 1 075 000 kronor som fördelas enligt följande;

  • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
  • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej ska utgå för kommittéarbete.

Årsstämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har även tillämpats tidigare år och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer att gälla för valberedningen inför årsstämman 2022.

Valberedningens principer innebär sammanfattningsvis att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av högst 180 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i DistIT AB (publ). Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram kommer att motsvara cirka 1,4 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets webbplats, www.distit.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om följande ändringar i bolagets bolagsordning:

§1 ändrades på så vis att "firma" byttes ut mot "företagsnamn".

§4 ändrades på så vis att bolagets aktiekapital skall vara lägst 24 563 922 kronor och högst 98 255 688 kronor.

§5 ändrades på så vis att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 281 961 och högst 49 127 844.

§9 ändrades på så vis att följande togs bort: "dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels" och att följande lades till: "Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke", "Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post." samt "Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)".

§13 ändrades på så vis att hänvisningen till lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument stämmer överens med lagens aktuella namn.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.